LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2023

 

Al BOE de 24 de desembre de 2022 s’ha publicat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, que entra en vigor el dia 1 de gener de 2023.

A continuació us detallem les principals novetats tributàries introduïdes per aquesta Llei.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

 

Reducció per obtenció de rendiments del treball (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

S’incrementa de 16.825€ a 19.747,50€ la reducció per a contribuents amb rendiments del treball.

Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50€ (abans 16.825€) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500€, minoraran el rendiment net del treball en les quanties següents:

 • 6.498€ (abans 5.565€) si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,50€ (abans 13.115€).
 • 6.498€ (abans 5.565€) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50€ si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50€ i 19.747,50€.

Obligació de declarar: Increment de la quantia de rendiments íntegres del treball a partir del qual és obligatori declarar l’impost

S’eleva el llindar inferior de l’obligació per no declarar respecte dels perceptors que tinguin rendiments del treball. En concret, no estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost els contribuents que percebin rendes del treball de més d’un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma dels rendiments esmentats no supera els 15.000 € (abans 14.000 €).

Retenció dels rendiments del treball

Les retencions i els ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2023, corresponents a aquest mes, i als que sigui aplicable el procediment general de retenció, s’han de fer d’acord amb la normativa vigent el 31 de desembre de 2022.

En els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció tenint en compte la normativa vigent a partir de l’1 de gener de 2023, es practica la regularització del mateix, en els primers rendiments del treball que satisfaci o aboni.

Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada (amb efectes des de l’1 de gener del 2023)

S’eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents:

Quan els rendiments nets d’activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,50€ (abans 14.450€), sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d’activitats econòmiques superiors a 6.500€:

 • 6.498€ (anteriorment 3.700€) si els rendiments nets d’activitats econòmiques iguals o inferiors a 14.047,50€ (abans 11.250€).
 • 6.498€ (anteriorment 3.700€) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,15625) la diferència entre el rendiment d’activitats econòmiques i 14.047,50€ (abans 11.250€) si els rendiments nets d’activitats econòmiques estan compresos entre 14.047,50€ i 19.747,50€ (abans 11.250€ i 14.450€, respectivament).

Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans del 5%). Recordem que la deducció no pot excedir els 2.000€.

Contribuents en estimació objectiva (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

S’eleva al 10% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut al període impositiu 2023.

Els contribuents poden reduir el rendiment net de mòduls obtingut el 2023 en un 10%, en la forma que estableixi l’Ordre per la qual s’aprovin els signes, els índexs o els mòduls per a aquest exercici.

Es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, les magnituds de 150.000 i 70.000€ 75.000€. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000€ queda fixada en 250.000€.

Límits de reducció a la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

El límit absolut d’aportació de 1.500€ s’augmentarà en 8.500€, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a les quantitats que resultin del quadre següent en funció del import anual de la contribució empresarial:

import anual de la contribució Aportació màxima del treballador
Igual o inferior a 500€ El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01€ i 1.500€ 1.250€, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500€.
Més de 1.500€ El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

Per tant, només es modifica el càlcul de l’aportació màxima del treballador quan la contribució de l’empresa està entre 500,01€ i 1.500€.

Això no obstant, en tot cas s’aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000€ procedents de l’empresa que realitza la contribució, a aquest efecte l’empresa haurà de comunicar a l’entitat gestora o asseguradora de l’instrument de previsió social que no concorre aquesta circumstància.

S’especifica que el límit de 4.250€ establert anteriorment per a les aportacions d’autònoms a plans simplificats d’ocupació i per a les aportacions de plans dels quals sigui promotor l’autònom s’aplica també a les aportacions de plans de pensions sectorials.

D’acord amb aquesta reducció, es modifiquen els límits financers de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

Tipus de gravamen de l’estalvi (amb efectes des de l’1 de gener del 2023)

Es regulen nous tipus de gravamen, afegint-hi dos trams a la base liquidable entre 200.000€ i 300.000€ amb tipus del 27% (abans 26%) ia partir de 300.000€, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%).

