Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins a determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments del seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00€/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00€/diaris).

Arrendaments d’immobles: per a diferir el pagament d’IRPF convé, en cas que s’hagin d’obtenir rendiments positius del lloguer, anticipar a 2019 les despeses que hàgim de realitzar pròximament en l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu.

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, si escau, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en el cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica, i que la renda que obté un soci que presta serveis a la seva societat es qualificarà d’activitat econòmica quan els serveis que el soci presti estiguin enquadrats en la secció 2a de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i, a més, el soci estigui donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms (RETA) o en una mutualitat alternativa.

En el cas d’estar acollit el règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva -és a dir, per mòduls- pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, si escau, renunciar a mòduls el mes de desembre del 2019 per a canviar el 2020. Tingui present que es prorroguen per a 2019 els límits establerts el 2018 per al règim d’estimació objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any mes, els límits de 250.000 € i 125.000 €.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta a l’activitat econòmica, com l’aigua, el gas, l’electricitat, la telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb certs límits.

Plans de pensions: les seves aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general fins a un límit de 8.000 €, de les primes pagades a assegurances privades de dependència del contribuent o dels seus familiar. Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de 2.500 €. En les aportacions als sistemes de previsió social del propi contribuent se suprimeixen les diferències per edat. El límit relatiu sobre la suma de rendiments nets del treball i d’activitats es fixa en el 30% i l’absolut es rebaixa a 8.000 € anuals. A més, es regulen uns terminis de rescat del pla de pensions per a no perdre la reducció del 40% quan es rescata el pla en forma de capital i s’haguessin aportat primes amb anterioritat al 2007.

Guanys i pèrdues patrimonials: si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzés les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació. Tingui present que s’incorporen en la base imposable de l’estalvi els guanys i pèrdues patrimonials sigui quin sigui el termini de permanència en el patrimoni del contribuent, al mateix temps que es podran compensar en la base de l’estalvi rendiments amb guanys i pèrdues patrimonials, de forma progressiva i amb determinades limitacions. Sàpiga que es manté l’aplicació dels coeficients reductors als actius adquirits abans del        31-12-1994, però limitat a les transmissions realitzades a partir del 01-01-2015 amb un preu conjunt de transmissió sigui inferior a 400.000 €.

Si està a punt de complir 65 anys i pensa transmetre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per vendre; d’aquesta forma, el guany no tributarà. A més, per als contribuents més grans de 65 anys, s’estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Deduccions: tingui present que ha desaparegut la deducció per obtenció de rendiments del treball o d’activitats econòmiques, més coneguda com la deducció dels 400 € i la deducció per compte estalvi-empresa, i també la deducció per lloguer (s’estableix en aquest cas un règim transitori en què permet la seva aplicació a contractes d’arrendament subscrits abans del 01-01-2015).

Es manté la deducció per inversió de beneficis per a empresaris de reduïda dimensió si bé els percentatges es redueixen a la meitat, i s’afegeix una deducció del 20% d’aportacions a partits polítics, amb una base màxima de 600 € anuals, i s’incrementen els percentatges de deducció a institucions beneficiàries del mecenatge. Recordi que en la quota diferencial es poden aplicar noves minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat (que es manté). Tingui present que des del 01-01-2018, la deducció per maternitat s’incrementarà en 1.000 euros addicionals quan el contribuent hagués satisfet despeses per la custodia de menors de 3 anys en guarderies o centres educatius autoritzats. També han augmentat les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec.

Amb efectes des del 01-01-2018, també s’augmenta del 20 al 30% el percentatge de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. També s’augmenta la base màxima de deducció, que passa de 50.000 a 60.000 euros anuals.

És molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2019. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Pin It on Pinterest