CAMPANYA DE RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS. EXERCICI 2021

Una cita obligada amb Hisenda. Informació clau per no perdre’s

Com cada any Hisenda obre les portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si escau, les declaracions de renda, patrimoni i societats de l’exercici 2021. Els resumim totes les novetats i els oferim uns consells pràctics perquè tot li resulti més senzill, sense perjudici de les particularitats fiscals pròpies de cada comunitat autònoma.

DECLARACIÓ DE LA RENDA

Les declaracions de l’IRPF i patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 6 d’abril i 30 de juny de 2022, tots dos inclusivament. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l’IRPF/IP: des del 6 d’abril fins al 27 de juny de 2022, tots dos inclusivament. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon cal ingressar-lo, com a màxim, el dia 7 de novembre de 2022.

Principals novetats

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): per a 2021 es mantenen els mateixos mòduls i instruccions d’aplicació que en 2020, així com les quanties de 250.000 i de 125.000 € dels límits excloents.

Activitats econòmiques en estimació directa. Pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors: els contribuents de l’IRPF que tinguin la consideració d’empresa de reduïda dimensió podran deduir, en els exercicis 2020 i 2021, les pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors quan en el moment de la meritació de l’impost el termini que hagi transcorregut des del venciment de l’obligació sigui de tres mesos.

Deducció de capital immobiliari de la quantia rebaixada en el lloguer de locals destinats a activitats turístiques, hostaleria i comerç: des de l’01-01-2021, les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Reducció del termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament: el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament serà de tres mesos en 2020 i 2021.

Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió d’habitatge habitual: a l’efecte del còmput del termini de reinversió en les exempcions per reinversió en habitatge habitual i en entitats de nova o recent creació no es tindrà en compte el període comprès entre el 14 de març de 2020 i el 30 de maig de 2020 per fer front a la COVID-19.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’01-01-2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

Aportacions anuals màximes (excepte per a assegurances col·lectives de dependència) i límit màxim conjunt de reducció: es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable en la base imposable per les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials. Les aportacions pròpies que l’empresari individual realitzi a
plans de pensions d’ocupació o a mutualitats de previsió social,dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat, es consideraran com a contribucions empresarials, a l’efecte del còmput d’aquest límit.

Règim transitori. Excés d’aportacions realitzades i no reduïdes en els exercicis 2016-2020: s’estableix un règim transitori que permet que, en el cas que entre les quantitats pendents de reduir procedents dels exercicis 2016 a 2020 existeixin aportacions realitzades pel contribuent i contribucions imputades pel promotor, s’entengui que les quantitats pendents de reducció corresponen a contribucions imputades pel promotor, amb el límit de les contribucions imputades en aquests períodes impositius. L’excés sobre aquest límit s’entendrà que correspon a aportacions del contribuent.

Excés d’aportacions i contribucions corresponents a l’exercici: des del període 2021 quan en l’excés que es produeixi en l’exercici concorrin aportacions del contribuent i contribucions imputades pel promotor, la determinació de la part de l’excés que correspon unes i altres es realitzarà en proporció als imports de les respectives aportacions i contribucions.

Aportacions a sistemes de previsió social dels que en sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent: es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels que en sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent.

Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des de l’01-01-2021, s’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50 %. Així mateix, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26 % (escala estatal + autonòmica).

Noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges: amb efectes des del 6 d’octubre de 2021 (Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre), s’introdueixen noves deduccions en l’IRPF del 20, 40 o 60 % per obres en habitatges i edificis residencials que millorin l’eficiència energètica i en l’exclusió de tributació en aquest impost de determinades subvencions i ajuts per a la rehabilitació.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De cara a aquest exercici 2021, hem de tenir present les següents qüestions:

Escala de gravamen: s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram de l’escala estatal (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 €), que passa del 2,5 % al 3,5 %.

