RENDA, PATRIMONI & SOCIETATS EXERCICI 2020

 

COM CADA ANY, S’APROPA EL MOMENT DE PASSAR COMPTES AMB HISENDA

 

CAMPANYA DE RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS. EXERCICI 2020

Una cita obligada amb hisenda. Informació clau per no perdre’s Malgrat l’estat d’alarma pel coronavirus COVID-19, un any més hisenda obre les seves portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda, patrimoni i societats de l’exercici 2020. Els resumim totes les novetats i els oferim uns consells pràctics perquè tot li resulti més senzill, sense perjudici de les particularitats fiscals pròpies de cada comunitat autònoma.

 

DECLARACIÓ DE LA RENDA

 

Les declaracions de la renda i el patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’internet, entre els dies 7 d’abril i 30 de juny de 2021, tots dos inclusivament. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l’IRPF/IP: des del 7 d’abril fins al 25 de juny de 2021, tots dos inclusivament. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon s’ha d’ingressar, com a màxim, el dia 5 de novembre de 2021.

Principals novetats

Modificacions en els models de l’IRPF: (i) en el cas del càlcul de l’amortització d’immobles arrendats, es mostrarà al contribuent la
informació emplenada en la declaració de l’exercici anterior i li permetrà traslladar-la a la declaració de l’exercici 2020, modificarla, i Renda Web efectuarà el càlcul de l’amortització deduïble; (ii) en l’apartat de rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa, es permetrà per primera vegada que els contribuents puguin importar les dades consignades en els llibres de registre de l’IRPF.

Obligació de declarar. (I) Ingrés mínim vital (IMV): els titulars de l’IMV regulat en el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig i els integrants de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració. (II) Prestacions derivades dels ERTO: no estan exemptes de l’IRPF, i si un contribuent ha obtingut durant l’exercici 2020 rendiments de treball de dos pagadors diferents (l’empresa i el SEPE), no tindrà l’obligació de realitzar la declaració de l’IRPF, només si es dóna alguna de les següents circumstàncies: a) si l’import percebut del segon i restants pagadors no supera els 1.500 €, i la suma total de rendiments del treball no supera els 22.000€; b) Si l’import percebut del segon i restants pagadors supera els 1.500 €, però la suma total de rendiments del treball percebuts en l’exercici no supera els 14.000 €.

Exempcions. (I) IMV: amb efectes retroactius des del 01-06-2020 tindran la consideració d’exemptes de l’IRPF fins a un import màxim anual conjunt d’1,5 vegades l’IPREM, la prestació de la Seguretat Social de l’IMV; (II) Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes: estaran exempts els premis l’import íntegre dels quals sigui igual o inferior a 40.000 euros; (III) Exempció de menjador d’empresa aplicable en cas de teletreball: l’exempció en els lliuraments a empleats de productes a preus rebaixats en menjadors d’empreses o economats de caràcter social (inclosos els vals de menjar) la quantia dels quals no superi la quantitat que reglamentàriament es determini (els anomenats tiquets restaurant, estan exempts fins a 11,00 €/diaris), serà aplicable tant si es presta el servei al mateix local d’hostaleria o fora, prèvia recollida per l’empleat o lliurament al seu centre de treball o al lloc triat en els dies en què es realitzi a distància o per teletreball.

ERTO: la prestació contributiva per desocupació dels treballadors afectats per un ERTO, no està exempta de tributació en l’IRPF, sinó que té la consideració de rendiment del treball. Convé tenir en compte les regles d’imputació temporal en els supòsits que el seu cobrament ha sofert una certa demora (s’hagués hagut de percebre en 2020, però s’abona en 2021), impugnació de l’ERTO per part del treballador o la possibilitat que per sentència judiciales declari la nul·litat de l’ERTO, havent percebut la prestació per desocupació que haurà acabat esdevenint indeguda.

