PRINCIPALS NOVETATS LABORALS 2021

Un cop publicada la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021, els passem a detallar les novetats normatives més rellevants en l’àmbit laboral per a aquest any:

COTITZACIONS SOCIALS

Règim general: la base màxima de cotització es manté invariable per segon any consecutiu en els 4.070,10 € mensuals, o 135,67 € diaris, mentre que les bases mínimes, ara com ara es mantenen invariables, en la mesura en què es preveu el seu increment en el mateix percentatge que augmenti el salari mínim interprofessional, que ara com ara s’ha mantingut congelat, per la qual cosa excepte una futura variació del SMI, les bases mínimes seran: per al grup I de 1.466,40 €, per al grup II de 1.215,90 € i per al grup III de 1.057,80 €, finalment per als grups del IV al VII resulta una base mínima que coincideix amb topall mínim de cotització i que es manté en 1.050,00 €.

Tipus de cotització: no varien i per això segons la Llei de pressupostos, els tipus que es mantenen per a 2021, seran els següents:

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, així com de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques, de relleu i interinitat i qualsevol modalitat amb discapacitats)

CONTINGENCIES COMUNES
DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 29,90%
TREBALLADOR 4,70% 1,55% —— 0,10% 6,35%
28,30 7,05 0,20 0,70 36,25

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLET

CONTINGENCIES COMUNES
DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —— 0,10% 6,40%
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

CONTINGENCIES COMUNES
DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 5,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —— 0,10% 6,40
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

HORES EXTRAORDINÀRIES

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
HORES NORMALS 23,60% 4,70% 28,30%
HORES FORÇA MAJOR 12,00% 2,00% 14,00%

Autònoms: es mantenen invariables tant el topall màxim de cotització en els 4.070,10 €, com el topall mínim en els 944,40 €. Cal recordar que per segona vegada ja des del 01/01/2019, resulta obligatori en tot cas per a l’autònom, la cobertura de les contingències professionals, la de la prestació per cessament d’activitat i la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l’autònom en 2021 són els següents: es manté en 28,30% per a contingències comunes, passa de l’1,1% a l’1,3% el tipus per a les contingències professionals; passa del 0,8% al 0,9% el tipus per cessament d’activitat, i es manté en el 0,1% el tipus per a formació professional. De tot això resulta una quota mínima d’autònoms
de 288,98 €, que s’obté per aplicació del tipus total que s’incrementa en un 0,3% fins a assolir el total del 30,6%.

Respecte dels anomenats autònoms societaris, així com els que, en algun moment de l’any 2021, i de manera simultània, hagin tingut contractats al seu servei, un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, es manté per a tots dos col·lectius, una base mínima de 1.214,10 €, resultant d’això una quota mínima de 367,87 €.

En tot cas, cal tenir en compte la possible aplicació de bonificacions de la Llei 14/2013 de suport a emprenedors, i normes posteriors com la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, si bé respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, cal recordar que des del 2019 es va fixar, per a les noves altes en 60 € mensuals, amb la inclusió de la
cobertura de contingències professionals.

Contractes de formació: es preveu l’increment de quotes, des del 1 de gener de 2021, i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general de la Seguretat Social, i mentre la base mínima es mantingui invariable per la no revisió del SMI, les quanties continuaran sent les
següents: 51,05 € per contingències comunes (42,56 a càrrec de l’empresari i 8,49 a càrrec del treballador); 5,86 per contingències professionals a càrrec exclusiu de l’empresari; 3,23 per FOGASA a càrrec de l’empresari; si calgués cotitzar a la desocupació la base serà la base mínima de cotització amb els tipus i distribució de la contractació indefinida.

Sistema especial d’agraris per compte d’altri: per a les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, es preveu també el seu increment, des del 1 de gener de 2021, i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, per la qual cosa, ara com ara, i excepte una pujada posterior del SMI, es mantenen invariables. Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, a partir del 1 de gener de 2021, seran de 4.070,10 euros mensuals.

Sistema especial d’agraris per compte propi: la base mínima queda fixada en 944,40 €. Es manté la mateixa variació de tipus en funció del tram de base de què es tracti, així: el 18,75% en el tram que va des dels 944,40 als 1.133,40 €; i el 26,5% amb bases de cotització superiors a la quantia anterior. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el
tipus addicional serà del 3,3%, o el 2,8% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals. En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització triada, el tipus de l’1%. Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals, efectuaran una cotització addicional del 0,1% sobre la base per donar cobertura a les prestacions de risc durant l’embaràs i lactància. S’aplicarà el 2,2% per a la prestació per cessament d’activitat, a aquells treballadors que s’hi acullin voluntàriament.

Sistema especial d’empleats de la llar: es preveu que les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent en 2020, l’augment que experimenti en 2021 el salari mínim interprofessional, per la qual cosa, excepte que hi hagi una revisió posterior, romanen invariables respecte de les del 2020. Els tipus de cotització seran del 28,3%, dels quals el 23,6% serà a càrrec de l’ocupador i el 4,7% a càrrec de l’empleat. Addicionalment es manté per a 2021, la reducció del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes, per als treballadors contractats i que s’incorporin al citat sistema especial d’empleats de la llar, i continuarà sent aplicable a aquells que ja estiguessin inclosos en aquest règim i que s’haguessin incorporat a partir del 01/01/2012.

