NOVETATS LABORALS 2022

LES CLAUS PER OPTIMITZAR LA GESTIÓ LABORAL DE L’EXERCICI 2022

 

PRINCIPALS NOVETATS LABORALS 2022

Una vegada publicada la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2022 (Llei 22/2021), la reforma laboral 2021 (RDL 32/2021) i la Llei de reforma de les pensions (Llei 21/2021),les novetats més rellevants en l’àmbit laboral per a l’any 2022 són les següents:

COTITZACIONS SOCIALS

Règim general: la base màxima de cotització s’incrementa després de dos anys consecutius sense revisió, i se situa en els 4.139,40 € mensuals, o 137,98 € diaris, mentre que les bases mínimes, per ara es mantenen invariables, en la mesura en què es preveu el seu increment en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, que per ara s’ha mantingut congelat des de 01/09/2021, per la qual cosa excepte una possible variació de l’SMI,
les bases mínimes seran: per al grup I de 1.572,30 €, per al grup II de 1.303,80 € i per al grup III de 1.134,30 €, finalment per als grups del IV al VII resulta una base mínima que coincideix amb el topall mínim de cotització i que es manté en 1.125,90, €.

Tipus de cotització: no varien i per això segons la Llei de pressupostos, els tipus es mantenen per a 2022, i seran els següents:

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, així com de durada determinada en modalitats
de contractes formatius en pràctiques, de relleu i interinitat i
qualsevol modalitat amb discapacitats)

CONTINGÈNCIES COMUNES DESOCUPACIÓ FOGASA F.P TOTAL
EMPRESA 23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 29,90%
TREBALLADOR 4,70% 1,55% —– 0,10% 6,35%
28,3 7,05 0,2 0,7 36,25

 

 

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLET

 

CONTINGÈNCIES COMUNES DESOCUPACIÓ FOGASA F.P TOTAL
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —– 0,10% 6,40%
28,3 8,3 0,2 0,7 37,5

 

 

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

CONTINGÈNCIES COMUNES DESOCUPACIÓ FOGASA F.P TOTAL
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —– 0,10% 6,40%
28,3 8,3 0,2 0,7 37,5

 

HORES EXTRAORDINÀRIES

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
HORES NORMALS 23,60% 4,70% 28,30%
HORES FORÇA MAJOR 12,00% 2,00% 14,00%

 

Autònoms: s’incrementa tant la base màxima de cotització que es fixa en els 4.139,40 €, com la base mínima que es fixa en els 960,60 €. Cal recordar que des de l’01/01/2019 és obligatori en tot cas per a l’autònom, la cobertura de les contingències professionals, la de la prestació per cessament d’activitat i la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l’autònom en 2022 són els següents: es manté en 28,30 % per a contingències comunes; l’1,30 % per a les contingències professionals; el 0,9 % per al cessament d’activitat; i el 0,10 % per a la formació professional. De tot això resulta una quota mínima d’autònoms de 293,94 €, i una quota màxima de 1.266,66 €, que s’obtenen per aplicació del tipus total que queda fixat en 30,6 %.

Respecte dels anomenats autònoms societaris, així com per als autònoms que, en algun moment de l’any 2021, i de manera simultània, hagin tingut contractats al seu servei, un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, la base mínima s’incrementa per a tots dos, fins als 1.234,80 €, resultant d’això una quota mínima de 377,84 €.

En tot cas, s’ha de tenir en compte la possible aplicació de bonificacions de la Llei 14/2013 de suport a emprenedors, i normes posteriors com la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, si bé respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, cal recordar que des de 2019 es va fixar, per a les noves altes en 60 € mensuals, amb la inclusió de la cobertura de contingències professionals.

Contractes de formació: es preveu l’increment de quotes, des de l’1 de gener de 2022, i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general de la Seguretat Social, i mentre que es mantingui invariable per la no revisió de l’SMI, les quanties seran les següents: 51,05 € per contingències comunes (42,56 a càrrec de l’empresari i 8,49 a càrrec del treballador); 5,85 per contingències
professionals a càrrec exclusiu de l’empresari; 3,23 per FOGASA a càrrec exclusiu de l’empresari; i si calgués cotitzar a la desocupació la base seria la mínima de cotització amb els tipus i distribució de la contractació indefinida.

