NOVETATS FISCALS 2021

INFORMACIÓ CLAU PER PLANIFICAR L’EXERCICI FISCAL 2021

 

PRINCIPALS NOVETATS FISCALS 2021

L’any 2021 arriba carregat d’importants canvis fiscals, alguns que ja han estat aprovats, i d’altres que es troben en projecte i que hem de tenir presents per a aquest nou exercici fiscal. En aquest fullet li exposem les principals novetats tributàries 2021, sense perjudici d’altres normes previstes d’aprovació pel Govern així com d’altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Rendes en espècie. Exempció de menjador d’empresa aplicable en cas de teletreball: amb efectes retroactius des del 01-01-2020, l’exempció als lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats en menjadors d’empreses o economats serà aplicable tant si el servei es presta al mateix local d’hostaleria o fora, prèvia recollida per l’empleat o lliurament al seu centre de treball o al lloc triat els dies que es realitza a distància o per teletreball.

Exempt l’ingrés mínim vital (IMV): amb efectes retroactius des del 01-06-2020 tindrà la consideració d’exempta de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt de 1,5 vegades l’IPREM, la prestació de la Seguretat Social de l’IMV.

Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des del 01-01-2021, s’afegeix un tram a l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,5%. D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixin de 300.000 euros, que incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%. Així mateix, s’afegeix un tram a l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26% (escala estatal + autonòmica).

En línia amb l’anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes:

a) S’incrementa del 45% al 47% el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 €.
b) S’introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d’estalvi que excedeixi de 200.000 €, que passa del 23% al 26%.
c) Augmenta del 45% al 47% el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 €.

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): per a 2021 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2020, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € per al volum de rendiments íntegres l’any anterior corresponent al conjunt de les activitats econòmiques, excepte ramaderes, forestals i pesqueres, i per a les operacions respecte de les quals estiguin obligats a facturar, respectivament. Així mateix, es manté en 250.000 € la quantia del volum de compres en béns i serveis que no es pot superar sense sortir del règim.

Nou termini de renúncia o revocació de mòduls per a l’any 2021: des del 24-12-2020 fins al 31-01-2021. La renúncia a mòduls en 2020 i 2021 no vincula durant 3 anys.

Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada al lloguer de  locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç: des del 01- 01-2021, les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i que acordin voluntàriament rebaixes en la renda corresponent als mesos de gener, febrer i març del 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament serà de 3 mesos en 2020 i 2021.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des del 01-01-2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.
• Assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència: el conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent, no podran excedir de 2.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 € anuals).
• Aportacions als sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: el contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o que els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals, podran reduir en la base imposable les aportacions realitzades als sistemes de previsió social dels quals en sigui partícip, mutualista o titular.Aquestes aportacions tindran un límit màxim de 1.000 € anuals (anteriorment el límit era de 2.500 €).

Límit màxim conjunt: com a límit màxim conjunt per a les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:
» El 30 per 100 de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici.
» 2.000 € anuals (amb anterioritat el límit era de 8.000 €).

A partir del 2021, aquest límit s’incrementarà en 8.000 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials.

Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a plans de pensions d’ocupació o mutualitats de previsió social, dels quals al seu torn sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals al seu torn sigui prenedor i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021 i vigència indefinida, es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres, i s’estableix que per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de
participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021 i vigència indefinida:

a) Es modifica l’exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents, i s’estableix que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l’entitat sigui, d’almenys el 5%, i s’elimina el requisit alternatiu que el valor d’adquisició de la participació fos superior a 20 milions d’euros.

b) L’import que resultarà exempt serà del 95% d’aquest dividend o renda. Les despeses de gestió referides a aquestes participacions no seran deduïbles del benefici imposable del contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5% del dividend o renda positiva obtinguda.Aquesta limitació NO s’aplicarà a empreses que tinguin un INVN  inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d’una filial, resident o no a territori espanyol, constituïda amb posterioritat al    01-01-2021.

c) Es modifica la regulació que estableix que per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d’adquisició s’incrementarà en l’import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com a rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió i s’incorpora, a aquest efecte, que l’import dels beneficis socials a què es refereix aquest paràgraf es reduirà en un 5%
en concepte de despeses de gestió referides a aquestes participacions.

d) Es regula el règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d’adquisició superior a 20 milions.