Compensació de despeses incorregudes en el desenvolupament de l’activitat laboral fruit del treball a distància (teletreball): és probable que durant, almenys, una part de l’any, hagi desenvolupat la seva activitat laboral a distància i que l’empresa li hagi abonat les despeses en les quals hagi incorregut per aquest motiu (llum, connexió a internet, etc.). En aquests casos, si la compensació es limita a reemborsar als empleats per les despeses ocasionades per aquesta utilització en el desenvolupament de la seva activitat no comportaria un supòsit d’obtenció de renda, és a dir, no s’entén produït el fet imposable de l’impost.Ara bé, si la quantitat satisfeta fos superior a l’import abonat pels empleats, l’excés constituiria renda gravable en l’IRPF tenint la consideració de rendiment dinerari del treball.

Prestació extraordinària por cessament de l’activitat dels autònoms que s’han vist afectats per la COVID-19. I) Concedida per la Seguretat Social: es tracta d’una prestació extraordinària la naturalesa de la qual és anàloga a la prestació econòmica per cessament total, temporal o definitiu, de l’activitat, i en conseqüència es qualifiquen de rendiments del treball. L’exclusió total o parcial del pagament de les quotes del RETA, que com que no correspon a cap dels supòsits d’obtenció de renda establerts en l’art. 6 de la Llei de l’IRPF, no tenen la naturalesa de rendiment íntegre ni correlativament la de despesa deduïble per a la determinació dels rendiments; (II) Subvenció d’una comunitat autònoma per fer front a la suspensió de l’activitat: una subvenció percebuda d’una comunitat autònoma per a autònoms en dificultats, que inclou entre altres contingències, la suspensió de l’activitat o la caiguda d’ingressos com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, té en l’àmbit de l’IRPF, la qualificació de rendiments d’activitats econòmiques. Si els ajuts s’apliquen a compensar despeses de l’exercici o la pèrdua d’ingressos, tindran el tractament de subvencions corrents: ingressos de l’exercici i s’hauran d’imputar a l’exercici en què es concedeixin.

Rendiments del capital immobiliari (arrendaments). (I) Saldo de dubtós cobrament: es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de 6 a 3 mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i que es puguin deduir dels rendiments íntegres del capital immobiliari; (II) Moratòries i reduccions de lloguer: durant l’estat d’alarma com a conseqüència de la COVID-19 molts arrendadors han pactat unes noves condicions amb el seu inquilí en el contracte d’arrendament. L’arrendador pot enfrontar tres possibles escenaris:

Reducció de la renda: l’arrendador reflectirà com a rendiment íntegre durant els mesos a què afecti la rebaixa en el preu del lloguer els nous imports acordats per les parts, sigui quin sigui el seu import. A més, ha de tenir present que continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i que no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l’immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
• Moratòria dels pagaments del lloguer: l’arrendador no ha de reflectir rendiment en els mesos en què s’ha diferit aquest pagament. Igual que en el supòsit anterior, continuaran sent deduïbles les despeses necessàries per al lloguer incorregudes durant el període al qual afecti la modificació i no procedirà la imputació de rendes immobiliàries perquè l’immoble continua arrendat. Al seu torn, serà aplicable la reducció del 60% quan es tracti d’arrendaments de béns immobles destinats a habitatge.
Condonació del deute: l’arrendador ha d’imputar renda immobiliària

Activitats econòmiques en estimació objectiva (mòduls IRPF/IVA). La quantia dels mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats es mantenen per al 2020. S’eleva el percentatge de reducció a aplicar, amb caràcter general, al rendiment net de mòduls del 5% al 20%. Percentatge que s’incrementa fins al 35% per a les activitats vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç. Es manté la reducció del 20% del rendiment net per a activitats econòmiques desenvolupades al terme municipal de Lorca (Múrcia). Es prorroga per a 2020 l’aplicació dels mateixos límits quantitatius excloents del mètode d’estimació objectiva fixats per als exercicis 2016-2019 (250.000 € i 125.000 €). Per a l’aplicació dels signes, índexs o mòduls, a l’efecte del càlcul del rendiment anual, s’ha establert que no es computaran com a període en el qual s’hagués exercit l’activitat: a) els dies en què va estar declarat l’estat d’alarma en el primer semestre de 2020 (99 dies); b) ni els dies del segon semestre de 2020 en els quals, amb l’estat d’alarma declarat o sense, l’exercici efectiu de l’activitat econòmica s’hagués vist suspès com a conseqüència de les mesures adoptades per la COVID-19.