Jubilació activa i cotització per solidaritat: en els supòsits de jubilació activa, i la consegüent compatibilització d’una feina per compte d’altri amb la pensió de jubilació, la cotització especial anomenada de solidaritat, no computable a l’efecte de prestacions, que fins avui era del 8%, passa a partir del 2021 al 9% de la base de cotització per contingències
comunes, el 7% a càrrec de l’empresari i el 2% restant del treballador.

PENSIONS

La Llei de pressupostos generals preveu la suspensió per a l’any 2021, del sistema legal de revaloració de les pensions previst en l’art. 58 LGSS, per la qual cosa s’ha adoptat un sistema específic de revaloració per a les pensions del 2021, que fixa la revaloració de les pensions contributives en un 0,9% respecte de l’import que han tingut en 2020 i en un 1,8 per
a les no contributives. Com que no s’ha produït desviació positiva respecte de l’increment estimat que es va fixar a l’inici del 2020, no es preveu l’abonament de cap paga addicional per al pensionista, ja que l’IPC ha estat inferior al previst, i per això com a màxim, s’hauria produït una diferència a favor del pensionista, que no s’haurà de retornar. Sí que es preveu,
com a garantia a futur, que si l’any 2021, l’increment de l’IPC és superior a aquest 0,9% que ara s’ha aplicat, es procedirà, en 2022, a l’abonament d’una paga addicional, amb l’import de la diferència resultant, per garantir el manteniment del poder adquisitiu de les pensions, atenció, respecte de l’IPC, sistema de revisió diferent del legal.

• El topall màxim de les pensions públiques per al 2021 es fixa en 2.707,49 € bruts mensuals, i en còmput anual 37.904,86 €.

Les pensions mínimes anuals queden fixades en les següents quanties:

JUBILACIÓ
• Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 11.914,00 €
• Amb 65 o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 9.655,80 €
• Amb 65 o més amb cònjuge no a càrrec = 9.164,40 €
• Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 11.170,60 €
• Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.034,20 €
• Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 8.538,60 €

INCAPACITAT PERMANENT
• Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 17.871,00 €
• Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 14.484,40 €
• Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 13.746,60 €
• Absoluta amb cònjuge a càrrec = 11.914,00 €
• Absoluta sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.655,80 €
• Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 9.164,40 €
• Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 11.914,00 €
• Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.655,80 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 11.170,60 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.034,20 €

VIDUÏTAT
• Titular amb càrregues familiars = 11.170,60 €
• 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 9.655,80 €
• Entre 60 i 64 anys = 9.034,20 €
• Menor de 60 anys = 7.315,00 €

ALTRES PENSIONS
• Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 2.951,20 €
• SOVI no concurrent = 6.183,80 €
• SOVI concurrent = 6.001,80 €

• La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.639,20 €.

Prestacions econòmiques de Seguretat Social per cada fill a càrrec i Ingrés Mínim Vital: Encara que el RD 20/2020 declara aquesta prestació per fill a càrrec a
extingir, i la seva substitució per l’Ingrés Mínim Vital, la Llei de pressupostos continua fixant les seves quanties en:
• El límit d’ingressos anuals per tenir dret a l’assignació es fixa en 12.536,00 € anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 18.867,00 €, amb un increment de 3.056,00 € per cada fill a càrrec a partir del quart.
• La quantia de l’assignació serà de 341,00 € en còmput anual, però
• Quan el fill sigui menor i presenti una discapacitat a partir del 33% la quantia serà de 1.000 €. Quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més i a més presenti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.790,40 € anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i exigeixi concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 7.185,60 €.

Per part seva, les quanties de l’Ingrés Mínim Vital s’incrementen per a 2021 en un 1,8%.

Interès legal dels diners
Es fixa el tipus d’interès legal dels diners per a 2021, que es manté en el 3%, interès que és el que serveix de referència -més 2 punts- per a l’execució de sentències líquides davant els Jutjats socials. L’interès de demora es manté en el 3,75%.

Quantia de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM)

La Llei de pressupostos fixa les quanties de l’IPREM per a 2021 en:
• IPREM diari 18,83 €
• IPREM mensual 564,90 €
• IPREM anual 6.778,80 €
• En els supòsits en què l’IPREM va substituir el SMI i la norma es referís al SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 7.908,60 €, tret que en aquestes normes s’excloguessin expressament les pagues extraordinàries, i en aquest cas la quantia serà de 6.778,80 €.

