ARA ÉS EL MOMENT DE PRENDRE DECISIONS

Optimitzi el pagament d’impostos amb la màxima garantia

 

TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2020
SOCIETATS, RENDA I PATRIMONI

 

Recomanacions per afrontar el tancament fiscal amb la màxima garantia

Si durant el 2020 no hem planificat la nostra fiscalitat, segurament, fins a final d’any tindrem l’oportunitat de rebaixar les quotes de l’impost sobre societats, de l’IRPF i de l’IP que es declararan en 2021, i aconseguirem de pagar menys.

 

Impost sobre societats (IS)

Pla General Comptable (PGC) i ajustos fiscals:
Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.
Conseqüències comptables i fiscals a causa de la COVID-19:

 

Doble declaració de l’impost sobre societats i comptes anuals: el Reial decret llei 19/2020 estableix que el termini de tres mesos per a formular els comptes anuals i altres documents legalment obligatoris es computarà des de l’1 de juny de 2020 i redueix a dos mesos el termini per a aprovar els comptes anuals des que finalitza el termini per a la seva formulació. D’acord amb els nous terminis de formulació i aprovació dels comptes anuals, recordi que es permet que es presenti una segona autoliquidació de l’impost sobre societats fins al 30 de novembre de 2020 en cas que els comptes anuals finalment aprovats difereixin de la informació utilitzada en l’autoliquidació a presentar en període voluntari, sense aplicar recàrrecs, però sí interessos de demora.

Comptabilitzar l’exoneració de les assegurances socials en els ERTO per força major vinculada a la COVID-19: el tractament preferent que dona l’ICAC davant aquestes bonificacions és que es registrin com una subvenció i registrar-les com un ingrés, tret que l’import en qüestió sigui poc significatiu i en aquest cas aquest import pot minorar la despesa ocasionada en el subgrup 64 per aquest concepte.

Renegociació dels arrendaments (moratòries i ajornaments) per COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades d’una moratòria, així com d’un altre acord o rebaixa en la renda. El nou cost anual de l’arrendament —inclosa la moratòria o rebaixa de la renda— ha de ser distribuït entre els mesos pendents per a finalitzar el contracte d’arrendament, per tant hi haurà una meritació comptable, igualment en aquests mesos, per la part proporcional, encara que
no es produeixi el pagament.

Línies d’avals ICO COVID-19: cal analitzar les implicacions comptables i fiscals derivades de la concessió d’avals ICO per a finançament de les empreses. Des del punt de vista fiscal, entenem que la base imposable de l’impost sobre societats no ha de diferir, pel que fa al resultat comptable. Entenem que els avals concedits s’han de considerar com una ajuda al finançament al risc, màximament quan el cost de l’aval és assumit directament per les entitats financeres.

Pèrdues de valor de les inversions en accions: les accions que una empresa compra en borsa s’enquadren dins dels instruments financers. Tant si les accions es compren amb finalitat de permanència, com si s’adquireixen amb una finalitat especulativa es valoraran pel seu valor raonable, és a dir, pel preu pagat. Segons
el PGC almenys al tancament de l’exercici, s’hauran d’efectuar les correccions valoratives necessàries sempre que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu financer disponible per a la venda, o grup d’actius financers disponibles per a la venda amb similars característiques de risc valorades col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments que s’hagin esdevingut després del seu reconeixement inicial, i que ocasionin, en el cas d’inversions en instruments de patrimoni, la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l’actiu, evidenciada, per exemple, per un descens prolongat o significatiu en el seu valor raonable.

Mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de  educció per innovació tecnològica, del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç ecnològic
en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents. A més, per a  nversions realitzades en 2020, s’estableix la llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada
que compleixi determinats requisits.

• Mesures fiscals de suport al sector cultural: destaquen l’increment dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es crea i  ’amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no realitza una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres. Recordi que perquè l’activitat d’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat econòmica es requereix
que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’una persona ocupada amb contracte laboral i jornada completa.

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’administració tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per
exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per rebaixar la base imposable de l’impost.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en 10 anys (10%), i la llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, amb
un coeficient aplicable de l’1,5 per als intangibles). Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu.

Pèrdues por deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de les deterioracions que en el seu moment van ser fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per a determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost.

Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no assolint un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deterioració de participacions dotades abans del 01-01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans del 01-01-2013. Amb independència que es produeixi o no la reversió del valor de la participació, el subjecte passiu haurà d’integrar en la base imposable de l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per parts iguals en cadascun dels cinc períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2016. D’aquesta manera, en els períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021, haurà quedat integrada la pèrdua dotada en el seu moment per la seva totalitat, a pesar que no hagi revertit el valor de la participació. En el cas que es produeixi la transmissió dels valors, la
deterioració pendent de reversió s’imputarà al període en el qual es produeixi la transmissió, amb el límit de la renda positiva obtinguda.

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles –comptabilització de l’impost sobre societats, multes, sancions penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius, etc.–.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins a 1.000.000 €.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys.

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció,
però a partir d’aquesta quantia només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) la compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) la compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions
d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que seran aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial d’ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per aplicar el règim d’ERD en el període en el qual el va superar i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d›anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d›un milió d›euros l›any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix en l›import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, i en aquest cas actua com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2020. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb  iscapacitat, així com la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques, així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per aplicar les deduccions és de 15 anys des del període en què es van generar i no es van poder deduir, i de 18 anys per als saldos de R+D+i. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.
El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Registre comptable dels instruments financers i altres aspectes mercantils de les societats de capital: tingui present la Resolució de l’ICAC del 05-03-2019 que ha desenvolupat els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials,
operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2020.

Impost sobre la renda i el patrimoni

Implicacions fiscals dels ERTO COVID-19: tingui en compte la transcendència tributària d’un ERTO, que se centra bàsicament en l’obligació de declarar en l’IRPF, la pèrdua de la deducció per maternitat, la regularització de l’IRPF per regles especials d’imputació en cas d’anul·lació de l’ERTO i canvis en la determinació dels percentatges de retenció.

Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal que ens plantegem si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins a determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport
satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats
tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris).

Arrendaments d’immobles: per diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que s’hagin d’obtenir rendiments positius del lloguer, anticipar a 2020 les despeses que hàgim de realitzar pròximament en l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a
habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu.

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, en el seu cas, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins al límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de  ’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva –és a dir, per mòduls–
pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d›estimació directa i, en el seu cas, renunciar a mòduls el mes de desembre de 2020 per canviar el 2021. Tingui present que a conseqüència de la COVID-19, es permet que la renúncia tàcita al règim d›estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat
del primer trimestre en termini –fins al 20 de maig– calculant-lo en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents el 2021 podran tornar a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d’enguany al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

Tingui present que es prorroga per a 2020 els límits establerts en el 2019 per al règim d’estimació objectiva en l›IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’iVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €.

A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l›habitatge destinats
a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits.

Plans de pensions: les seves aportacions redueixen la base imposable amb caràcter general fins a un límit de 8.000 €, de les primes pagades a assegurances privades de dependència del contribuent o dels seus familiars. Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del
treball o d’activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de 2.500 €. En les aportacions als sistemes de previsió social del contribuent se suprimeixen les diferències per edat. El límit relatiu sobre la suma de rendiments nets del treball i d’activitats es fixa en el 30% i l’absolut es rebaixa a 8.000 € anuals. A més, es regulen uns terminis de rescat del pla de pensions per no perdre la reducció del 40% quan es rescata el pla en forma de capital i s’hagin aportat primes amb anterioritat a 2007.

Tingui present que les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions. En concret, poden fer-ho els aturats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els  mpresaris titulars d’establiments que hagin vist suspesa la seva obertura al públic, i els autònoms que s’hagin vist obligats a cessar en la seva activitat o els que, sense parar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. La sol·licitud del cobrament del pla de pensions es pot fer fins al 14 de setembre de 2020 (termini que podria ser ampliat), i fins a un import màxim fixat en la norma.

Guanys i pèrdues patrimonials: si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzés les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació.

Si està a punt de complir 65 anys i pensa transmetre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per vendre; d’aquesta manera, el guany no tributarà. A més, per als contribuents més grans de 65 anys, s’estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Deduccions: aprofiti les deduccions per inversió en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o van pagar quantitats per a la seva construcció abans del 01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior al 01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversió en empreses de nova o recent creació, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realització d’activitats econòmiques, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o la deducció per maternitat.

És molt important que no oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Impost sobre el patrimoni: recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2020. No obstant això, es tracta d’una modificació en l’àmbit estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Pin It on Pinterest