Per a la quantificació dels mòduls personal assalariat, personal no assalariat, personal empleat, no es computaran com a hores treballades les corresponents als dies a què es refereix del primer estat d’alarma o de suspensió durant el 2n semestre. Per a la quantificació dels mòduls distància recorreguda i consum d’energia elèctrica, no es computaran els quilòmetres recorreguts ni els quilowatts/hora que proporcionalment corresponguin als dies del primer estat d’alarma o de suspensió durant el 2n semestre. S’ha suprimit la vinculació obligatòria que durant 3 anys s’estableix legalment per a la renúncia al mètode d’estimació objectiva de l’IRPF. La renúncia per a l’exercici 2020, no impedeix tornar a aplicar aquest mètode en 2021, sempre que compleixin els requisits i el contribuent revoqui la renúncia anterior.

Activitats econòmiques. Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors: els contribuents que tinguin la consideració d’empreses de reduïda dimensió (ERD), podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració derivades d’insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost, el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació a què es refereix a l’article 13.1.a) de la LIS sigui de 3 mesos.

Guanys patrimonials exempts: (I) Reinversió en habitatge habitual: a l’efecte del termini de dos anys previst per a la reinversió en un nou habitatge de l’import obtingut en la venda de l’habitatge antic, es paralitza el còmput d’aquest termini des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020 com a conseqüència de l’estat d’alarma COVID-19: (II) Reinversió en rendes vitalícies per contribuents més grans de 65 anys: estan exempts els guanys patrimonials per la transmissió d’elements patrimonials de contribuents més grans de 65 anys, sempre que l’import total obtingut es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada a favor seu, amb una quantia màxima que es pot destinar a constituir aquesta renda vitalícia de 240.000 euros. A l’efecte del termini de sis mesos, es paralitza el còmput d’aquest termini des del 14 de març fins al 30 de maig de 2020.

Deduccions per donatius i altres aportacions: s’ha incrementat en 5 punts el percentatge de deducció dels donatius efectuats a les entitats beneficiàries del mecenatge. Així, els primers 150 euros donaran dret a una deducció del 80% (abans del 75%); l’import que superi aquesta quantia tindrà dret a una desgravació addicional del 35% (abans del 30%), i, amb l’objectiu de premiar l’habitualitat, qui hagi donat durant els dos anys anteriors a la mateixa entitat un import igual o superior, al de l’any anterior, que excedeixi de 150 euros anuals, es beneficia d’una deducció del 40% (abans del 35%).

 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 

De cara a aquest exercici 2020, hem de tenir present les següents qüestions:

• Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, si no es dóna aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2020 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.
• Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en societat de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.
• La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. A Aragó (400.000 €); a Catalunya i a Extremadura (500.000 €) i a la Comunitat Valenciana (600.000 €).
• També tingui present les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Madrid té una bonificació del 100% i la Rioja del 75%.

Consells a tenir en compte

A la seva feina. Recopili els justificants de les despeses deduïbles–quotes sindicals, quotes col·legials obligatòries, despeses de defensa jurídica per litigis laborals–. També les certificacions de retribucions, retencions i ingressos a compte. S’han de quantificar les remuneracions en espècie percebudes i revisar les quantitats percebudes en concepte de “dietes i assignacions per a despeses de viatge” i els seus límits legals vigents per a excloure-les de gravamen (per exemple, els anomenats xec transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500 €/any per treballador i els anomenats tiquets restaurant, fins a 11 €/diaris). Recordi que tenen un tractament fiscal específic les indemnitzacions per acomiadament, així com aquells rendiments obtinguts en un termini superior a 2 anys (rendiments irregulars).

