PRINCIPALS NOVETATS FISCALS 2024

Per a l’exercici 2024 ens trobarem amb una “bateria” de novetats fiscals d’una certa rellevància. En aquest fullet li exposem les principals novetats tributàries 2024, sense perjudici d’altres normes previstes per a la seva aprovació pel Govern, així com d’altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Pròrroga de la llibertat d’amortització en inversions que usin energia procedent de fonts renovables: es prorroga per a 2024 la possibilitat que els contribuents puguin amortitzar lliurement les inversions que s’efectuïn en instal ·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzin energia procedent de fonts renovables i substitueixin instal·lacions que utilitzin energia procedent de fonts no renovables fòssils.

Tributació global mínima del 15% per a grans empreses: en 2024 està prevista l’aprovació d’un tipus mínim del 15% per a multinacionals i grans grups empresarials presents a Espanya que tinguin un volum de negoci igual o superior a 750 milions a l’any, incloses filials.

Límit la deduïbilitat de les despeses financeres: s’elimina l’excepció a l’aplicació de la limitació de les despeses financeres deduïbles de què gaudien els fons de titulització hipotecària i els fons de titulització d’actius, per no estar inclosos en les “societats financeres”.

Deducció per donatius (Llei de mecenatge): (i) s’incrementa del 35 al 40% el percentatge de deducció de la quota íntegra sobre la base de deducció per donatius, donacions i aportacions amb dret a deducció; (ii) La deducció per recurrència passa del 40% al 50%; (iii) La base de la deducció no podrà excedir del 15% (abans 10%) de la base imposable del període.

Inconstitucionalitat de determinades mesures del RD llei 3/2016: el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals diverses modificacions de l’IS introduïdes pel Reial decret llei 3/2016, de 2 de desembre, que han comportat un increment significatiu de les quotes de l’IS des de l’exercici 2016 de moltes empreses i grups fiscals. En concret, aquestes mesures van ser: a) l’establiment de
restriccions més elevades en la compensació de bases imposables negatives (BINS) d’exercicis previs; b) l’obligació d’integrar en la base imposable de l’IS, de manera automàtica, una reversió mínima anual en els exercicis 2016-2020 —al ritme d’un 20% per període impositiu— de les deterioracions de valor de les participacions que haguessin estat fiscalment deduïbles en exercicis previs, amb independència de l’evolució dels fons propis i resultats de l’entitat participada; c) l’establiment de limitacions més grans en l’aplicació de les deduccions per evitar la doble imposició (interna i internacional), i d) una modificació significativa en el tractament de les rendes negatives derivades de la transmissió de participacions en altres entitats considerant-les fiscalment no deduïbles.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Contribuents en estimació objectiva (‘mòduls’): es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2024 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i, d’altra banda, la reducció general sobre el rendiment net de mòduls serà del 5% (10% en 2023).També s’estableix que les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ: (i) en el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola; (ii) en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.

Modulació de les reduccions dels rendiments del capital   immobiliari (lloguer d’habitatges): amb efectes des d l’1-1-2024, i per als contractes d’arrendaments d’immobles destinats a habitatge subscrits a partir del 26-5-2023, s’estableix que el rendiment net positiu derivat de l’arrendament d’immobles destinats a habitatge es beneficia d’una reducció general del 50% (enfront del 60% anterior), però regula percentatges incrementats: a) En un 90% quan s’hagi formalitzat pel mateix arrendador un nou contracte d’arrendament sobre un habitatge situat en zones de mercat residencial tensionat, amb una reducció en la renda d’almenys un 5% sobre el contracte anterior; b) En un 70% quan, si no es compleixen els requisits de la lletra anterior, es tracti de la incorporació al mercat d’habitatges destinats al lloguer en zones de mercat residencial tensionat i es lloguin a joves d’entre 18 i 35 anys en aquestes àrees, o bé, es tracti d’habitatge assequible incentivat o protegit, arrendat a l’administració pública o a entitats del tercer sector o de l’economia social que tinguin la condició d’entitats sense fins lucratius, o acolliment a algun programa públic d’habitatge que limiti la renda del lloguer; d) en un 60% quan, en cas que no
es compleixin els requisits de les lletres anteriors, l’habitatge hagués estat objecte d’una actuació de rehabilitació que hagués finalitzat en els dos anys anteriors a la data de formalització del contracte.