Doble imposició econòmica internacional. Dividends i participacions en beneficis: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir del 01-01-2021 i vigència indefinida, igual que succeeix amb l’exempció, només es tindrà dret a la deducció dels dividends o participacions en beneficis pagats per una entitat no resident en territori espanyol quan la participació al capital de l’entitat no resident sigui, d’almenys el 5%. Per tant, es deixa d’aplicar la deducció quan el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20.000.000 € i el percentatge sigui inferior al 5%. Com s’esdevé amb l’exempció, s’estableix un règim transitori per continuar aplicant la deducció, en el cas d’obtenció de dividends de participacions de més de 20.000.000 € adquirides en els períodes impositius iniciats abans del 2021, durant els períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Aquesta deducció, conjuntament amb la deducció per evitar la doble imposició jurídica no podrà excedir de la quota íntegra que correspondria agar a Espanya per aquestes rendes si s’haguessin obtingut en territori espanyol. Per calcular aquesta quota, els dividends o participacions en els beneficis es reduiran en un 5% en concepte de despeses de gestió referits
a aquestes participacions.

Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries: els certificats requerits són vinculants per a l’AEAT amb independència de la seva data d’emissió; s’estén a contribuents que participin en el finançament, i el límit incrementat al 50% s’aplica també si se supera el 10% de la quota íntegra
reduïda en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions.

Altres novetats:

• Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió en els períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021, amb una antiguitat de 3 mesos.
• S’incrementa, per als períodes impositius que s’iniciïn en 2020 i 2021, la deducció prevista en l’art. 35.2.c) LIS, innovació en processos de producció en la cadena de valor en l’automoció.
• La llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada s’aplicarà a les inversions en elements nous d’immobilitzat material entre el 02-04-2020 i el 30-06-2021.

 

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI (IP)

S’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 €), que passa del 2,5% al 3,5%. En tot cas, no s’ha d’oblidar que estem
davant d’una normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, amb unes bonificacions específiques. Per tant, s’haurà de tenir en compte la normativa aplicable de la comunitat autònoma de residència.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Localització de prestacions de serveis. Regla d’ús efectiu: amb efectes des del 01-01-2021, es modifica novament la regla de localització referida a l’explotació o utilització efectiva dels serveis al territori d’aplicació de l’impost. Fins ara la clàusula de tancament de la utilització o explotació efectiva s’aplica a uns certs serveis quan, conforme a les regles de localització, no s’entenien realitzats a la Comunitat, però la seva utilització o explotació efectives es realitzen en aquest territori. La novetat és que tampoc s’aplicarà aquesta clàusula de tancament quan aquests serveis no s’entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.

Tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits: amb efectes des del 01-01-2021, s’incrementa al 21% (anteriorment el 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

Pròrroga per a 2021 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: el volum d’ingressos l’any anterior que no es pot superar per al conjunt d’activitats empresarials o professionals, excloses les agrícoles, forestals i pesqueres, continuarà sent de 250.000 € -en lloc de 150.000- per poder aplicar en 2021 el règim simplificat. Així mateix, continua vigent en 250.000 € -en lloc de 150.000 €- l’import màxim de les adquisicions i importacions de béns i serveis de totes les seves activitats empresarials i professionals en l’exercici anterior per no quedar fora d’aquest règim. Respecte al règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, es continuarà aplicant el límit de 250.000 € d’adquisicions de béns i serveis per romandre al règim.

