Tal com els avançàvem en la circular del maig del 2019, el RDL 6/2019 d’1 de març 2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat del tracte i oportunitats entre homes i dones en el treball i ocupació, establia l’obligatorietat del Registre Salarial.

Establia, també, que les empreses de 50 o més treballadors havien de tenir un Pla d’Igualtat. Per a les empreses de més de 250 treballadors/es ja era obligatori. Les empreses d’entre 151 i 250 treballadors/es tenien un any per aprovar-lo. I les d’entre 50 i 150 treballadors/es tenien 3 anys. Aquest pla s’ha d’inscriure al Registre de Plans d’Igualtat d’Empreses.

L’objectiu de la normativa era garantir la igualtat de remuneració sense discriminació per raó de sexe. De manera que totes les empreses (independentment del número de treballadors) han de portar un registre amb els valors mitjos dels salaris, complements salarials i extrasalarials, separats per sexe, per grups professionals, categories o llocs de treball
iguals o d’igual valor.

Doncs bé, el RD 8902/2020 ha desenvolupat aquesta obligació i estableix que a partir del 13 d’abril de 2021 totes les empreses, independentment del nombre de treballadors/es,  hauran de disposar d’un registre retributiu, al qual hi podrà accedir el/la representant legal dels treballadors. En cas de no existir representant, la informació que es facilitarà als/les
treballadors/es seran només les diferències percentuals que existeixin entre les retribucions d’homes i dones.

Estableix l’obligació d’igual retribució per treball d’igual valor, entenent que treball d’igual valor és aquell que realitza les mateixes funcions, amb els mateixos factors i condicions laborals i exigeix els mateixos requisits professionals o de formació per a la seva realització.

S’haurà d’aplicar el principi de transparència retributiva per identificar les discriminacions directes o indirectes respecte les valoracions de llocs de treball, quan desenvolupant un treball d’igual valor, es rebi un salari inferior sense que es pugui justificar.

El registre salarial ha d’incloure tota la informació sobre les retribucions de la plantilla incloent-hi el personal directiu i alts càrrecs, i desglossada per sexe:
– Salari total anual.
– Salari base anual.
– Complements salarials anuals.
– Percepcions anuals extrasalarials

Cada concepte s’haurà de desglossar per categoria professional, grup professional, lloc de treball, departament, etc. i s’haurà de calcular la mitjana aritmètica i la mitjana del que realment rep cada grup.

Si existeix una diferència del 25% o més entre la retribució dels homes respecte la de les dones, en el registre s’haurà d’incloure una justificació de que aquesta diferència no està relacionada amb el gènere dels/les treballadors/es.
Si no es compleix amb aquest registre i hi hagués una inspecció de treball, o el/la treballador/a ho denunciés a Inspecció, es pot considerar infracció greu i podrien imposar sancions econòmiques d’entre 6.251,00€ i 187.515,00€.

S’està pendent que es dicti el Reglament Estatal que ho desenvolupi amb més detall i publiqui els models per dur a terme aquest Registre, i també de que els nostres proveïdors informàtics ens facilitin alguna aplicació informàtica per dur a terme aquest registre.

Pin It on Pinterest