Pròrroga de la deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges: s’amplia fins al 31-12-2024 la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, fet que permet deduccions del 20%, 40% o 60% en la renda als qui impulsin aquestes actuacions sobre les seves propietats.

Deducció per donatius: el percentatge de deducció del 80% de la quota de l’IRPF s’aplicarà sobre els 250 primers euros de donatius, donacions o conjunt d’aportacions amb dret a deducció (abans 150 euros). A la base de deducció que excedeixi de 250 euros se li aplicarà un percentatge de deducció del 40% (abans 35%). Aquest percentatge serà del 45% quan en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin efectuat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu d’aquest exercici i el del període impositiu anterior, igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici immediat anterior.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Pròrroga per a 2024 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: es prorroguen un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de tal forma que es manté el límit de 250.000 € de volum d’ingressos en l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any anterior.

Pròrrogues dels tipus impositius de determinats aliments i energia: es prorroga durant el primer semestre del 2024 l’aplicació del tipus impositiu del 0% en l’IVA dels productes bàsics d’alimentació, així com el tipus del 5% sobre els olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentoses. El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,62%.

Serà aplicable fins al 31-12-2024, el tipus reduït del 10% de l’IVA en l’energia elèctrica, fins al 31-3-2024, del 10% de l’IVA als lliuraments de gas natural i fins al 30-6-2024, 10% de l’IVA en els lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i de fusta per a llenya.

Implantació del règim de franquícia en l’IVA per a autònoms i petites empreses: es preveu aprovar durant 2024 aquest nou règim, que entraria en vigor per a 2025. Així, els autònoms amb ingressos inferiors a 85.000 euros podran triar entre el règim general de l’IVA o acollir-se a aquest nou règim, pel qual estaran exempts d’incloure l’IVA en les seves factures, i que possiblement substituirà l’actual règim simplificat i l’especial del recàrrec d’equivalència.

IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

Es prorroga en 2024 i s’estén el mínim exempt de 700.000 euros als subjectes passius per obligació real (no residents).

GRAVÀMENS TEMPORALS ENERGÈTIC I D’ENTITATS DE CRÈDIT I ESTABLIMENTS FINANCERS DE CRÈDIT

Es prorroga a 2024 l’aplicació d’aquests gravàmens, sense perjudici de l’establiment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2024 d’un incentiu que resultarà d’aplicació en el sector energètic per a les inversions estratègiques fetes des de l’1 de gener de 2024 i de la revisió de la configuració de tots dos gravàmens per a la seva integració en el sistema tributari en el mateix exercici fiscal 2024 i es concertaran o es faran convenis, respectivament, amb la comunitat autònoma del País Basc i la Comunitat Foral de Navarra.

IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU)

S’augmenten els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació, segons el període de generació de l’increment de valor.

S’estableix que les entitats sense fins lucratius estan exemptes d’aquest impost quan tinguin l’obligació legal de satisfer-lo. En el supòsit de transmissions a títol onerós de terrenys o de constitució o transmissió de drets reals de gaudi limitadors del domini sobre terrenys, l’exempció està condicionada al fet que compleixin els requisits establerts per a aplicar l’exempció en l’IBI. Ara es precisa que
el compliment d’aquests requisits s’ha de produir en el moment de la meritació de l’IIVTNU i amb independència del destí a què l’adquirent adscrigui els terrenys.

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

S’incrementa el recàrrec (entre el 50% i el 150%) en l’IBI dels immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, i amb efectes des del passat 26 de maig de 2023.

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Impost especial sobre l’electricitat: des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024 el tipus de gravamen es fixa en el 2,5% i, des de l’1 d’abril fins al 30 de juny de 2024, el tipus serà del 3,8%.