Congelació de les quanties del Salari Mínim Interprofessional

El RDL 38/2020 manté, ara com ara congelades per a 2021, les quanties de l’import del SMI, i es mantenen per tant les quanties:
• SMI diari 31,66 €
• SMI mensual 950,00 €
• SMI anual 13.300,00 € (14 pagues)

Equiparació definitiva del permís de paternitat i maternitat

A partir del 1 de gener de 2021 i segons preveia el RD Llei 6/2019 del 1 de març, s’acaba equiparant finalment la durada dels permisos per naixement de fills de tots dos progenitors, i el permís de paternitat queda en les 16 setmanes, de les quals 6 són obligatòries, ininterrompudes, a jornada completa i posteriors al part (o resolució judicial o decisió administrativa
en el cas d’adopció), mentre que les 10 setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d’adopció.

Ampliació de la cobertura del FOGASA

La Llei de pressupostos modifica la regulació de l’art. 33 de l’Estatut dels Treballadors, per incloure entre les situacions protegides pel FOGASA, les indemnitzacions per extinció del contracte que derivin de decisió del treballador en cas de trasllat per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, així com, les indemnitzacions per extinció del
contracte per decisió del treballador, en el supòsit de modificació substancial de condicions de treball, si bé en aquest últim cas, que és el de l’article 41.3 de l’ET el límit no serà el d’una anualitat, sinó el límit màxim legal de les 9 mensualitats.

Regulació del nou contracte per a la formació dual universitària

La Llei de pressupostos modifica també l’art. 11 de l’Estatut dels Treballadors sobre contractes formatius, i inclou un paràgraf addicional, que conté la regulació del nou contracte per a la formació dual universitària, que es preveu en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores, i té per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d’un règim d’alternança d’activitat laboral retribuïda en una empresa, i activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària, tot això, per afavorir una relació més elevada entre aquest i la formació i l’aprenentatge del treballador. Es preveu, no obstant això, que el sistema d’impartició i les característiques de la formació dels treballadors en els centres universitaris i en les empreses, així com altres aspectes de la regulació, hagin de ser objecte de desenvolupament reglamentari.

Mesures de suport a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, i en el comerç i hostaleria vinculats

Des del 01/01/2021, les empreses, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que estiguin vinculats al sector del turisme, excloses les pertanyents al sector públic, i que generin activitat productiva als mesos de febrer, març i novembre, i que a més iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos, del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d’aquests treballadors.

Manteniment de la bonificació del 50% en supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, i en supòsits de malaltia professional

Es manté, des del 01/01/2021 la mesura de bonificació ja existent, segons la qual, en els casos en què, per raó de risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, la treballadora hagi de ser destinada a un lloc de treball, o funció diferent i compatible amb el seu estat, i també en aquells casos en què aquest canvi de lloc de treball obeeixi a malaltia professional del treballador, en aquests casos, les quotes reportades durant el període de permanència a la nova feina o funció, es beneficiaran d’una bonificació del 50% de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes. La mesura es preveu amb vigència indefinida.

Devolució d’excessos de cotització a autònoms en pluriactivitat

S’estableix per a l’any 2021 aquesta mesura que ja es repeteix anualment des de fa diversos exercicis, i que consisteix en la devolució de quotes als autònoms en situació de pluriactivitat. Aquests autònoms, que durant l’any 2021, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades al RETA, com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de la Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 12.917,37 euros, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial, per raó de la seva cotització per contingències comunes.

Sense necessitat de sol·licitud prèvia, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a abonar aquest reintegrament en cas que correspongui, abans del 1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o que calgui que l’interessat aporti dades, i en aquest cas el reintegrament
es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

Pròrroga de la suspensió del sistema de reducció de cotitzacions per poca sinistralitat

Al seu moment i mitjançant el RD 231/2017, es va aprovar un sistema que preveia la reducció de cotitzacions per contingències professionals, a les empreses que acreditessin una reducció considerable de la sinistralitat. Aquesta mesura va quedar en suspens durant els anys 2019 i 2020 i novament s’ha prorrogat aquesta suspensió en espera d’una anunciada reforma d’aquest sistema, per a la qual, no hi ha data prevista.

Anunciada, però no aprovada, la pròrroga de la jubilació segons la regulació anterior a 2011 per a determinats col·lectius

Després de dues pròrrogues, el 31/12/2020 va finalitzar la possibilitat d’aplicar la regulació de la jubilació anterior a la Llei 27/2011 a determinats col·lectius de persones, als qui s’hagués extingit la seva relació laboral abans del 2013, previsió que pal·liava els efectes que la nova regulació causava a aquells treballadors que van sortir del mercat laboral
a una edat avançada, sense haver pogut reprendre la seva carrera professional, fet que suposava una important afectació directa a les seves cotitzacions i prestacions. Doncs bé, inicialment aquesta possibilitat finalitzava el 31/12/2018, i en un primer moment es va prorrogar fins a 31/12/2019 i després fins a 31/12/2020, amb el que el 01/01/2021 desapareix legalment aquesta possibilitat. No obstant això, el Govern ha assumit públicament el compromís d’aprovar, com més aviat millor, les modificacions legislatives necessàries perquè es pugui prorrogar aquesta possibilitat excepcional i que se segueixi aplicant la normativa anterior durant l’any 2021.

Pin It on Pinterest