Valor de referència dels immobles: d’acord amb els canvis introduïts en altres impostos en la valoració de béns immobles, per als quals s’estableix que la base imposable serà el valor de referència previst en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, s’afegeix aquesta regla de valoració en l’impost sobre el patrimoni per als immobles el valor dels quals hagi estat determinat per l’Administració en un procediment.

Tributació de les assegurances de vida i rendes temporals i vitalícies: amb efectes des de l’11 de juliol de 2021 els contractes d’assegurances de vida en els quals el prenedor no tingui la facultat d’exercir el dret de rescat total, i en els supòsits en què es perceben rendes temporals o vitalícies procedents d’una assegurança de vida, s’inclouran en la base imposable de l’impost sobre el patrimoni per a la seva valoració per l’import de la provisió matemàtica.

Valors representatius de la participació en els fons propis de qualsevol mena d’entitat: es considera necessari identificar correctament l’entitat emissora d’aquests valors, per la qual cosa s’haurà de consignar el número d’identificació fiscal.

Criptomonedes (monedes virtuals): respecte de les novetats del model de declaració de l’impost sobre el patrimoni, s’introdueix un apartat per identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara s’havien d’incloure en l’apartat genèric d’Altres béns i drets de contingut econòmic.

Recordi:

• Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, si no es dona aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2.000.000 €. Les persones mortes l’any 2020 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.

• Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 €. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en règim de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 €.

• La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 €. A Aragó (400.000 €); Catalunya i Extremadura (500.000 €) i Comunitat Valenciana (600.000 €).

• Tingui present també les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Madrid té una bonificació del 100 % i la Rioja del 75 %.

Consells a tenir en compte

A la seva feina. Recopili els justificants de les despeses deduïbles —quotes sindicals, quotes col·legials obligatòries, despeses de defensa jurídica per litigis laborals—. També les certificacions de retribucions, retencions i ingressos a compte. S’han de quantificar les remuneracions en espècie percebudes i revisar les quantitats percebudes en concepte de “dietes i assignacions per a despeses de viatge” i els seus límits legals vigents per excloure-les de gravamen
(per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500 €/any per treballador i els anomenats tiquets restaurant, fins a 11 €/diaris). Recordi que tenen un tractament fiscal específic les indemnitzacions per acomiadament, així com aquells rendiments obtinguts en un termini superior a dos anys (rendiments irregulars).

Lloguers d’immobles. La deducció total dels interessos, despeses de finançament i de les despeses de reparació i conservació té com a límit l’import dels ingressos íntegres del bé o dret. Aplicació la reducció del 60 % per lloguer d’habitatges (aquesta reducció no és aplicable als lloguers turístics). En el cas de propietat d’immobles urbans —i alguns de rústics— no arrendats, exclòs l’habitatge habitual que no tributa, recordi que tributen al 2 % o l’1,1 % del valor
cadastral que apareix al rebut de l’IBI, en concepte d’imputació de rendes immobiliàries. En aquest cas no es pot deduir cap despesa.

En la seva activitat empresarial o professional. Tingui present els ingressos i despeses, llibres de registres i llibres de comptabilitat, pagaments fraccionats i justificants de retencions practicades a professionals, empresaris, agricultors i ramaders. Recordi que si un soci presta serveis a la seva societat (que al seu torn presta serveis professionals als clients) dels classificats en la secció 2a de les tarifes de l’IAE (professionals), si a més està donat d’alta en el RETA, ha de qualificar les retribucions percebudes per aquests serveis com a procedents d’una activitat econòmica. Recordi que com a autònom en estimació directa pot deduir (amb determinats límits) les despeses de subministraments de l’habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, i que els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’impost sobre societats (IS) i, si escau, els previstos per a empreses de reduïda dimensió.

