PRINCIPALS MESURES TRIBUTÀRIES APROVADES PEL GOVERN CENTRAL

 

El passat dia 23 de desembre es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 35/2020, de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

A continuació els hi detallem les principals mesures aprovades:

 1. APLAÇAMENT DE DEUTES TRIBUTARIS

Possibilitat d’ajornar els deutes tributaris de l’Administració Tributària de l’Estat:

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari o executiu de pagament, de declaracions-liquidacions i autoliquidacions amb termini de presentació i ingrés des del dia 1 d’abril fins el dia 30 d’abril de 2021.
 • L’ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d’aportar garanties i fins un màxim de 30.000 €.
 • Es permet també l’ajornament de retencions, ingressos a compte de l’Impost sobre Societats, pagaments fraccionats i IVA.
 • Només afecta a persones o entitats amb un volum d’operacions no superior als 6.010.121,04 € a l’any 2020.
 • Termini de 6 mesos sense meritació d’interessos de demora en els 3 primers mesos.
 1. MÒDULS: CÀLCULS I TERMINIS

Novetats aplicables a l’exercici 2020:

 • S’incrementa la reducció general del 5% per a totes les activitats, al 20% i fins al 35% per les activitats detallades en el RDL, tant en l’IRPF com en l’IVA.
 • No es computaran com a període d’activitat els dies en que va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020, ni els del segon semestre en els que, estant declarat o no l’estat d’alarma, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspesa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent pel COVID-19.
 • Per la quantificació dels mòduls de “personal assalariat”, “personal no assalariat” i “personal empleat”, no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies als que es refereix el segon punt.
 • Per la quantificació dels mòduls de “distància recorreguda” i “consum d’energia elèctrica”, no es computaran els kilòmetres recorreguts ni els quilovats / hora que proporcionalment corresponguin als dies a que es refereix el segon punt.

Novetats en el càlcul del pagament fraccionat i l’IVA del 4rt. Trimestre de 2020:

 • No es computaran com a dies d’exercici de l’activitat, els dies naturals en els que aquesta s’hagués vist suspesa com a conseqüència de les mesures adoptades per l’autoritat competent pel COVID-19.
 • S’aplicaran els % de reducció amb caràcter general establerts en el RDL (20% o 35%)

Novetats en el càlcul del pagament fraccionat i l’IVA del 1er. Trimestre de 2021:

 • S’aplicaran els % de reducció amb caràcter general establerts en el RDL (20% o 35%)

Altres novetats:

