CAMPANYA DE RENDA,PATRIMONI I SOCIETATS.
EXERCICI 2019

 

Hisenda no perdona. Informació clau per no perdre’s

Malgrat l’estat d’alarma pel coronavirus COVID-19, un any més Hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin elsseus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda, patrimoni i societats de l’exercici2019. Els resumim totes les novetats i els oferim uns consells pràctics perquè tot li resulti més senzill, sense perjudici de les particularitats fiscals pròpies de cada comunitat autònoma.

DECLARACIÓ DE LA RENDA

Les declaracions de l’IRPF i el patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 1 d’abril i 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de ’IRPF/IP: des de l’1 d’abril fins al 25 de juny de 2020, tots dos inclusivament. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2020.

Principals novetats

Obligació de declarar. El límit excloent de l’obligació de declarar per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball en determinats supòsits (quan procedeixin de més d’un pagador amb excepcions, percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, el pagador dels rendiments
del treball no estigui obligat a retenir o es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció), serà de 14.000 €. Per a la resta de contribuents que obtinguin rendiments de treball, el límit per declarar per la percepció d’aquests rendiments es manté en 22.000 € anuals.

Reducció per rendiments del treball. A fi de reduir la càrrega impositiva dels treballadors amb menys rendes, s’augmenta tant l’import de la reducció per obtenció de rendiments del treball (fins a 5.565 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (fins a 16.825 euros).

Activitats en estimació objectiva (mòduls IRPF/ IVA). La quantia dels mòduls i els índexs de rendiment
net de les activitats es mantenen per al 2019 i la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls, així com la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal a Lorca
(Múrcia). Es prorroga per a 2019 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016-2018 (250.000 € i 125.000 €).

Obligacions comptables i registrals per a activitats econòmiques. Fins a 2018 els contribuents que portaven la comptabilitat d’acord amb el que es preveu en el Codi de Comerç no estaven obligats a portar llibres registre. A partir de l’01-01-2019 aquesta excepció desapareix excepte per als contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal del mètode d’estimació directa. La resta de contribuents de l’IRPF que realitzin activitats econòmiques estan obligats des d’aquesta data a portar els llibres registre que en cada cas determina la normativa de l’IRPF, encara que portin comptabilitat
ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç.

Plans individuals d’estalvi sistemàtic. Per assegurar l’exempció en l’IRPF dels contractes d’assegurança de vida subscrits amb posterioritat a l’01-04-2019 que instrumentin plans individuals d’estalvi sistemàtic i en els quals s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contrassegurança en cas de defunció, s’exigeix que compleixin una sèrie de requisits. Aquests requisits no s’exigeixen ni resulten  ’aplicació als contractes d’assegurança de vida subscrits amb anterioritat a l’01-04-2019, amb independència
que la constitució de la renda vitalícia es realitzi amb posterioritat a aquesta data.

Exempció de guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies. Com en el cas dels plans d’estalvi sistemàtic i pel mateix motiu, això és, per assegurar que l’aplicació de l’exempció del guany patrimonial per reinversió en renda vitalícia compleix amb la finalitat pretesa de fomentar l’estalvi previsional per ontribuents
més grans de 65 anys, s’especifiquen els requisits que han de complir les rendes vitalícies asseguradores quan es tracti de contractes subscrits amb posterioritat a l’01-04-2019, en els quals s’estableixin mecanismes de reversió, períodes certs de prestació o fórmules de contrassegurança en cas de defunció. Requisits que són
els mateixos que per als plans d’estalvi sistemàtic. Això no resulta d’aplicació als contractes d’assegurances de vida subscrits amb anterioritat a l’01-04-2019.

Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Estaran exempts per a l’exercici 2019 els premis que el seu import íntegre sigui igual o inferior a 20.000 €.

Deduccions per creació d’ocupació. En les deduccions per creació d’ocupació l’article 37 de la LIS exigeix que la contractació es realitzi a través d’un contracte de treball per temps indefinit de suport als emprenedors (contractes que han estat suprimits des de l’01-01-2019), només es podran aplicar a les contractacions  ealitzades abans de l’01-01-2019.