Plans de pensions. Comprovi que les reduccions practicades en la base imposable per les aportacions realitzades estan dins del límit (recordi que l’import màxim de les aportacions als sistemes de previsió social del mateix contribuent no poden superar el menor dels següents límits: 2.000 € (s’incrementa en 8.000 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials) o el 30 % de la suma de rendiments nets del treball i d’activitats). Un altre aspecte a tenir en compte és la possibilitat de tenir excessos d’aportacions en anys anteriors que es puguin aplicar enguany (si no es poguessin reduir les aportacions del contribuent o de l’empresa íntegrament per insuficiència de base o pel límit percentual, l’import restant es podrà aplicar a reduir la base imposable dels 5 exercicis següents. En aquest cas és important sol·licitar-ho en la declaració en la qual es produeix l’excés); i finalment, hem de comprovar ’existència d’aportacions constituïdes a favor del cònjuge, discapacitats i esportistes professionals.

Deduccions. Conservi justificants de les inversions i millores per habitatge habitual, lloguer d’habitatge habitual, activitats econòmiques, donatius, rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, i per inversions i despeses realitzades en béns d’interès cultural. Recordi que es pot aplicar en la quota diferencial minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat. Tingui present altres deduccions aplicables
en la quota prevista per algunes comunitats autònomes.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

El termini per a la presentació de la declaració via internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu —per a períodes impositius coincidents amb l’any natural els primers vint-i-cinc dies de juliol de 2022—. Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l’any natural i presentin per Internet la declaració de l’IS, poden domiciliar el pagament (de l’1 a 20 de juliol).

Tingui compte aquestes novetats per a 2021:

• Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres (benefici operatiu).

• Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents. Règim transitori.

• Doble imposició econòmica internacional. Dividends i participacions en beneficis.

• Deducció per inversions en produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries.

• Deduïbilitat de pèrdues per deterioració dels crèdits derivades de les possibles insolvències de deutors en empreses de reduïda dimensió.

• Modificació de la regulació de l’anomenat impost de sortida o «exit tax».

• Imputació de rendes que es produeix per aplicació del règim de transparència fiscal internacional.

• Deducció prevista en l’art. 35.2.c) LIS, innovació en processos de producció en la cadena de valor en l’automoció.

• Llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

• Tributació de les socimi.

Comprovi els ajustos fiscals: Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Amortitzacions: comprovi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 €, amb un límit de 25.000 € per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en deu anys.

Mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica: amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica, del 12 al 25 %, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les ja existents. A més, per a inversions realitzades en 2020, s’estableix la llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada que compleixi determinats requisits.

Despeses no deduïbles: comprovi les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució de fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a clients o proveïdors limiten la seva deducció a l’1 % de l’import net del volum de negocis del mateix període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Reserves de capitalització i d’anivellament: les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en un 10 % de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de cinc anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests cinc anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellament, consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10 % del seu import amb un  màxim absolut d’un milió d’euros l’any.

Compensació de bases imposables negatives (BIN): recordi que encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de divuit anys, per compensar les BIN, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però més enllà només es podrà compensar fins al 70 % de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. La compensació es limitarà al 50 % de la base imposable prèvia si l’import net del volum de negoci (INVN) és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25 % de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats: comprovi les deduccions vigents per a 2021: per activitats d’R+D+i, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la corresponent als treballadors discapacitats.Tingui present que el límit en cada exercici del total de deduccions és del 25 % de la quota íntegra menys, si és el cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50 % si les despeses d’R+D+i excedeixen en més del 10 % de la quota íntegra.

Límit a l’aplicació de les deduccions per doble imposició: tingui en compte el límit en l’aplicació de deduccions per evitar la doble imposició internacional o interna, generada o pendent de compensar que es xifra en el 50 % de la quota íntegra del contribuent. Només es limita l’import a deduir als contribuents amb INVN d’almenys 20 milions d’euros en els dotze mesos anteriors a l’inici del període impositiu.

RECORDI QUE…

• Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin els 75.000 € anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin 2.000 € anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

• També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables, i hem de recordar sobretot els establerts per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si el volum de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).

Pin It on Pinterest