 • S’elimina la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i de l’IVA, quan es realitzi en els exercicis 2020 i 2021.
 • l termini per renunciar i revocar l’aplicació del mètode d’estimació objectiva pel 2021 s’amplia des del 24 de desembre de 2020 fins al 31 de gener de 2021.
 1. DEDUCCIÓ PER LLOGUER DE LOCALS EN L’IRPF DEL 2021
 • Les persones físiques que lloguen locals on es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç, i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatària dels mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble pel càlcul del rendiment de capital immobiliari de l’IRPF la quantitat de la rebaixa de la renda acordada durant els esmentats mesos.
 • L’arrendador haurà d’informar separadament en la seva declaració de l’IRPF l’import de la despesa deduïble d’aquest incentiu, consignant el NIF de l’arrendatari.
 • No serà aplicable aquesta deducció quan la rebaixa en la renda arrendatària es compensi amb posterioritat per l’arrendatari mitjançant increments en les rendes posteriors o altres prestacions, o quan els arrendataris siguin una persona o entitat vinculada amb l’arrendador.
 1. DEDUCCIÓ PER LES PÈRDUES PER DETERIORAMENT DE CRÈDITS I SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT (EXERCICIS 2020 I 2021)
 • Es redueix a 3 mesos el termini per deduir les pèrdues per deteriorament dels crèdits derivades d’insolvències de deutors, que actualment és de 6 mesos des de el venciment de l’obligació de pagament fins a la finalització del període impositiu, per a empreses de reduïda dimensió.
 • S’estableix la mateixa rebaixa a 3 mesos per les quantitats degudes pels arrendataris que tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament, motiu pel qual es podran incloure com a despeses deduïbles per la determinació del rendiment net del capital immobiliari de l’IRPF.
 1. IVA DE LES VACUNES I PROVES DIAGNÒSTIQUES COVID-19
 • Des del 24 de desembre de 2020 i fins el 31 de desembre de 2022, el tipus del 0% d’IVA serà aplicable a:
 • Les entregues, importacions i adquisicions intracomunitàries de les vacunes i dels productes sanitaris pel diagnòstic in vitro de la COVID-19.
 • Serveis de transport, emmagatzement i distribució d’aquests productes.
 • Aquestes operacions es documentaran en factura com operacions exemptes.
 • L’aplicació d’un tipus impositiu del 0% no determina la limitació del dret a la deducció de l’IVA suportat pel subjecte passiu que realitza l’operació.
 • Durant el mateix període, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a les entregues dels esmentats béns serà també del 0%.
 1. LLOGUERS LOCALS DE NEGOCIS
 • Els autònoms i pimes arrendatàries d’un contracte d’arrendament per a ús diferent al d’habitatge podran sol·licitar de la persona arrendadora, abans del 31 de gener de 2021, un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda, sempre que aquest ajornament o rebaixa de la renda no s’hagués acordat amb caràcter voluntari. En aquest cas, es podrà disposar lliurement de la fiança, que podrà servir pel pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda arrendatària. En el cas que es disposi total o parcialment de la fiança, l’arrendatari haurà de reposar-la en el termini d’un any des de la celebració de l’acord.
 • En el cas que la persona arrendadora sigui una empresa o entitat pública d’habitatge, o un gran tenidor, entenent com a tal la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2, l’arrendatari podrà sol·licitar:
 1. Una reducció del 50% de la renda durant el termini que duri l’estat d’alarma declarat pel RD 926/2020, de 25 d’octubre, i les seves pròrrogues, i podrà estendre’s a les mensualitats següents, fins un màxim de quatre mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà durant el període de temps que duri l’estat d’alarma declarat pel RD 926/2020, i les seves pròrrogues, i podrà estendre’s a les mensualitats següents, fins un màxim de quatre mesos. El pagament aplaçat de les rendes es podrà realitzar durant un període de dos anys a comptar des de la finalització de la moratòria, i sempre dins del termini de vigència del contracte de lloguer, repartint-se els imports aplaçats de manera proporcional al llarg del període.

Les despeses derivades de serveis de manteniment o d’altre tipus queden excloses d’aquesta mesura.

 • Els autònoms i pimes han de complir els requisits següents:

1. Contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada pel AUTÒNOM:

a. Estar afiliat i en situació d’alta, en data de la declaració de l’estat d’alarma (25 d’octubre de 2020), en el Règim Especial de la Seguretat Social.

b. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor del RD 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades per les autoritats competents.

c. En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa en aplicació del RD 926/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual es sol·licita l’ajornament en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a que pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

2. Contracte d’arrendament d’un immoble afecte a l’activitat econòmica desenvolupada per una PIME:

a. Que no es superin els següents límits:

 • Total de les partides de l’actiu no superior als quatre milions €.
 • Import net de la xifra anual de negocis no superior als vuit milions €.
 • Nombre mitjà de treballadors empleats durant l’exercici no superior a 50.

b. Que la seva activitat hagi quedat suspesa com a conseqüència de l’entrada en vigor de Real Decret 926/2020, de 25 d’octubre, o per ordres dictades per les autoritats competents.

c. En el cas que l’activitat no es vegi directament suspesa en aplicació del RD 926/2020, s’haurà d’acreditar la reducció de la facturació del mes natural anterior a la qual se sol·licita l’ajornament en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del trimestre a que pertany l’esmentat mes referit a l’any anterior.

 • La persona arrendatària haurà d’acreditar a l’arrendador que es compleixen aquests requisits mitjançant la presentació de la següent documentació:

a. Una declaració responsable en la qual es faci constar la reducció de la facturació mensual en al menys un 75%, en relació amb la facturació mitjana mensual del mateix trimestre anterior.

b. En el cas de suspensió d’activitat, amb un certificat expedit per l’Agència Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.

 

Pin It on Pinterest