Modificacions en els models IRPF. Es modifica l’apartat per identificar, ratificar o modificar el domicili fiscal, s’estableix una precisió exigida més gran per al càlcul de l’amortització d’immobles llogats, la possibilitat de donar, voluntàriament, un detall minuciós de les despeses en aquesta mena de rendiments i un desglossament més elevat en les despeses d’activitats econòmiques.

 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

 

De cara a aquest exercici 2019, hem de tenir present les següents qüestions:

• Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no es doni aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2019 abans del 31 de desembre, no tenen l’obligació de declarar per aquest impost.

• Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.

• La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. Aragó: regula el mínim
exempt en 400.000 €; la Comunitat Valenciana: estableix un mínim exempt general de 600.000 € i l’incrementa fins a 1.000.000 € per a contribuents discapacitats. Catalunya ha aprovat com a quantia del mínim exempt 500.000 €. Extremadura ha aprovat una quantia del mínim exempt general de 500.000 € que s’eleva a 600.000, 700.000 o 800.000 € per a contribuents que siguin persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial en funció del grau de discapacitat.

• Tingui present també les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Madrid té una bonificació del 100% i la Rioja del 75%.

CONSELLS A TENIR EN COMPTE

A la seva feina. Recopili els justificants de les despeses deduïbles -quotes sindicals, quotes col·legials  bligatòries, despeses de defensa jurídica per litigis laborals-. També les certificacions de retribucions, retencions i ingressos a compte. S’han de quantificar les remuneracions en espècie percebudes i revisar les quantitats
percebudes en concepte de “dietes i assignacions per a despeses de viatge” i els seus límits legals vigents per excloure-les de gravamen (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per esplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500 €/ any per treballador i els anomenats tiquets restaurant, fins a 11 €/diaris). Recordi que tenen un tractament fiscal específic les indemnitzacions per  comiadament, així com aquells rendiments obtinguts en un termini superior a 2 anys (rendiments irregulars).

Lloguers d’immobles. La deducció total dels interessos, despeses de finançament i de les despeses de reparació i conservació té com a límit l’import dels ingressos íntegres del bé o dret. Aplicació de la reducció del 60% per lloguer d’habitatges (aquesta reducció no és aplicable als lloguers turístics). En el cas de propietat d’immobles urbans -i alguns de rústics- no arrendats, exclòs l’habitatge habitual que no tributa, recordi que tributen al 2% o a l’1,1% del valor cadastral que apareix en el rebut de l’IBI, en concepte d’imputació de rendes immobiliàries. En aquest cas no es pot deduir cap despesa.

Rendiments del capital mobiliari. Hem de tenir documents acreditatius i certificats dels diferents tipus de rendiments, així com rendiments derivats d’operacions realitzades sobre actius financers o de contractes d’assegurances de vida o invalidesa i d’operacions de capitalització. També s’ha de comprovar la deducció per
despeses d’administració i custòdia en el cas de títols de valors i la deducció de totes les despeses necessàries en el cas especial d’assistència tècnica i d’arrendament de negocis, béns mobles o mines. Recordi que es permet la possibilitat de compensar saldos negatius entre rendiments del capital mobiliari i guanys o pèrdues
patrimonials, si bé amb certs límits (25% en l’exercici 2019).

En la seva activitat empresarial o professional. Tingui present els ingressos i despeses, llibres de registres i llibres de comptabilitat, pagaments fraccionats i justificants de retencions practicades a professionals,  mpresaris, agricultors i ramaders. Recordi si un soci que presta serveis a la seva societat (que al seu torn presta serveis professionals als clients) dels classificats en la secció 2a de les tarifes de l’IAE (professionals),
si a més està donat d’alta en el RETA, ha de qualificar les retribucions percebudes per aquests serveis com a procedents d’una activitat econòmica. Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica. Tingui present que les despeses per atencions a clients o  roveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1% de l’import net del volum de negocis del període impositiu. En el cas d’estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Recordi que com a autònom en estimació directa pot deduir (amb determinats límits) les despeses de subministraments de l’habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica.

