El 10 de juliol de 2021 es va publicar al BOE la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. A continuació els hi detallem les principals novetats introduïdes per aquesta Llei.

LIMITACIÓ ALS PAGAMENTS EN EFECTIU

 • S’estableix una disminució del límit general de pagament en efectiu, de 2.500 € a 1.000 €.
 • Es redueix el límit de pagament en efectiu, de 15.000 € a 10.000 €, en el supòsit de les persones físiques particulars amb domicili fiscal fora d’Espanya.

REDUCCIÓ DE LES SANCIONS TRIBUTÀRIES

 • S’eleva la reducció de les sancions derivades de les actes amb acord, del 50% al 65%.
 • S’eleva la reducció de les sancions en cas de pagament immediat, del 25% al 40%.
 • Els nous percentatges de reducció de les sancions s’aplicaran a aquelles sancions acordades amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei, sempre que no hagin estat recorregudes i no hagin adquirit fermesa.

 

RECÀRRECS PER DECLARACIÓ EXTEMPORÀNIA

 • Es modifica el règim de recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ de l’administració, en el següent sentit:
 • Es meritarà un recàrrec creixent de l’1% per cada mes complet de retràs, sense interessos de demora, fins que hagi transcorregut un període de 12 mesos de retràs.
 • A partir dels 12 mesos, el recàrrec serà del 15%, i hi haurà meritament d’interessos de demora.
 • No s’exigiran recàrrecs a qui regularitzi la seva situació tributària conforme als criteris d’una regularització administrativa prèvia, sempre que concorrin les següents circumstàncies:
 • Que la regularització voluntària es presenti en un termini de sis mesos des de la notificació de la liquidació prèvia.
 • Que es produeixi el complet reconeixement i pagament de les quantitats resultats.
 • Que no es presenti sol·licitud de rectificació de la declaració o autoliquidació, no s’interposi recurs o reclamació contra la liquidació dictada per l’administració.
 • Que de la regularització efectuada per l’administració no derivi la imposició d’una sanció.
 • Aquestes modificacions tindran efectes sobre els recàrrecs exigits amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta llei, sempre que la seva aplicació resulti més favorable per l’obligat tributari i no hagin adquirit fermesa.

CRIPTOMONEDES

 • S’estableix l’obligació de declarar aquests actius en la declaració de béns i drets situats en l’estranger (Model 720).

Recordem que existirà obligació de presentar el Model 720 quan l’import de les criptomonedes sigui superior als 50.000 €.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 • S’especifica que quan l’entitat formi part d’un grup de societats segons el que estableix l’article 42 de Codi de Comerç, el càlcul de l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats que pertanyen a l’esmentat grup, amb independència de l’obligació de consolidació comptable.

 

Pin It on Pinterest