Canvis de l’IVA a les vendes a distància (comerç electrònic): la Unió Europea va aprovar en 2017 un nou paquet normatiu sobre l’IVA al comerç electrònic que introdueix canvis substancials a les normes que s’apliquen actualment. Estava previst que aquesta normativa fos aplicable a partir del 01-01-2021. No obstant això, a causa de les dificultats ocasionades per la crisi causada per la Covid-19, la Comissió Europea ha ajornat la seva aplicació al 1 de juliol de 2021. Entre les principals novetats destaquen:

• L’eliminació dels llindars en les vendes a distància: la reforma suprimeix els llindars per país i qualsevol empresa que facturi més de 10.000 € -llindar únic per a tots- per vendes realitzades a consumidors d’Estats membres de la UE haurà de facturar amb el tipus d’IVA corresponent a l’Estat on es troba el consumidor. Per a tota aquesta gestió d’IVA no és necessari donar-se d’alta a efectes fiscals en altres Estats membres, es podran presentar les liquidacions de l’IVA al seu Estat a través del règim de finestreta única o OSS One Stop Shop per les vendes realitzades a la resta d’Estats.
• La fi de l’exempció de l’IVA en la importació de petits enviaments d’escàs valor: la nova normativa deroga l’exempció actualment existent de l’IVA de petits enviaments a les importacions amb un valor inferior a 22 €.
• La responsabilitat de l’IVA sobre els mercats web (plataformes de venda en línia) per a vendes a distància de béns importats de tercers territoris o tercers països: una altra novetat és la designació o assignació a les plataformes de venda en línia o mercat web del deure d’actuar com a agents recaptadors i pagadors d’IVA, sempre que compleixin amb uns certs requisits.

 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es creen nous epígrafs en les Tarifes de l’IAE, amb la finalitat de:

a) Classificar de manera específica les activitats de comercialització dels subministraments de caràcter general (electricitat i gas). En concret, s’afegeixen els següents epígrafs, amb quotes nacionals, provincials i municipals: Epígraf 151.6, per a la “comercialització d’energia elèctrica”, i Epígraf 152.2, per a la “comercialització de gas”.
b) Tenir un epígraf específic per a les grans superfícies comercials que no es dediquen principalment a la roba o a l’alimentació, donant-los un tractament similar als altres centres comercials. L’epígraf és el 661.9, denominat “altre comerç mixt o integrat en grans superfícies”,que s’entén com a tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l’exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l’equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l’oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l’automòbil, articles per a l’esport o altres. La seva quota és municipal.
c) Finalment, tenir un epígraf per a la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a través de punts de recàrrega instal·lats en qualsevol lloc, ja sigui a la via pública, benzineres, garatges públics i privats o a qualsevol altre emplaçament. Es tracta de l’epígraf 664.2, “punts de recàrrega de vehicles elèctrics”, amb quotes nacional i municipal.

ALTRES NOVETATS

Transaccions amb el Regne Unit (efectes del BREXIT): la sortida del Regne Unit de la UE en el 2021 afectarà clarament els autònoms i pimes que facin operacions amb les Illes Britàniques. La UE i el Regne Unit han assolit un acord ampli i ambiciós per a la seva relació futura. En relació amb els moviments de mercaderies, aquest acord implica que no s’exigiran aranzels ni s’establiran quotes per a les mercaderies originàries de totes dues parts, si bé els moviments de mercaderies a partir del 1 de gener de 2021 sí que estaran subjectes a formalitats duaneres. D’altra banda, la Resolució de 4 de gener de 2021 de la DGT reconeix reciprocitat de tracte i la possibilitat de sol·licitar devolucions d’IVA per part dels
empresaris o professionals establerts al Regne Unit i Irlanda del Nord, conforme al que es disposa en l’article 119 bis de la LIVA, amb les mateixes condicions i requisits que a la resta d’empresaris i professionals no establerts al territori d’aplicació de l’IVA, a la Comunitat, ni a Canàries Ceuta i Melilla, amb determinades excepcions. Referent a això cal tenir en compte que l’Acord de Retirada estableix que el territori d’Irlanda del Nord formarà part de la Comunitat quant als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns.

Tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances: s’incrementa el gravamen del 6% al 8%.

Ampliació en un any dels terminis vinculats a la Reserva per a Inversions a Canàries (RIC): s’amplia en un any els terminis per efectuar la materialització de la RIC dotada amb els beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l’any 2016 i per a les inversions anticipades materialitzades en 2017.La dotació s’havia de fer amb els beneficis del 2018,2019 o 2020. No obstant això, es dona la possibilitat de realitzar la dotació en 2021.

