Us volem informar de les importants i transcendents novetats dels acords adoptats pel Consejo de Ministros celebrat el dia 17 de març de 2020, que va aprovar el Reial Decret Llei 8/2020, publicat el dia 18 de març de 2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

A banda de mesures de caire social -protecció de subministraments d’energia, aigua, serveis de telecomunicacions i garantia dels serveis públics essencials i del dret a l’habitatge-, pel que fa a les empreses facilita la presentació d’expedients temporals de regulació d’ocupació -ERTO-, d’acord amb els següents paràmetres:

  • En primer lloc, i abans d’entrar en matèria, hem d’assenyalar que els treballadors tindran dret a adaptar l’horari i reduir la jornada de treball -amb la correlativa reducció proporcional de salari- sempre i quan acreditin deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet i familiars consanguinis fins a segon grau (per exemple els néts respecte dels avis).
  • Els expedients de regulació es podran seguir per causa de força major o per causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció. En ambdós casos caldrà acreditar o bé la causa de força major -que seria, per exemple, el tancament d’un restaurant perquè el Decret de declaració d’estat d’alarma l’obliga- o bé la causa econòmica, tècnica, organitzativa i de producció -per exemple, disminució d’ingressos o falta de subministraments de material per dur a terme l’activitat-. És molt important subratllar que la llei exigeix l’acreditació, la demostració de l’existència de la causa que justificat la suspensió dels contractes, és a dir que no opera un automatisme pel fet que s’hagi declarat l’estat d’alarma. En qualsevol dels dos casos  la inspecció de treball haurà d’emetre un informe sobre si la causa al·legada està degudament acreditada (l’informe haurà d’emetre’s en 5 dies en cas de força major o 7 dies en els altres supòsits).
  • El seguiment d’aquests expedients suposarà que els treballadors tindran dret a rebre la prestació d’atur (en un 70% sobre la mitja de la base de cotització dels darrers sis mesos) encara que no compleixin els requisits de cotització prèvia.
  • El cobrament de la prestació d’atur no computarà a efectes del cobrament d’una posterior prestació d’atur.
  • L’empresari no haurà de pagar l’aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social, si es tracta d’una empresa amb menys de 50 treballadors, i si en té 50 o més, quedarà exonerat de pagar el 75% de la quota empresarial.
  • La suspensió dels contractes es mantindrà vigent mentre es mantingui la situació extraordinària derivada del COVID-19.
  • Finalment, aquestes mesures extraordinàries a l’àmbit laboral es condicionen al compromís de l’empresa de mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de reinici de l’activitat.

El Decret també estableix mesures de liquiditat de les empreses, que s’aniran coneixent a mesura que les entitats bancàries rebin els fons provinents del govern i els posin a disposició dels interessats.

En resum, a la pràctica la presentació de l’ERTO suposa la suspensió dels contractes de treball, és a dir que mentre duri aquesta situació d’excepcionalitat, l’empresa no haurà de satisfer ni sous ni la quota patronal (a excepció de les empreses de més de 50 treballadors, que haurà de pagar el 25% d’aquesta quota).

És evident que aquestes mesures suposen un clar ajut a la greu crisi sorgida com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma i per tant ens posem a la vostra disposició per tramitar de forma immediata els expedients i poder començar a aplicar el contingut de les mesures abans exposades.

Per tal de poder oferir un servei adequat a la situació d’excepcionalitat que estem vivint i als interessos dels nostres clients, us agrairem que contacteu amb nosaltres preferentment a través dels correus juridic@assessoria-parellada.com i laboral@assessoria-parellada.com mitjançant els quals qual us informarem dels tràmits a seguir i del cost de la tramitació de l’expedient.

ASSESSORIA PARELLADA

Pin It on Pinterest