PRINCIPALS NOVETATS FISCALS 2020

INFORMACIÓ CLAU PER PLANIFICAR L’EXERCICI 2020

L’any 2020 ve carregat de canvis fiscals, alguns dels quals ja han estat aprovats, d’altres es troben en projecte i alguns dependran del compliment de l’acord programàtic al qual ha arribat el nou Govern de coalició, que hem de tenir present per a aquest nou exercici fiscal.

En aquest fullet li exposem les principals novetats tributàries 2020, sense perjudici d’altres normes previstes d’aprovació pel Govern així com d’altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Mòduls IRPF/IVA 2020: per a 2020 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2019, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim. Canvi en la forma de presentació dels llibres de l’IRPF per a autònoms: amb efectes des de l’01-01-2020, és necessari que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació; els llibres registre de l’IRPF podran ser compatibles amb els requerits en l’IVA; l’AEAT publicarà al seu web un format tipus de llibres registres. Gravamen especial loteries: per als exercicis 2020 i posteriors, estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 € (en 2018, estaven exempts fins a 10.000 € i en 2019, fins a 20.000 €). Novetats en el model de declaració de l’IRPF 2019 per als lloguers: s’inclou un nou Annex D de compliment voluntari per als arrendadors d’immobles, en el qual s’identificarà als proveïdors de despeses de reparació, jurídics, conservació, etc., així com el seu import. Altres mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern:

 • Increment en dos punts sobre la base general de rendes superiors a 130.000 € i a quatre punts per a la part de base imposable que excedeixi de 300.000 €.
 • Increment en quatre punts (fins al 27%) sobre les rendes de capital superiors a 140.000 €.
 • Es planteja també la revisió d’algunes deduccions vigents en l’IRPF, com per exemple la que té a veure amb la inversió en plans de pensions.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS) 

Nou esborrany IS: en el context del Pla Estratègic 2019-2022, l’AEAT té previst, prenent la referència tradicional de l’IRPF, arrencar per primera vegada una estratègia similar de cessió de dades fiscals al contribuent durant la campanya anual de l’impost sobre societats 2019 a fi de facilitar la presentació de la declaració. Altres mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern:

 • Règim de tributació mínima del 15% en cas de volum de negocis superior a 20 milions d’euros o en règim de consolidació fiscal, i del 18% per a les entitats de crèdit/hidrocarburs.
 • Es limitaran les exempcions de dividends/ plusvàlues de societats per la seva participació en altres societats, reduint en un 5% les exempcions esmentades, en concepte de despeses no deduïbles en l’impost, de gestió de la participació que manté la matriu en la filial, com preveu i permet la Directiva matriu-filial.
 • PIMES: aquelles societats que facturin menys d’un milió d’euros passaran de tributar d’un tipus de gravamen del 25% al 23%.
 • Revisió del règim fiscal de cooperatives i societats laborals.
 • Reforma del règim jurídic i fiscal de les SOCIMIS, aplicant un tipus de gravamen del 15% sobre els beneficis no distribuïts. 

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI (IP)

Es prorroga per a 2020 el manteniment del gravamen de l’IP, de manera que la bonificació del 100% no resultarà aplicable (en principi) fins a 2021. En tot cas, no s’ha d’oblidar que estem davant d’una normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa aplicable de la comunitat autònoma de residència. 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 Pròrroga per a 2020 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: el volum d’ingressos l’any anterior que no es pot superar per al conjunt d’activitats empresarials o professionals, excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, continuarà sent de 250.000 € -en lloc de 150.000 €- per poder aplicar en 2020 el règim simplificat. Així mateix, continua vigent en 250.000 € -en lloc de 150.000 €- l’import màxim de les dquisicions i importacions de béns i serveis de totes les seves activitats empresarials i professionals en l’exercici anterior per no quedar fora d’aquest règim. Respecte al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, es continuarà aplicant el límit de 250.000 € d’adquisicions de béns i serveis per a romandre en el règim. Modificacions en la gestió de l’IVA intracomunitari: des de l’01-01-2020, l’IVA del comerç intracomunitari de béns serà més simple i estarà més harmonitzat d’acord amb la Directiva 2018/1910, i l’avantprojecte de la Llei de l’IVA i el projecte del Reglament de l’IVA mitjançant els quals es pretén incorporar a l’ordenament intern espanyol una sèrie de mesures de simplificació en les operacions intracomunitàries conegudes com “VAT Quick Fixes 2020”, que tenen com a finalitat garantir que tots els Estats membres apliquin de forma harmonitzada el mateix tractament tributari a determinades operacions del comerç intracomunitàries, com per exemple:

 • Venda d’existències de reserva o vendes en consigna: donaran lloc a única operació – lliurament intracomunitària de béns exempta en l’Estat membre de partida efectuada pel proveïdor i adquisició intracomunitària en l’Estat membre d’arribada realitzada pel client quan els béns es posin a la seva disposició.
 • Operacions en cadena: el transport s’entendrà vinculat al lliurament efectuat pel proveïdor a favor de l’intermediari, tret que aquest hagi comunicat un NIF-IVA subministrat per l’Estat membre de partida.
 • Requisits materials que cal complir per a l’exempció en els lliuraments comunitari de béns: per a l’aplicació de l’exempció, juntament amb la condició del transport dels béns a un altre Estat membre, com a condició material serà necessari que l’adquirent hagi comunicat al proveïdor un número d’identificació a l’efecte d’IVA vàlid i el proveïdor hagi inclòs l’operació en la declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (model 349).
 • La prova del transport en els lliuraments intracomunitaris: s’estableix que l’expedició o transport dels béns a l’Estat membre de destinació es justificarà per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en particular, mitjançant els elements de prova establerts en el Reglament d’Execució 282/2011 del Consell de la UE (document CMR, pòlissa d’assegurances relativa al transport, document oficial expedit per una autoritat pública que acrediti l’arribada dels béns a l’Estat membre de destinació, etc.). Quan el transport del lliurament intracomunitari el realitzi el venedor, aquest haurà de disposar d’almenys dos elements de prova no contradictoris. Quan el transport el realitzi el comprador, el venedor haurà de disposar d’una declaració escrita del comprador que certifiqui que els béns han estat transportats  per ell, i almenys dos elements de prova no contradictoris.

Nou esborrany de l’IVA: en el context del Pla Estratègic 2019-2022, al febrer de 2020 l’AEAT posarà a la disposició de determinats empresaris que apliquen el SII una primera versió de l’esborrany de declaració de l’IVA (Pre303). En concret s’oferirà als qui estiguin donats d’alta en el registre de devolució mensual (REDEME) que no siguin gran empresa (volum de vendes l’any anterior inferior a 6.010.121,04 €) excepte:

 • Empresaris que tributin per algun règim especial: criteri de caixa, agències de viatges, béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció, or ’inversió o grups.
 • Empresaris que siguin destinataris d’operacions en règim especial de criteri de caixa.
 • Empresaris que apliquin la prorrata o tinguinsectors diferenciats d’activitat.

Progressivament s’anirà ampliant el col·lectiu de destinataris. Altres mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern:

 • Reducció del tipus de gravamen de l’IVA dels serveis veterinaris i dels productes d’higiene femenina. Es revisarà la fiscalitat dels aliments ultra processats o rics en greixos i sucres. 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

Actualització de valors cadastrals: es recullen per a 2020 diferents coeficients en funció de l’any d’entrada en vigor dels valors cadastrals resultants d’un rocediment de valoració col·lectiva, que seran aplicats a aquells municipis que han acreditat el compliment dels requisits legalment establerts (que hagin transcorregut almenys 5 anys des de l’entrada en vigor de l’últim procediment de valoració col·lectiva, que existeixin diferències substancials i homogènies dins del municipi entre els valors del mercat i els valors cadastrals vigents, i que la sol·licitud municipal es formuli dins del termini establert) i que estan inclosos en l’Ordre  HAC/1257/2019, de 17 de desembre, que preveu l’aplicació de coeficients d’actualització de valors cadastrals a 1.092 municipis. Els coeficients d’actualització queden fixats conformement al següent quadre:

Any d’entrada en vigor ponència de valors                                          
Coeficient d’actualització
1984,1985,1986,1987 i 1988 1,05
1989, 1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, 2000,2001, 2002 i 2003 1,03
2011,201 i 2013 0,97

