El 13 de març de 2021 es va publicar al BOE el Real Decret-Llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia del COVID-19, en el que s’aprova un conjunt de suports orientats a la millora de la solvència de les pimes i autònoms que hagin vist afectada la seva activitat arran de la pandèmia del COVID-19, i que siguin viables a partir de la represa de l’activitat.

LINIA COVID D’AJUTS DIRECTES A AUTÒNOMS 

 

• Objecte dels ajuts:

o Satisfer el deute i realitzar els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, quan s’hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021.

• Destinataris:

o Autònoms adscrits als sectors definits en l’Annex 1 del RD (determinats epígrafs CNAE) que hagin tingut una caiguda superior al 30% del seu volum d’operacions anual declarat en l’IVA del 2020 respecte el declarat en l’IVA del 2019.

• Requisits:

o Mantenir l’activitat fins el 30 de juny de 2022.
o No haver estat condemnat amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
o No haver estat declarat culpable en resolució de contracte celebrat amb l’administració.
o Estar al corrent de les obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
o Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

• Exclusions:

o Autònoms que en la declaració de l’Impost sobre Persones Físiques de l’exercici 2019, hagin declarat negativa la base imposable de l’impost.

• Quantia:

Autònoms amb caiguda del 30% del volum d’operacions:

o El 40% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi l’esmentat 30%, sempre que tinguin un màxim de 10 empleats. S’ha de tenir en compte que el primer 30% de la caiguda de facturació no entra en aquest càlcul.
o El 20% de la caiguda del volum d’operacions en l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi l’esmentat 30%, sempre que tinguin més de 10 empleats.
o L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.

Autònoms en règim d’Estimació Objectiva:

o Import únic de l’ajut de 3.000 €.

• Com sol·licitar els ajuts:

o Les comunitats autònomes hauran de definir els criteris de concessió delsajuts dins els paràmetres establerts pel RD.

• Termini màxim per a concedir els ajuts:

o Fins el 31 de desembre de 2021.

Per altra banda, recordem la possibilitat de sol·licitar aplaçament en el pagament de les declaracions corresponents al primer trimestre de 2021, tenint en compte que
també els podran aplaçar:

  • Les declaracions corresponents a retencions i ingressos a compte.
  • Les declaracions d’IVA.

El termini de l’aplaçament serà de 6 mesos, no meritant interessos de demora durant els primers quatre mesos de l’aplaçament.

Pin It on Pinterest