Lloguers d’immobles. La deducció total dels interessos, despeses de finançament i de les despeses de reparació i conservació té com a límit l’import dels ingressos íntegres del bé o dret.Aplicació de la reducció del 60% per lloguer d’habitatges (aquesta reducció no és aplicable als lloguers turístics). En el cas de propietat d’immobles urbans –i alguns de rústics– no arrendats, exclòs l’habitatge habitual que no tributa, recordi que tributen al 2% o a l’1,1% del valor cadastral que apareix al rebut de l’IBI, en concepte d’imputació de rendes immobiliàries. En aquest cas no es pot deduir cap despesa.

Rendiments del capital mobiliari. Hem de tenir documents acreditatius i certificats dels diferents tipus de rendiments, així com de rendiments derivats d’operacions realitzades sobre actius financers o de contractes d’assegurances de vida o invalidesa i d’operacions de capitalització. També s’ha de comprovar la deducció per despeses d’administració i custòdia en el cas de títols de valors i la deducció de totes les despeses necessàries en el cas especial d’assistència tècnica i d’arrendament de negocis, béns mobles o mines. Recordi que es permet la possibilitat de compensar saldos negatius entre rendiments del capital mobiliari i guanys o pèrdues patrimonials, si bé amb uns certs límits.

En la seva activitat empresarial o professional.Tingui present els ingressos i despeses, llibres de registres i llibres de comptabilitat, pagaments fraccionats i justificants de retencions practicades a professionals, empresaris, agricultors i ramaders. Recordi que si un soci que presta serveis a la seva societat (que al seu torn presta serveis professionals als clients) dels classificats en la secció 2a de les tarifes de l’IAE (professionals), si a més està donat d’alta en el RETA, ha de qualificar les retribucions percebudes per aquests serveis com a procedents d’una activitat econòmica. Recordi que ja no s’exigeix el requisit del local perquè l’arrendament d’immobles sigui qualificat d’activitat econòmica. Tingui present que les despeses per atencions a clients o proveïdors seran deduïbles amb el límit de l’1% del volum net de la xifra de negocis del període impositiu. En el cas d’estimació directa simplificada es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Recordi que com a autònom en estimació directa es pot deduir (amb determinats límits) les despeses de subministraments de l’habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica. Recordi que els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’impost sobre societats (IS) i, en el seu cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió.

Guanys i pèrdues patrimonials. Recordi que tots els guanys patrimonials que procedeixin de transmissions s’integraran en la base imposable de l’estalvi, amb independència de la seva antiguitat. En el supòsit de guanys derivats de la transmissió d’elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques adquirits abans del 31 de desembre de 1994 es poden aplicar els coeficients reductors per antiguitat, però s’estableix una quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 € per poder aplicar aquests coeficients. Així mateix, és possible aplicar una exempció en l’obtenció de guanys patrimonials per contribuents amb edat superior a 65 anys fins a un import de 240.000 €, sempre que l’import obtingut es reinverteixi en una renda vitalícia.

Atribució de rendes: comunitats de béns i societats civils. Recordi d’atribuir-se les rendes generades per comunitat de béns, societats civils i herències jacents de les quals sigui comuner, soci o partícip. Si s’ha generat alguna despesa no recollida per l’entitat per ser propi i inherent del comuner, soci o partícip l’ha de reflectir en la seva declaració. Recordi que les societats civils que tenen objecte mercantil es consideren subjectes passius de l’impost sobre societats.