 

ALTRES NOVETATS

Modificacions declaracions informatives: entre altres novetats, destaquen la substitució del sistema de transmissió de grans volums d’informació (TGVI) pel sistema de TGVI en línia, que s’amplia a 19 models més; la supressió de la possibilitat de presentar telemàticament per lots 16 models, així com el sistema de presentació per SMS per als models 190, 347 i 390. Transaccions amb el Regne Unit (efectes del BREXIT): el resultat de les últimes eleccions al Regne Unit evidencien la intenció del Regne Unit de sortir de la Unió Europea en el Aquest divorci afectarà clarament els autònoms i PIMES que facin operacions amb les illes britàniques; unes operacions que en el moment de la sortida deixaran de ser intracomunitàries per a convertir-se en importacions o exportacions. Això obligarà autònoms i pimes a sol·licitar l’EORI i passar pels pertinents tràmits duaners i a deixar de declarar aquestes operacions en el model 349 d’operacions intracomunitàries. Convé saber que les operacions  extracomunitàries, exportació o importació de béns estan exemptes d’IVA. Impostos especials. Projecte SILICIE: en el cas de fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre, el compliment de l’obligació de gestió de la comptabilitat dels productes objecte dels IIEE, es realitzarà a través de la seu electrònica de l’AEAT, mitjançant el subministrament electrònic dels assentaments comptables a partir de l’01-01-2020. S’estableix un règim transitori fins al 30-09-2020. Novetats comptables 2020: s’ha aprovat la Resolució de 5 de març de 2019 de l’ICAC, que desenvolupa els criteris de presentació dels instruments financers en sintonia amb la normativa internacional (NIC-UE 32), i que també aclareix nombroses implicacions comptables de la regulació mercantil de les societats de capital, algunes d’elles disperses en diferents normes o consultes. El principal objectiu és desenvolupar els criteris de presentació en el balanç dels instruments financers (accions, participacions, obligacions, etc.) seguint la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC-UE 32). Aclarint implicacions com: aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital, emissió d’obligacions, dissolució i liquidació, modificacions estructurals i  canvi de domicili, així com altres modificacions. Aquesta Resolució serà aplicable als comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020. Així i tot, es permetrà que les societats apliquin aquesta Resolució de manera retroactiva, de conformitat amb el que es disposa en la norma de registre i valoració sobre canvis en criteris comptables, errors i estimacions comptables del PGC i PGC PIMES. Entre molts dels canvis que han d’arribar, ens trobarem el projecte de la modificació del PGC, pendent de tràmit legislatiu, i la resolució de les normes de registres i valoració dels ingressos ordinaris publicats a la fi de l’exercici .Ambdues afectaran de manera significativa els estats financers i comportaran l’adopció de les NIIF 9 d’Instruments Financers i la NIIF 15 d’Ingressos procedents de contractes amb clients.  Altres mesures fiscals recollides en l’acord programàtic del nou Govern:  SICAV (societats d’inversió de capital variable)

 • Control per part de l’Administració Tributària del nombre d’accionistes. Comunicació a la CNMV.

Impost per a operacions de l’economia digital

 • Implementació de les taxes Google i Tobin

Impostos mediambientals

 • Augment de la fiscalitat mediambiental.
 • La intenció del Govern és valer-se de la fiscalitat per lluitar contra el canvi climàtic. L’equiparació dels tipus impositius de gasolina i dièsel podria arribar efinitivament en 2020 a través d’aquesta fiscalitat verda prevista que afectaria els autònoms i pimes del sector del transport o que utilitzin el seu vehicle per a desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat.

Mesures antifrau

 • Reducció del límit dels pagaments en efectiu dels 2.500 euros actuals a 1.000 euros.
 • Per controlar el frau fiscal també es pretén prohibir l’ús de programari de doble comptabilitat per evitar l’economia en B.

 

AVÍS LEGAL
Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d´aquest despatx sobre la base de les consultes més habituals que es plantegen els nostres clients. Té una finalitat simplement orientativa i divulgativa. No s´acceptaran responsabilitats per les pèrdues ocasionades a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d´actuar com a resultat d´alguna informació que hi hagi en aquest fulletó informatiu.
Assessoria Parellada

Pin It on Pinterest