RESUM DE MESURES APROVADES PEL GOVERN CENTRAL I AUTONÒMIC PER RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

Mitjançant la present els informem de les mesures urgents aprovades pel govern central fins el dia d’avui, per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19, en matèria fiscal i econòmica.

Real Decret Llei 7/2020, de 12 de març,

pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19

 

 1. Ajornaments dels deutes tributaris

Es concedeix la possibilitat d’ajornar els deutes tributaris en l’àmbit de l’Administració Tributària de l’Estat:

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del dia 13 de març fins el dia 30 de maig.
 • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins un màxim de 30.000 €.
 • Es permet també l’ajornament de retencions, ingressos a compte de l’impost sobre societats, pagaments fraccionats i IVA.
 • Només afecta a persones o entitats amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € a l’any 2019.
 • Termini de 6 mesos sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers mesos.
 1. Línia de finançament específica a través de l’ICO per import de 400 milions d’euros per atendre les necessitats de liquiditat de les empreses i treballadors autònoms del sector turístic, així com de les activitats relacionades que s’estiguin veient afectades per l’actual situació.

 

 1. Aplaçament extraordinari del calendari de reemborsament, en els préstecs concedits per la Secretaria d’Indústria i Pime. Els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials, podran sol·licitar l’aplaçament del pagament del principal i interessos de l’anualitat en curs, sempre que el seu termini de venciment sigui inferior a sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor del Real Decret Llei, quan la crisi sanitària hagi originat en els esmentats beneficiaris períodes d’inactivitat, reducció en el volum de les vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor que els hi dificulti o impedeixi atendre el pagament de la mateixa.

Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març,

de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19

 1. Mesures pels autònoms

Els autònoms amb activitats suspeses per aplicació del Real Decret 463/2020, pel que es declara l’estat d’alarma, o vegin reduïda la seva facturació en més d’un 75%, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d’activitat, sempre i que es compleixin els següents requisits:

 • Estar afiliats i en alta, a data 14 de març, al RETA.
 • En el supòsit que la seva activitat no es vegi directament suspesa segons el que preveu el Real Decret 463/2020, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75% en relació amb l’efectuada en el semestre anterior.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor invitarà al pagament per a que en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes que deu.

La quantia de la prestació es determina aplicant el 70% a la base reguladora, tenint una duració d’un mes, ampliant-se fins l´últim dia del mes en el que finalitzi l’estat d’alarma, en el supòsit que aquest es prorrogui i tingui una duració superior al mes.

El temps de la seva percepció s’entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d’activitat als que el beneficiari pugui tenir dret en el futur.

 1. Préstecs a les empreses i autònoms

S’amplia el límit d’endeutament del ICO, amb la finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, especialment pimes i autònoms, mitjançant les Línies ICO de finançament, a tramitar a les entitats financeres, tant a curt com a mitjà i llarg termini.

 1. Suspensió de terminis en l’àmbit tributari

S’amplien fins el 30 d’abril:

 • Els terminis de pagament de deutes tributaris, venciments de terminis i fraccions dels acords d’ajornaments i fraccionament concedits.
 • Els terminis per atendre requeriments, diligències d’embargament i sol·licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al·legacions davant actes d’obertura de l’esmentat tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació que no hagin conclòs a l’entrada en vigor d’aquest real decret llei (18 de març).

Mesures per a les empreses

Durant el període d’alarma, les sessions dels òrgans de govern i administració de les associacions, societats civils i mercantils, cooperatives i fundacions podran celebrar-se per vídeo-conferència.

El termini de tres mesos a comptar des del tancament social per a que l’òrgan de govern o administració d’una societat formuli els comptes anuals queda suspès fins que finalitzi l’estat d’alarma, reprenent-se de nou per altres tres mesos a comptar des d’aquesta data.

La Junta General Ordinària per aprovar els comptes de l’exercici anterior es reunirà necessàriament dins dels tres mesos següents a comptar des que finalitzi el termini per a formular els comptes anuals.

També, en relació amb l’estat d’alarma decretat pel govern central, s’han adoptat les següents mesures:

 • Les oficines de l’Agència Tributària estan temporalment tancades per atenció presencial.
 • En relació amb aquells contribuents el certificat electrònic dels quals estigui caducat o pròxim a caducar, l’Agència Tributària permet l’ús dels certificats caducats en la seva SEU ELECTRÒNICA. Si el navegador habitual no ho permet, el certificat s’ha d’instal·lar al navegador FireFox.
 • La suspensió dels terminis i la interrupció dels terminis administratius que s’estableixen en el Real Decret que declara l’estat d’alarma, no serà d’aplicació als terminis tributaris, subjectes a normativa especial, ni afectarà als terminis per la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries (IVA, IRPF…..).

 

Per altra banda, avui la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Les mesures més destacades són les següents:

 1. Suspensió dels terminis de presentació i ingrés de tributs

En l’àmbit d’aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s’ha establert la suspensió de la presentació d’autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l’estat d’alarma establert en el RD 463/2020.

 1. Compensació de pèrdues per al treball autònom a Catalunya

S’estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000 euros, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes en situació d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, i amb domicili fiscal en un municipi de Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s’ha decretat el tancament, d’acord amb el que estableix el RD 463/2020, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d’ingressos.

Per accedir a aquest ajut s’hauran d’acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l’alta.

ASSESSORIA PARELLADA

Pin It on Pinterest