Interès legal dels diners i interès de demora: es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3% i en un 3,75%, respectivament.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM): es fixen les seves quanties per a 2021 que s’incrementen respecte a anys anteriors i són les següents:
a) diari, 18,83 €,
b) mensual, 564,90 €,
c) anual, 6.778,80 €, i
d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l’IPREM serà de 7.908,60€ quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 €.

Ajornament de liquidacions i declaracions: el Reial decret 35/2020, de 22 de desembre regula un règim d’ajornament de deutes tributaris per a societats pimes i autònoms en l’àmbit de tributs estatals en relació amb les declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi entre l’1 i el 30 d’abril de 2021, tots dos inclusivament,
sense constitució de garanties sempre que les sol·licituds siguin de quantia inferior a 30.000 euros. Per a la concessió de l’ajornament cal que el deutor sigui una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros l’any 2020, i les condicions de l’ajornament seran les següents:
(i) el termini ha de ser de 6 mesos, i
(ii) no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

Aprovació de la reforma del Pla General de Comptabilitat i del reglament de desenvolupament de la Llei d’auditoria de comptes: en el marc de l’auditoria, el reglament desenvolupa la corresponent Llei de l’any 2015 amb la finalitat de proporcionar més seguretat jurídica i reforçar la confiança i credibilitat dels auditors, incrementant la transparència i la independència, regulant i resolent les possibles situacions d’incompatibilitat o falta d’independència. Quant al marc comptable, el text s’adapta a les normes internacionals de comptabilitat adoptades per la Unió Europea quant a la comptabilització dels instruments financers i el reconeixement d’ingressos. Aquesta adaptació no resulta d’aplicació a les pimes, atès que estan subjectes a un règim simplificat de presentació d’informes.

Nous impostos sobre determinats serveis digitals i transaccions financeres: s’han publicat les Lleis 4/2020 i 5/2020, per les quals s’aproven l’impost sobre determinats serveis digitals (conegut com a «Taxa Google»), impost indirecte que grava a les empreses que el seu volum net de negocis l’any natural anterior sigui superior a 750 milions d’euros i que obtinguin ingressos a Espanya, també l’any natural anterior, per un import mínim de 3 milions d’euros procedents de (i) la prestació de serveis de publicitat en línia, (ii) la prestació de serveis d’intermediació en línia; o (iii) la venda de dades generades a partir d’informació proporcionada per l’usuari en interfícies digitals. Aquests ingressos, amb determinades especialitats, quedaran gravats al tipus impositiu del 3%, i l’impost sobre transaccions financeres (conegut com a «Taxa Tobin»), que grava al 0,2 per cent les adquisicions a títol onerós d’accions de societats espanyoles cotitzades que la seva capitalització borsària a 1 de desembre de l’any anterior superi els 1.000 milions d’euros, respectivament. Tots dos impostos van entrar en vigor el dia 16 de gener de 2021.

Obligació d’informació sobre mecanismes transfronterers de planificació fiscal (DAC 6): s’ha publicat la Llei 10/2020 per la qual es transposa la DAC 6 que obliga a informar sobre determinats mecanismes fiscals transfronterers. Estan obligats a informar, els intermediaris, tret que quedin eximits per secret professional i, si escau, els obligats tributaris interessats (qualsevol persona o entitat a la disposició de la qual s’hagi posat, per a la seva execució, un mecanisme transfronterer informable o que es disposa a executar o ha executat la primera fase d’aquest mecanisme si no existeix intermediari obligat a informar).

Impost sobre successions i donacions: s’actualitzen les comunitats autònomes en les quals és obligatòria l’autoliquidació de l’impost, i s’afegeixen les de Cantàbria i Madrid. Per tant, a les comunitats de règim comú, ja només es podrà utilitzar el procediment de declaració per a aquest tribut a Extremadura i La Rioja.

Pin It on Pinterest