Sistema especial agrari per compte d’altri: per a les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, es preveu també el seu increment, des de l’1 de gener de 2022, i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2021, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, per la qual cosa, ara com ara, i excepte una pujada posterior de l’SMI, es mantenen invariables. Les bases màximes, sigui quina la categoria professional i grup de cotització, a partir de l’1 de gener de 2022, seran de 4139,40€ mensuals.

Sistema especial agrari per compte propi: la base mínima queda fixada en 960,60 €. Es manté la mateixa variació de tipus en funció del tram de base de què es tracti, així: el 18,75 % en el tram que va des dels 960,60 als 1.152,60 €; i el 26,50 % amb bases de cotització superiors a l’anterior quantitat. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el tipus addicional serà del 3,30 % o el 2,80 % si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals.
En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització triada, el tipus de l’1,00 %. Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran
una cotització addicional del 0,1 % sobre la base per donar cobertura a les prestacions de risc durant l’embaràs i lactància. S’aplicarà el 2,20 % per a la prestació per cessament d’activitat, a aquells treballadors que s’hi acullin voluntàriament.

Sistema especial d’empleats de la llar: es preveu que les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran aplicant a l’escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent en 2021, l’augment que experimenti en 2022 el salari mínim interprofessional, per la qual cosa, si no se’n fa una revisió, les bases romanen invariables respecte de les vigents a 31/12/2021. Els tipus de cotització seran del 28,30 % dels quals el
23,60 % serà a càrrec de l’ocupador i el 4,70 % a càrrec de l’empleat. Addicionalment es manté per a 2022, la reducció del 20 % en l’aportació empresarial per contingències comunes, per als treballadors contractats i que s’incorporin al sistema especial d’empleats de la llar, així com continuarà resultant aplicable a aquells que ja estiguessin inclosos en aquest règim i que s’hi haguessin incorporat a partir de l’01/01/2012.

PENSIONS

La Llei de pressupostos generals de l’Estat preveu la suspensió per a l’any 2022, del sistema legal de revaloració de les pensions previst en l’art. 58 de la LGSS, per la qual cosa novament s’ha adoptat un sistema específic de revaloració per a les pensions del 2022, que fixa la revaloració de les pensions contributives en un 2,5 % respecte de l’import que han tingut en 2021, i en un 3 % per a les pensions no contributives. D’altra banda, com que hi ha hagut una desviació positiva entre l’increment estimat que es va fixar a l’inici de 2021 (0,9 %) i la inflació finalment produïda (2,5 %), això suposa l’abonament d’una paga addicional per als pensionistes, que compensa aquesta diferència
en import d’un 1,6% addicional que es cobrarà en una paga al gener de 2022.

• El topall màxim de les pensions públiques per al 2022 es fixa en 2.819,18€ bruts mensuals, i en còmput anual 39.468,52€.

Les pensions mínimes anuals queden fixades en les següents quanties:

JUBILACIÓ

• Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 12.467,00 €
• Amb 65 anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (ueu) = 10.103,80 €
• Amb 65 anys o més amb cònjuge no a càrrec = 9.590,00 €

• Menys de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 11.688,60 €
• Menys de 65 anys sense cònjuge a càrrec i ueu = 9.452,80 €
• Menys de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 8.934,80 €

INCAPACITAT PERMANENT

• Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 18.701,20 €
• Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i ueu = 15.156,40 €
• Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 14.385,00 €
• Absoluta amb cònjuge a càrrec = 12.467,00 €
• Absoluta sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.103,80 €
• Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 9.590,00 €
• Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 12.467,00 €
• Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.103,80 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec =11.688,60 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i ueu = 9.452,80 €

VIDUÏTAT

• Titular amb càrregues familiars = 11.688,60 €
• 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65 % = 10.103,80 €
• Entre 60 i 64 anys = 9.452,80 €
• Menys de 60 anys = 7.655,20 €.