Plans de pensions. Comprovi que les reduccions practicades en la base imposable per les aportacions realitzades es troben dins del límit (recordi que l’import màxim de les aportacions als sistemes de previsió social del mateix contribuent no pot superar el menor dels següents límits: 8.000 € o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d’activitats). Un altre aspecte a tenir en compte és la possibilitat de tenir excessos d’aportacions en anys anteriors que es puguin aplicar enguany (si no es poguessin reduir les aportacions del contribuent o de l’empresa íntegrament per insuficiència de base o pel límit percentual, l’import restant es podrà aplicar a reduir la base imposable dels 5 exercicis següents. En aquest cas és important sol·licitar-ho en la declaració en la qual es produeix l’excés); i, finalment, hem de comprovar l’existència d’aportacions constituïdes a favor del cònjuge, (si el seu cònjuge no obté rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o si els obté però són inferiors a 8.000 € anuals, l’altre cònjuge podrà reduir la seva base imposable per les aportacions que realitzi al seu pla de pensions fins a un màxim de 2.500 €. Aquestes aportacions estaran exemptes de tributació en l’impost sobre successions i donacions), discapacitats i esportistes professionals. Amb caràcter excepcional per al 2020, s’han ampliat les contingències en les quals es podran fer efectius els drets consolidats en els plans de pensions recollint, com a supòsits en els quals es podrà disposar de l’estalvi acumulat, la situació de desocupació com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació i el cessament de l’activitat de treballadors per compte propi o utònoms com a conseqüència de la COVID-19.

Deduccions. Conservi els justificants de les inversions i millores per habitatge habitual, lloguer d’habitatge habitual, activitats econòmiques, donatius, rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, i per inversions i despeses realitzades en béns d’interès cultural. Recordi que es pot aplicar en la quota diferencial minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat. Tingui present altres deduccions aplicables en la quota prevista per algunes comunitats autònomes.

 

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

 

El termini per a la presentació de la declaració via internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de 25 dies naturals següents als 6 mesos posteriors a la conclusió del període impositiu –per a períodes impositius coincidents amb l’any natural els primers 25 dies de juliol de 2021–. Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l’any natural i que presentin la declaració de l’IS per internet, poden domiciliar el pagament (del 1 al 20 de juliol).

Comprovi els ajustos fiscals. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies)
amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Amortitzacions. Comprovi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en 10 anys.

Registre comptable dels instruments financers i altres aspectes mercantils de les societats de capital. Tingui present la Resolució de l’ICAC de 05-03-2019 que ha desenvolupat els criteris de presentació dels instruments financers i de les implicacions comptables de la regulació mercantil en matèria d’aportacions socials, operacions amb accions i participacions pròpies, aplicació del resultat, augment i reducció del capital social, d’aplicació per a tota mena de societats en els comptes anuals dels exercicis iniciats a partir del 1 de gener de 2020.

COVID-19. Reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci. D’acord amb la consultade l’ICAC de 19-02-2021, les empreses propietàries d’immobles en lloguer no hauran de tributar per un ingrés no rebut, en el cas de reduccions pactades en els contractes de lloguer per la COVID-19.

Mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica. Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica, del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents. A més, per a inversions realitzades en 2020, s’estableix la llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada que compleixi determinats requisits.

Mesures fiscals de suport al sector cultural. Destaquen l’increment dels incentius fiscals al mecenatge i a la producció cinematogràfica i audiovisual i es creen i amplia la durada de diversos esdeveniments d’excepcional interès públic.

Despeses no deduïbles. Comprovi les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució de fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors es limiten la seva deducció a l’1% de l’import net del volum de negocis del període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Reserves de capitalització i d’anivellament. Les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de 5 anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests 5 anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellament, consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any.

Compensació de bases imposables negatives (BIN). Recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de 18 anys, per compensar les BIN, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però un cop superada només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net del volum de negoci (INVN) és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats. Comprovi les deduccions vigents per a 2020: per activitats de R+D+i, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la corresponent als treballadors discapacitats. Tingui present que el límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses d’R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

Límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició. Tingui en compte el límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50% de la quota íntegra del contribuent. Només es limita l’import a deduir als contribuents amb INVN d’almenys 20 milions d’euros en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

RECORDI QUE…

• Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius,amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.
• També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, recordant especialment els establerts per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si el volum de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).

 

AVÍS LEGAL
Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d´aquest despatx sobre la base de les consultes més habituals que es
plantegen els nostres clients. Té una finalitat simplement orientativa i divulgativa. No s´acceptaran responsabilitats per les pèrdues
ocasionades a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d´actuar com a resultat d´alguna informació que hi hagi en
aquest fulletó informatiu.

Pin It on Pinterest