NOVETATS FISCALS 2022

INFORMACIÓ CLAU PER PLANIFICAR L’EXERCICI FISCAL 2022

 

PRINCIPALS NOVETATS FISCALS 2022

L’any 2022 arriba carregat d’importants canvis fiscals, alguns que ja han estat aprovats, i d’altres que es troben en projecte i que hem de tenir present per a aquest nou exercici fiscal. En aquest fullet li exposem les principals novetats tributàries 2022, sense perjudici d’altres normes previstes d’aprovació pel Govern així com d’altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Tributació mínima del 15 % a determinats contribuents: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2022 s’introdueix una regla de tributació mínima del 15 % en l’impost sobre societats. La quota líquida (serà  el resultat de minorar la quota íntegra en les bonificacions i deduccions. En cap cas pot ser negativa) no podrà ser inferior al 15 % de la base imposable positiva (es tracta de la base imposable després d’aplicar les reserves de capitalització, d’anivellament i per inversions a Canàries, i de compensar bases imposables negatives) en el cas de contribuents l’import net del volum xifra de negocis dels quals (INVN) sigui almenys de 20.000.000 €, durant els 12 mesos anteriors a la data en què s’iniciï el període impositiu, i en el dels que tributin pel règim de consolidació fiscal (en aquest cas sigui quin sigui el seu INVN).

Excepcions:

• La quota líquida no podrà ser inferior al 10 % de la base imposable en les entitats de nova creació que tributin al tipus del 15 %.
• La quota líquida no podrà ser inferior al 18 % de la base imposable si es tracta d’entitats que tributen al tipus de gravamen de les entitats de crèdit o del sector d’hidrocarburs.
• En el cas de les cooperatives, la quota líquida mínima no podrà ser inferior al resultat d’aplicar el 60 % a la quota íntegra.
• En les entitats de la Zona Especial Canària (ZEC), la base imposable positiva sobre la qual s’aplicarà el percentatge no inclourà la part que correspongui a les operacions realitzades materialment i efectiva en l’àmbit geogràfic d’aquesta zona que tributi al tipus de gravamen especial.
• La tributació mínima no s’aplica a les entitats beneficiàries del mecenatge, a les institucions d’inversió col·lectiva, als fons de pensions i, tampoc, a les socimis.

Regles d’aplicació de la quota líquida mínima:

A la quota íntegra, en primer lloc, se li resten les bonificacions que corresponguin, incloses les regulades en la Llei 19/1994 del règim econòmic i fiscal de Canàries (REF de Canàries) i la deducció per inversions realitzades per les autoritats portuàries. En segon lloc, se li resten les deduccions per doble imposició jurídica i econòmica (DDIJiE), les que corresponguin per transparència fiscal internacional i les deduccions corresponents a participacions adquirides abans de 2015 o deduccions per doble imposició pendents (DDIp), respectant els límits de cadascuna.

Si (Quota íntegra – Bonificacions – DDIJiE – DDIp) < Quota mínima, la diferència serà la quota mínima a ingressar. Si (Quota íntegra – Bonificacions – DDIJiE – DDIp) > Quota mínima, es continuen minorant les restants deduccions (respectant els seus propis límits) fins a arribar a la quota mínima. Les deduccions del REF de Canàries també s’apliquen respectant els seus límits, però la seva deducció no es veu limitada per la quota líquida mínima.

Si opera la quota mínima, els saldos pendents es traslladen a exercicis futurs.

Finalment, aquesta regla de tributació mínima afectarà també els contribuents de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) que obtinguin rendes a Espanya mitjançant establiment permanent.

Reducció de la bonificació en quota aplicable a les societats acollides al règim especial d’arrendament d’habitatges: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2022, es redueix del 85 % al 40 % la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.

Nou còmput del nombre mínim d’accionistes de la sicav i règim transitori de dissolució i liquidació durant l’any 2022: per evitar que aquest instrument d’inversió col·lectiva s’utilitzi en la planificació patrimonial d’alts patrimonis, l’aplicació del tipus reduït de l’1 % en l’IS es reserva, amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022, a aquelles sicav el nombre mínim d’accionistes de les quals (100) s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions amb un valor liquidatiu a la data d’adquisició que sigui igual o superior a 2.500 euros —12.500 euros per computar el nombre mínim d’inversors (20) de cada compartiment en aquest tipus de sicav—.