ALTRES PENSIONS

• Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 3.089,80 €
• SOVI no concurrent = 6.470,80 €
• SOVI concurrent = 6.280,40 €
• La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.899,60 €.
• Les quanties de l’ingrés mínim vital s’incrementen per a 2022 en un 3 %.

INTERÈS LEGAL DELS DINERS

Es fixa el tipus d’interès legal dels diners per a 2022, que es manté en el 3 %, interès que serveix de referència —més 2 punts— per a l’execució de sentències líquides davant els jutjats socials. L’interès de demora es manté en el 3.75%.

QUANTIA DE L’INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

La Llei de pressupostos fixa les quanties de l’IPREM per a 2022 en:

• IPREM diari 19,30 €
• IPREM mensual 579,02 €
• IPREM anual 6.948,24 €
• En els supòsits en què l’IPREM va substituir a l’SMI i la norma es referís a l’SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 8.106,28 €, tret que en aquestes normes s’exclogués expressament les pagues extraordinàries, i en aquest cas la quantia serà de 6.948,24 €.

MANTENIMENT DE LES QUANTIES DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Per ara no s’ha modificat la quantia del salari mínim interprofessional que recordem, va ser revisat el setembre de 2021 mitjançant el RD 817/2021, i es manté en les quanties següents:

• SMI diari 32,17 €
• SMI mensual 965,00 €
• SMI anual 13.510,00 € (14 pagues)

OBLIGATORIETAT DELS PLANS D’IGUALTAT PER A EMPRESES DE MÉS 50 TREBALLADORS

El RD llei 6/2019, de l’1 de març, va establir la progressiva obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat per a les empreses en funció del nombre de treballadors. Es va iniciar amb les empreses de 250 treballadors o més (2019), després d’entre 151 i 250 treballadors (2020), després d’entre 101 i 150 i al final i pel que ara interessa, a partir del 7 de març de 2022, serà obligatori per a les empreses d’entre 50 i 100 treballadors. Cal tenir en compte que, al mateix temps,
el RD llei 6/2019, va modificar la regulació de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, per fixar sancions de fins a 6.250 € en cas d’incompliment d’aquesta obligació empresarial.

REFORMA LABORAL I: CONTRACTACIÓ TEMPORAL

S’introdueixen diverses modificacions rellevants en matèria de contractació temporal:

• Només es podran concertar dos tipus de contractes temporals: per circumstàncies de la producció i per a la substitució de treballadors, i desapareix el contracte d’obra i servei determinat que ja no es podrà concertar, si bé es manté fins que els que avui dia es trobin vigents esgotin la seva durada pactada.
• Es converteix en indefinit el treballador que en un període de vint-i-quatre mesos hagi estat contractat durant almenys divuit mesos mitjançant 2 o més contractes temporals, i això directament o a través d’una ETT. Abans s’exigia superar els vint-i-quatre mesos en un període de trenta.
• Es desincentiva la utilització fraudulenta de la contractació temporal, regulant una infracció i per tant una sanció per cada contracte temporal en fraudulent.
• Es desincentiva també la contractació de curta durada, amb una cotització addicional en contractes de durada inferior a trenta dies, per import de 26,57 euros a abonar a la finalització de cada contracte. S’exceptuen de la mesura els contractes per substitució, els del sistema especial agrari i dels empleats de la llar, així com els del règim especial de la mineria del carbó.

REFORMA LABORAL II: CONTRACTES FORMATIUS I FIXOS DISCONTINUS

Contractes formatius: s’introdueixen novetats no substancials en els contractes formatius que a partir d’ara es podran subscriure a temps parcial, i se’ls dona una nova denominació, així es denominarà contracte de formació en alternança als anteriors contractes de formació, i es denominarà contracte per a l’obtenció de la pràctica professional als anteriors contractes de pràctiques.

Fixos discontinus: davant la pretensió de limitar la utilització de la contractació temporal, amb la reducció dels tipus de contracte temporal, en el seu lloc, la reforma laboral pretén potenciar la figura del contracte fix discontinu, com a manera d’adaptar la contractació a activitats cícliques, estacionals o vinculades a activitats productives de temporada. Com a novetat es podrà subscriure aquest tipus de contractes per les ETT si bé respectant els requisits de causalitat propis del contracte temporal, i, en segon lloc, es permetrà o es pretén que es pugui vincular aquest tipus de contractació a les necessitats de contractació que deriven de l’existència d’una contracta o una subcontracta.

