REBAIXA DE L’IVA DELS ALIMENTS I ALTRES MESURES FISCALS

El 28 de desembre s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i altres situacions de vulnerabilitat.

A continuació els detallem les principals novetats tributàries introduïdes per aquest Reial Decret-llei.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 

1. Combustibles usats en sistemes de calefacció

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 la reducció al 5% del tipus impositiu dels lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural, briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable, durant l’àmbit temporal esmentat a l’apartat anterior, als lliuraments de briquetes i pèl·lets procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya serà el 0,625%.

2.  Energia elèctrica

Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 5% per als consumidors amb potència contractada fins a 10 kW, sempre que el preu mitjà del mercat diari corresponent a l’últim mes natural anterior al de l’últim dia del període de facturació hagi superat els 45 €/MWh.

Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 5% per als consumidors que siguin perceptors del bo social d’electricitat i tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable en risc d’exclusió social.

3. Aliments

Des de l’1 de gener del 2023 fins al 30 de juny del 2023, es rebaixa del 10% al 5% el tipus impositiu dels productes següents:

  1. Els olis d’oliva i de llavors.
  2. Les pastes alimentàries.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable serà del 0,625%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 10% a partir del dia 1 de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus de recàrrec d’equivalència aplicable serà de l’1,4%.

Des de l’1 de gener del 2023 fins al 30 de juny del 2023, es rebaixa del 4% al 0% el tipus impositiu dels productes següents:

  1. El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  2. Les farines panificables.
  3. Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  4. Els formatges.
  5. Els ous.
  6. Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per desenvolupar-lo.

El tipus de recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%.

No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 de maig del 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus de recàrrec d’equivalència aplicable és del 0,5%.

4. Màscares i vacunes COVID

Es prorroga fins al 30 de juny de 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 4% als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d’un sol ús.

Es prorroga fins al 30 de juny de 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 0% als lliuraments, les importacions i les adquisicions intracomunitàries de determinats béns i les prestacions de serveis necessaris per combatre els efectes del SARS-CoV-2.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

Es prorroga fins al 31 de desembre del 2023 l’aplicació del tipus impositiu del 0,5% de l’impost especial sobre l’electricitat.

IMPOST S/ EL VALOR DE LA PRODUCCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICA

Es prorroga fins al 31 de desembre de 2023 la suspensió de l’impost sobre el valor de la producció de l’energia elèctrica, cosa que implica modificar el còmput de la base imposable i dels pagaments fraccionats regulats a la normativa d’aquest tribut.

ALTRES MESURES ECONÒMIQUES

Es prorroga durant els exercicis 2022, 2023 i 2024 la moratòria comptable, és a dir, la no consideració de les pèrdues sofertes el 2020 i 2021 com a causa de dissolució per pèrdues prevista a la Llei de Societats de Capital, amb l’objectiu de permetre que les empreses viables puguin disposar d’un termini suficient i definitiu per normalitzar la seva situació.

En matèria d’habitatge, es prorroga la limitació al 2% de l’increment del preu dels lloguers per a tot 2023.

Pin It on Pinterest