El nombre mínim d’accionistes computat d’aquesta manera s’haurà de mantenir durant les tres quartes parts del període impositiu, i el seu compliment podrà ser controlat per l’AEAT (anteriorment era competència de la Comissió Nacional del Mercat de Valors). A aquest efecte s’hauran de mantenir i conservar durant el període de prescripció les dades corresponents a la inversió dels socis. Queden excloses d’aquests canvis les sicavs d’inversió lliure, aquelles que estiguin participades del tot per altres institucions d’inversió col·lectiva i les sicavs índex cotitzades.

S’estableix un règim transitori per a les sicavs que, afectades pel canvi, acordin la seva dissolució amb liquidació en 2022 i, dins dels sis mesos posteriors a aquest termini, hagin completat tots els actes i negocis jurídics necessaris per a la cancel·lació registral de la societat en liquidació.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (‘mòduls’): per a 2022 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2021, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’01-01-2022, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

• Es redueix de 2.000 a 1.500 € l’import anual màxim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsió social amb dret a reducció.

• Aquest límit s’incrementarà en 8.500 € (és a dir, fins a 10.000 €), quan l’increment provingui de contribucions empresarials o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social, si les aportacions del treballador igualen o són inferiors a la contribució empresarial. És a dir, és necessari que les aportacions de l’empresa siguin superiors o igual a les del treballador.

A aquest efecte, les quantitats que aporti l’empresa que derivin d’una decisió del treballador, tindran la consideració d’aportacions del treballador.

• En el cas d’assegurances col·lectives de dependència contractades per empreses per cobrir compromisos per pensions, s’estableix un límit addicional de 5.000 € anuals per a les primes satisfetes per l’empresa.
• Es modifiquen els límits financers d’aportacions i contribucions d’acord amb els sistemes de previsió social.
• Finalment, es redueix de 2.000 a 1.500 € el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin només el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent.

Noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges: amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20 %, 40 % o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Pròrroga per a 2022 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: el volum d’ingressos l’any anterior que no es pot superar per al conjunt d’activitats empresarials o professionals, excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, continuarà sent de 250.000 € —en lloc de 150.000— per poder aplicar en 2022 el règim simplificat. Així mateix, continua vigent en 250.000 € —en lloc de 150.000 €— l’import màxim de les
adquisicions i importacions de béns i serveis de totes les seves activitats empresarials i professionals en l’exercici anterior per no quedar fora d’aquest règim. Respecte al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, es continuarà aplicant el límit de 250.000 € d’adquisicions de béns i serveis per romandre en el règim.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2022 i vigència indefinida, s’afegeix un nou grup 863 en l’agrupació 86 de la secció segona de les tarifes de l’IAE. Periodistes i
altres professionals de la informació i la comunicació. Quota de: 115 euros. La nota d’aquest grup disposa que, els subjectes passius classificats en aquest grup estan facultats per a l’obtenció, tractament, interpretació i difusió d’informacions o continguts a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual, digital o gràfic, així com per a l’assessorament i execució de plans de comunicació institucional o corporativa.

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Interès legal dels diners i interès de demora: es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,00 % i en un 3,75 %, respectivament, sense variació, per tant, respecte a anys anteriors.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM): es fixen les seves quanties per a 2022 que es veuen incrementades en un 2,5 % respecte a anys anteriors i són les següents: a) diari, 19,30 €, b) mensual, 579,02 €, c) anual, 6.948,24 €, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 8.106,28 € quan les normes es refereixin a l’SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.948,24 €.

Mesures fiscals en el projecte de Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (‘Llei de start-ups’):

• Es redueix el tipus impositiu en l’impost sobre societats i l’impost sobre la renda de no residents, del tipus general del 25 % al 15 % en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva.
• S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 € anuals en el cas de lliurament per part d’empreses emergents d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.
• S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 € anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50 %), així com el període en el qual es considera de recent creació que augmenta de 3 a 5 anys,amb caràcter general, o a 7 per a empreses de certs sectors.
• Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.
• Un altre dels avanços inclosos és el relatiu a la figura de “nòmades digitals”, és a dir, aquells emprenedors i teletreballadors que es desplacin a territori espanyol.Aquestes persones tindran la possibilitat de residir i treballar a Espanya durant cinc anys, així com acollirse al règim tributari especial i tributar per l’impost sobre la renda de no residents. Amb l’objectiu de repatriar talent es relaxen els requisits generals per accedir a aquest règim (el requisit de no residència
prèvia a Espanya passa de 10 a 5 anys).