Guanys i pèrdues patrimonials. Recordi que tots els guanys patrimonials que procedeixin de transmissions s’integraran en la base imposable de l’estalvi, amb independència de la seva antiguitat. En el supòsit de guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques adquirits abans del 31
de desembre de 1994 es poden aplicar els coeficients reductors per antiguitat, però s’estableix una quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 € per poder aplicar aquests coeficients. Així mateix és possible aplicar una exempció en l’obtenció de guanys patrimonials per contribuents amb edat superior a 65 anys fins a un import de 240.000 €, sempre que l’import obtingut es reinverteixi en una renda vitalícia.

Atribució de rendes: comunitats de béns i societats civils. Recordi d’atribuir-se les rendes generades per comunitat de béns, societats civils i herències jacents de les quals sigui comuner, soci o partícip. Si s’ha generat alguna despesa no recollida per l’entitat per ser pròpia i inherent del comuner, soci o partícip l’ha de reflectir en la seva declaració. Recordi que es consideren subjectes passius de l’impost sobre societats, les societats civils que tenen objecte mercantil.

Plans de pensions. Comprovi que les reduccions practicades en la base imposable per les aportacions realitzades es troben dins del límit (recordi que l’import màxim de les aportacions als sistemes de previsió social del contribuent no poden superar el menor dels següents límits: 8.000 € o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d’activitats). Un altre aspecte que cal tenir en compte és la possibilitat de tenir excessos d’aportacions en anys anteriors que es puguin aplicar enguany (si no es poguessin reduir les aportacions del contribuent o de l’empresa íntegrament per insuficiència de base o pel límit percentual, l’import restant es podrà aplicar a reduir la base imposable dels 5 exercicis següents. En aquest cas és important sol·licitar-ho en la declaració en la qual es produeix l’excés); i finalment, hem de comprovar l’existència d’aportacions constituïdes a favor del cònjuge (si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o si els obté però són inferiors a 8.000 € anuals, l’altre cònjuge podrà reduir la seva base imposable per les aportacions que realitzi al seu pla de pensions fins a un màxim de 2.500 €. Aquestes
aportacions estaran exemptes de tributació en l’impost sobre successions i donacions), discapacitats i  sportistes professionals.

Deduccions. Conservi justificants de les inversions i millores per habitatge habitual, lloguer d’habitatge habitual, activitats econòmiques, donatius, rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, i per inversions i despeses realitzades en béns d’interès cultural. Recordi que es pot aplicar en la quota diferencial minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat. Tingui present altres deduccions aplicables en la quota prevista per algunes comunitats autònomes.

 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

El termini per a la presentació de la declaració via internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu –per a períodes impositius coincidents amb l’any natural els primers 25 dies de juliol del 2020. Els subjectes passius el període impositiu
dels quals coincideixi amb l’any natural i presentin per Internet la declaració de l’IS, poden domiciliar el pagament (de l’1 a 20 de juliol).

Comprovi ajustos fiscals. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Amortitzacions. Comprovi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous que el seu valor unitari no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període
impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.

Despeses no deduïbles. Comprovi les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors limiten la seva deducció a l’1% de l’import net del volum de negocis del període
impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Reserves de capitalització i d’anivellament. Les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada
i indisponible durant aquests 5 anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellament, que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any.

Compensació de bases imposables negatives (BIN). Recordi que encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les BIN, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir d’aquesta només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net del volum de negoci (INVN) és d’almenys 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. Comprovi les deduccions vigents per a 2019: per activitats de R+D+i, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la  orresponent als treballadors discapacitats. Tingui present que el límit en cada exercici del total de deduccions
és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la  uota íntegra.

Límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició. Tingui en compte el límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50% de la quota íntegra del contribuent. Només es limita l’import a deduir als contribuents amb INVN
d’almenys 20 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

RECORDI QUE…

• Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin els 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

• També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i cal recordar especialment els establerts per a les empreses de
reduïda dimensió (ERD) si la xifra de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).

 

AVÍS LEGAL

Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d´aquest despatx sobre la base de les consultes més habituals que es plantejen
els nostres clients. Té una finalitat simplement orientativa i divulgativa. No s´acceptaran responsabilitats per les pèrdues ocasionades
a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d´actuar com a resultat d´alguna informació que hi hagi en aquest
fulletó informatiu

Pin It on Pinterest