Imposto sobre el patrimoni: es podrà establir l’obligació de presentació de la declaració de l’impost sobre patrimoni per mitjans electrònics.

Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes: a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i profes-sionals. Aquesta regla general produirà efectes: (i) per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a 8 milions d’euros: al cap d’un any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari; (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: al cap de dos anys d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari.

Nou Reglament que estableix els requisits informàtics de facturació (comunament conegut com a ‘Reglament VeriFactu’): el Reial decret 1007/2023, de 5 de desembre, ha aprovat el Reglament que estableix els requisits que han d’adoptar els sistemes i programes informàtics o electrònics que suportin els processos de facturació d’empresaris i professionals, i l’estandardització de formats dels registres de facturació. Els empresaris i professionals tindran fins a l’1-7-2025 per a adaptar-se a aquests canvis del programari de facturació. Està pendent d’aprovació l’ordre ministerial mitjançant la qual es desenvoluparan les especificacions tècniques que haurà de complir el programari de facturació i des de l’entrada en vigor de la qual es computarà el termini perquè fabricants i comercialitzadors del programari de facturació tinguin els seus productes adaptats a aquesta nova normativa.

Vendes en plataformes en línia (nova obligació de comunicació): el Reial decret 117/2024 regula una nova obligació de comunicació d’informació dels venedors que s’imposa als operadors de plataformes digitals. Afectarà aquells venedors que, usant els serveis transaccionals en plataformes com Wallapop o Vinted, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros en les vendes. Així mateix, la normativa s’aplica no només als lloguers a curt termini, sinó també a qualsevol forma d’arrendament, inclosos els lloguers a llarg termini. Si, per exemple, s’obté una reserva a llarg termini (28 nits o més) en una plataforma com Airbnb, també estaria subjecta als requisits de notificació. Hauran de comunicar diverses dades relatives a les operacions en les quals intermediïn com ara identificació dels operadors de plataforma i venedors; activitats desenvolupades per aquests; contraprestació i identificació dels comptes financers utilitzats per al cobrament; tributs, comissions, tarifes i altres quanties retingudes o cobrades per l’operador, entre altres dades.

Els nous models són el model 040, que s’haurà de presentar electrònicament per Internet de manera obligatòria (per a això s’haurà de disposar del corresponent certificat electrònic), que s’utilitzarà perquè els operadors de plataformes digitals compleixin les obligacions de registre davant l’autoritat competent. I el model 238, que s’haurà de presentar anualment (durant el mes de gener de l’any següent a aquell al qual es refereixi la informació objecte de comunicació) mitjançant l’enviament de missatges informàtics en la seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), que s’utilitzarà per a la declaració d’informació a càrrec de determinats operadors de plataformes. La primera declaració a presentar en 2024 (que contindrà les dades relatives a l’any 2023) es farà entre el 6 de febrer i el 6 d’abril de 2024.

Nou model 721 per declarar criptomonedes a l’estranger: és obligatori presentar el model 721 si es compta amb criptomonedes a l’estranger amb valor de més de 50.000 euros. El termini de presentació serà des de l’1 de gener fins a l’1 d’abril de 2024.

Nova figura d’autoliquidació rectificativa: s’ha aprovat el Reial decret 117/2024, de 30 de gener, que desenvolupa la Llei 13/2023 i modifica els reglaments relatius a l’IRPF, IS, IVA, i els impostos especials i l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle, per a introduir en aquests impostos la figura de l’autoliquidació rectificativa (que substitueixi l’actual sistema dual d’autoliquidació complementària i sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions). No obstant això, el tradicional procediment de sol·licitud de rectificació d’autoliquidacions es podrà continuar utilitzant quan el motiu de la rectificació al·-legat sigui l’eventual vulneració per la norma aplicada en l’autoliquidació prèvia dels preceptes d’una altra norma de rang superior, com són: la Constitució espanyola, el Dret de la Unió Europea o un conveni o tractat internacional.

L’entrada en vigor d’aquestes modificacions es produirà quan entri en vigor l’ordre ministerial per la qual s’aprovin els corresponents models de declaració.

Pin It on Pinterest