REFORMA LABORAL III: MODIFICACIONS EN RELACIÓ AMB ELS ERTO

S’introdueix en la regulació comuna de l’ET diverses de les experiències que en matèria d’ERTO, s’han desenvolupat i s’han mostrat  eficients durant el temps de la pandèmia de la COVID-19. Així, es manté la regulació dels ERTO ETOP amb alguna flexibilització, es desenvolupa la regulació, fins llavors molt reduïda, dels ERTO per força major, i addicionalment es crea una nova modalitat denominada “Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació” que permet la reducció de jornada, o la suspensió de contractes sempre que sigui el Govern qui activi aquest mecanisme, per concórrer causes empresarials, les quals poden ser degudes a dos tipus diferents de causes:

• Cícliques: casos derivats d’una conjuntura macroeconòmica adversa.
• Sectorials: casos d’obsolescència formativa i de capacitació en el sector.

REFORMA LABORAL IV: NOVETATS EN MATÈRIA DE NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA

S’introdueixen novetats en matèria de negociació col·lectiva que són les següents:

• Desapareix la prioritat aplicativa del conveni d’empresa, però això només en matèria salarial, i s’haurà d’acudir als salaris del conveni del sector, en cas que n’hi hagi.
• Es recupera la ultraactivitat indefinida dels convenis col·lectius que havia estat suprimida en la reforma laboral de 2021. És a dir, una vegada denunciat, el conveni no perd vigència, sinó fins al moment en el qual se n’acordi un de nou.
• Els convenis ja negociats i que s’estiguin aplicant en el moment de l’entrada en vigor de la reforma, es regiran per l’anterior regulació, i la nova regulació es començarà a aplicar quan perdin vigor aquests convenis, o a partir del termini d’un any des de l’entrada en vigor de la norma, i és a partir de llavors, que es concedeix un termini de 6 mesos addicionals per adaptar el conveni a la nova regulació en matèria salarial.

REFORMA LABORAL V: NOVETATS EN MATÈRIA DE SUBCONTRACTACIÓ

Es converteix en norma el que havien començat a dir algunes sentències, i és que el conveni d’aplicació en les empreses contractistes i subcontractistes serà el corresponent a l’activitat desenvolupada en la contracta o subcontracta, amb independència de l’objecte social o la forma jurídica de l’empresa contractista o subcontractista, tret que existeixi un altre conveni sectorial aplicable. En tot cas, també s’assenyala que quan l’empresa contractista o subcontractista compti amb un conveni propi, s’aplicarà aquest en els termes que resultin de l’article 84 de l’ET, que és l’article que preveu la vinculació al conveni de sector en matèria salarial.

REFORMA DE LES PENSIONS

Finalment s’ha aprovat una norma específica de revisió de la regulació de pensions en matèria de Seguretat Social que conté, entre altres les següents novetats:

• Es deroga definitivament l’índex de revaloració de les pensions contingut en l’art. 58 de la LGSS, amb la intenció d’aplicar per al futur la referència a l’IPC real.
• S’endureixen els coeficients reductors de la pensió en supòsits d’accés a la jubilació anticipada voluntària, si bé aquesta reforma no s’aplicarà fins a l’01/01/2024, i a més s’aplicarà de manera gradual i progressiva fins a l’any 2033.
• S’amplien els supòsits que permeten l’accés a la jubilació anticipada involuntària amb la inclusió dels supòsits d’extinció de la relació laboral per trasllat, modificacions substancials, incompliment de l’empresari o violència de gènere.
• S’incentiva el retard en l’accés a la jubilació, amb el reconeixement sigui d’un percentatge addicional o bé l’abonament d’una quantitat a tant alçat, per cada any addicional de treball per sobre de l’edat legal de jubilació.
• Es flexibilitza l’accés a la pensió de viduïtat de les parelles de fet, perquè ja no s’exigeix el requisit de la prèvia dependència econòmica respecte del mort.

Pin It on Pinterest