RESUM ÚLTIMES MESURES URGENTS I COMPLEMENTÀRIES APROVADES PER A DONAR SUPORT A L’ECONOMIA I AL  TREBALL

 

 

Els informem de les últimes mesures aprovades pel Govern Central, per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

 

Real Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

 

Tipus impositiu aplicable de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19

Amb efectes des del 23 d’abril i vigència fins el 31 de juliol de 2020, s’aplicarà el tipus del 0% de l’IVA als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns detallats en l’annex del RDL, quan els seus destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social. Aquestes operacions s’han de documentar en factura com a operacions exemptes.

Tipus impositiu IVA reduït de el 4%

S’aplicarà el tipus impositiu reduït del 4% als llibres, diaris i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis prestats per via electrònica, que no continguin única o fonamentalment publicitat i no consisteixin íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible.

S’entén que els llibres, diaris i revistes contenen fonamentalment publicitat quan més del 90% dels ingressos que proporcionin al seu editor s’obtinguin per aquest concepte. Abans d’aquesta modificació, el percentatge era del 75%.

 

Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats de l’Impost sobre Societats

Els contribuents de l’Impost sobre Societats el període impositiu dels quals s’hagi iniciat a partir de l’1 de gener de l’any 2020, que hagin tingut un volum d’operacions superior als 600.000 € i un import net de la xifra de negocis inferior als 6.000.000 € durant el període impositiu anterior, podran optar per presentar el segon pagament fraccionat en l’Impost sobre Societats, que s’ha d’efectuar el 20 d’octubre de 2020, calculat sobre la base imposable del període dels 9 primers mesos de l’any.

El pagament fraccionat efectuat en el mes d’abril de 2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats que s’efectuïn a compte del mateix període impositiu.

El contribuent que exerceixi aquesta opció, quedarà vinculat a aquesta modalitat de pagament fraccionat exclusivament respecte dels pagaments corresponents al mateix període impositiu.

 

Per empresaris en estimació objectiva del IRPF

Per empresaris en estimació objectiva del IRPF, es permet que la renúncia tàcita en  aquest règim, es faci presentant el model 130 del 1r. trimestre en termini (fins el 20 de maig) i  tingui efectes només pel 2020. Podran tornar al sistema de mòduls revocant aquesta renúncia el desembre del 2020 o presentant el model 131 en el 1r. trimestre del 2021. Tot això tindrà els mateixos efectes respecte dels règims especials d’IVA.

Per empresaris en estimació objectiva del IRPF i en el règim simplificat d’IVA, que no vulguin renunciar a aquests règims, el càlcul dels imports dels models 131 i 303 de mòduls no tindran en compte els dies de l’estat d’alarma. Així doncs, pel 1r. trimestre, no es computaran 18 dies, el que representa que l’ingrés a pagar serà del 80,22% del que tocaria. Respecte del segon trimestre, dependrà dels dies que s’allargui l’estat d’alarma. En cas de que s’hagi presentat el pagament del primer trimestre no hi ha cap problema, ja que al tractar-se d’un pagament a compte, l’import ja es tindrà en compte per la renda.

 

Extensió dels terminis de vigència

Tots els terminis que estableix l’article 33 de Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, i en les disposicions vuitena i novena del Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, queden modificats al dia 30 de maig de 2020. Anteriorment, es referien als dies 30 d’abril i 20 de maig de 2020.

En resum, el termini dels següents pagaments / tràmits finalitzarà el 30 de maig de l’any 2020:

 • Pagaments de deute tributari per liquidacions practicades per l’Administració
 • Venciments de terminis i fraccions d’acords d’ajornament i fraccionament concedits
 • Atenció de requeriments, diligències d’embargament, sol·licituds d’informació, formular al·legacions en procediments d’aplicació de tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d’ingressos indeguts, etc.

 

Deutes tributaris per concessió d’avals

S’estableix l’opció de supeditar el pagament dels deutes tributaris a l’obtenció del finançament a través de la Línia d’Avals, així com que no s’iniciarà el període executiu per deutes tributaris derivats de la concessió de finançament a que es refereix l’article 29 del RDL 8/2020, i és aplicable a les declaracions el termini de presentació conclogui entre el 20 d’abril i el 30 de maig de 2020.

Arrendaments per a ús diferent al d’habitatge

Els autònoms i pimes arrendatàries d’un contracte d’arrendament per a ús diferent del d’habitatge, podran sol·licitar de la persona arrendadora, en el termini d’un mes a comptar des del 23 d’abril, un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o rebaixa de la renda no s’hagués acordat amb caràcter voluntari.

En aquest cas, es podrà disposar lliurement de la fiança, que podrà servir pel pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària. En el cas que es disposi total o parcialment de la fiança, l’arrendatari haurà de reposar-la en el termini d’un any des de la celebració de l’acord o en el termini que resti de vigència del contracte.

 

En el cas que la persona arrendadora sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, la moratòria en el pagament s’aplicarà de manera automàtica i afectarà el període de temps que duri l’estat d’alarma i les seves pròrrogues i a les mensualitats següents, sense que es puguin superar els quatre mesos. La renda s’ajornarà sense penalització ni meritació d’interessos, mitjançant el fraccionament de les quotes en un termini de dos anys, sempre dins el termini de vigència del contracte d’arrendament o qualsevol de les pròrrogues.

Els autònoms i pimes han de complir els requisits següents:

 1. Contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada pel AUTÒNOM:
 • Estar afiliat i en situació d’alta, en data de la declaració de l’estat d’alarma (14 de març de 2020), en el Règim Especial de la Seguretat Social.
 • Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per les autoritats competents.
 • En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa en aplicació del RD 463/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual es sol·licita l’ajornament en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a que pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

 

 1. Contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per una PIME:

Que no es superin els següents límits:

 • Total de les partides de l’actiu no superior als quatre milions €.
 • Import net de la xifra anual de negocis no superior als vuit milions €.
 • Nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no superior a 50.

 

Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Real Decret 463/2020, de 14 de març, o per ordres dictades per les autoritats competents.

En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa en aplicació del RD 463/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual se sol·licita l’ajornament en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a que pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

 

S’haurà d’acreditar a l’arrendador que es compleixen aquests requisits mitjançant la presentació de la següent documentació:

 

 • Una declaració responsable en la qual es faci constar la reducció de la facturació mensual en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre anterior.
 • En el cas de suspensió d’activitat, amb un certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

 

Pel que fa a l’ampliació del termini de presentació i pagament al 20 de maig de 2020, de les declaracions corresponents a contribuents que durant el 2019 no van superar els 600.000 € de volum d’operacions, els informem que si han sol·licitat l’ajornament de pagament que estableix l’article 14 del RDL 7/2020 (ajornament COVID-19), la data de càrrec del mateix serà el proper 20 de novembre de 202

Pin It on Pinterest