Valoració dels béns immobles en els impostos patrimonials (ISD, ITP i AJD, IP). El nou valor de referència elaborat per la Direcció General del Cadastre: una novetat important introduïda per la Llei contra el frau fiscal en tant que afecta els impostos patrimonials (IP, ISD i ITP i AJD), és la introducció en aquests impostos del valor de referència previst en la normativa reguladora del cadastre immobiliari. A pesar que la normativa de lluita contra el frau fiscal va entrar en vigor el passat 11 de juliol, el nou valor de referència de cadastre és efectiu des de l’01-01-2022. És a dir, els contribuents que hagin comprat, donat o heretat un immoble entre l’11 de juliol i el 31 de desembre de 2021 han de tributar pel valor de mercat de l’immoble o pel d’escriptura, si aquest fos superior. En el cas que l’administració no estigui d’acord amb aquest valor, haurà d’iniciar una comprovació de valors.

En el cas dels immobles adquirits des de l’01-01-2022, els contribuents han de declarar conforme al valor de referència del cadastre, ja que es presumeix que és el de mercat, independentment del valor pel qual s’escripturi. No obstant això, si el valor d’escriptura és superior al valor de referència, aquest serà la base imposable dels impostos que s’apliquen segons el cas (ITP per a compra d’habitatges usats o ISD per a herències i donacions).

Finalment, quan el valor de referència hagi estat base imposable en el tribut que grava l’adquisició d’un immoble, aquest es tindrà en compte per aplicar la regla de determinació de la base imposable de l’impost sobre el patrimoni a què en el seu cas, s’estigui subjecte. Per tant, el valor de referència només podrà afectar l’impost sobre el patrimoni en què es refereixi a immobles adquirits a partir de l’1 de gener de 2022, en cap cas al patrimoni preexistent.

Règim econòmic i fiscal de Canàries. Amb efectes des de l’1 de gener de 2022, s’introdueixen les següents modificacions:
Reserva per a Inversions a Canàries (RIC):
• La Llei 19/1994 permet que es realitzin inversions anticipades, que es consideraran com a materialització de la RIC dotada amb càrrec a beneficis del període en què es materialitza la inversió o en els tres posteriors, sempre que es compleixin els altres requisits previstos en la norma.
• Com a novetat, aquestes inversions es podran realitzar amb càrrec a beneficis obtinguts fins al 31 de desembre de 2023 (fins ara, el 31 de desembre de 2021).

Zona Especial Canària (ZEC):

• La vigència de la ZEC tindrà com a límit el 31 de desembre de 2027 (abans, el 31 de desembre de 2026), prorrogable prèvia autorització de la Comissió Europea.
• L’autorització de la inscripció en el Registre Oficial d’Entitats de la ZEC tindrà com a límit el 31 de desembre de l’any 2023 (fins ara, el 31 de desembre de 2021).

Bonificacions en l’IBI, IAE i ICIO, i pròrroga de mesures fiscals per reduir la factura elèctrica i l’IVA per productes COVID-19: d’acord amb el Reial decret llei 29/2021, de 21 de desembre, es mantenen fins al 30 d’abril de 2022 el tipus reduït del 10 % de l’IVA de l’energia elèctrica i el tipus mínim del 0,5 % de l’impost especial sobre l’electricitat (IEE), i es manté suspès l’impost sobre el valor de la producció d’energia elèctrica (IVPEE) durant el primer trimestre de 2022.

Per combatre la COVID-19 es prorroga el tipus superreduït de l’IVA del 4 % per a les màscares quirúrgiques fins al 30 de juny de 2022 i el tipus del 0 % als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari adquirit per centres sanitaris i entitats socials per combatre la COVID-19 i finalment, per impulsar punts de recàrrega del vehicle elèctric, es recullen bonificacions fiscals en l’impost sobre béns immobles (IBI), en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO).

Sancions per usar programari comptable manipulable: la Llei 11/2021 de mesures contra el frau fiscal prohibeix el programari comptable de doble ús que permet manipular la comptabilitat en les empreses i autònoms. Des de l’11 d’octubre de 2021, els productors, comercialitzadors i usuaris estan obligats a utilitzar programari comptable, de facturació i de gestió que no permeti alteracions i ocultació de dades.Aquests programes a més hauran de comptar amb
un certificat que així ho acrediti atorgat pel Ministeri d’Hisenda. En cas que el programa utilitzat no disposi de certificat, la multa podria ser de 50.000 euros. Aquestes sancions poden arribar fins a 150.000 euros en els casos en què s’ocultin ingressos i no es compleixin les especificacions tècniques assenyalades.

Reformes fiscals previstes en el Pla Anual Normatiu 2022: el Pla per a 2022 contempla la modificació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, l’adaptació de la LGT a la DAC 7, noves obligacions d’informació en l’IVA, intercanvi d’informació sobre deutors, així com reglaments que desenvolupen recents modificacions legals, com per exemple, la regulació dels requisits del programari comptable i de facturació o les notificacions electròniques.

Pin It on Pinterest