Base liquidable de l’estalvi – Fins euros Quota íntegra Resta base liquidable de l’estalvi – Fins euros Tipus

aplicable

0 0 6.000 19%
6.000,00 570 44.000 21%
50.000,00 5.190 150.000 23%
200.000,00 22.400 100.000 27%
300.000,00 35.940 En endavant 28%

 

Les persones de nacionalitat espanyola que acreditin una nova residència en un país o territori considerat paradís fiscal, mantenen la condició de contribuents de l’impost durant 5 anys. Aquests contribuents, més els nacionals que tenen la residència habitual a l’estranger a causa de la condició de membres de missions diplomàtiques, oficines consulars, etc., apliquen aquesta mateixa tarifa de l’estalvi.

Deducció per maternitat (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 s’introdueixen les novetats següents en la deducció per maternitat:

Aquesta deducció no només serà aplicable a aquelles dones amb fills menors de 3 anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o aliè donats d’alta a la Seguretat Social o mutualitat, sinó que s’amplia també a aquelles que:

 • en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o
 • que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest darrer cas, de 30 dies cotitzats.

 

 Reducció dels percentatges de retenció sobre rendiments procedents de la propietat intel·lectual (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida, els percentatges de retenció d’aquests rendiments queden establerts en els percentatges següents:

 1. Rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques en què se cedeix el dret a la seva explotació.

Es redueix del 15% al 7% el percentatge de retenció.

Requisits:

 • Que el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000€, i
 • Representeu més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.
 • Necessitat de comunicar al pagador la concurrència d’aquestes circumstàncies.
 1. Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació.

Es redueix del 19% al 15% el percentatge de retenció.

Imputació de rendes immobiliàries (amb efectes des de l’1 de gener del 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida, cal que, durant el període impositiu 2023, el percentatge de quantificació de la renda de l’1,1% és aplicable a immobles de municipis els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb vigència a partir de l’1 de gener del 2012 (abans era quan haguessin estat revisats i entrat en vigor en els deu períodes impositius anteriors).

  

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 

Tipus de gravamen reduït (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener del 2023)

Es redueix del 25% al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net de les quals de la xifra de negocis (INCN) del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1.000.000€ i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.

Amortització accelerada de determinats vehicles a l’impost sobre societats

Es permet amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst a les taules d’amortització oficialment aprovades a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (segons definició de l’annex II del Reglament General de Vehicles), sempre que:

 • Estiguin afectes a activitats econòmiques.
 • Que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn els anys 2023, 2024 i 2025.

 

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

 

Recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Es rebaixa l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (passa de 300€ a 50€), es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, i s’estén a 6 mesos el termini per recuperar l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta darrera mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè es puguin acollir al nou termini de 6 mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagi caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.

 Tipus impositius (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Determinats béns que fins ara tributen al tipus reduït del 10%, passen a tributar al tipus reduït del 4%. Es tracta dels tampons, compreses i protegeix-slips, productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca a l’exercici 2023 (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Es prorroguen un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, la ramaderia i la pesca, de manera que es manté el límit de 250.000€ de volum d’ingressos a l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any anterior.

 

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

 

Interès legal dels diners i de demora

 • Interès legal dels diners: es fixa per al 2023 en el 3,25% (mateixa quantia que en els anys anteriors).
 • Interès de demora: es fixa per al 2023 en el 4,0625% (mateix quantia que en anys anteriors).

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)

S’estableix pel 2023 un IPREM anual de 7.200€ (abans 6.948,24€).

En els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional hagi estat substituïda per la referència a l’IPREM, la quantia anual d’aquest serà de 8.400€ (abans 8.106,28€) quan les normes corresponents es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual . Això no obstant, si expressament s’exclouen les pagues extraordinàries, la quantia serà de 7.200€ (abans 6.948,24€).

 D’altra banda, al BOE de 28 de desembre s’ha publicat la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, i per la qual es crea el impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.

 

IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

 

Es crea l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes, que es configura com un tribut directe, de naturalesa personal i complementari de l’Impost sobre el Patrimoni, de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les comunitats autònomes, per gravar els patrimonis nets de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 €.

Als efectes d’aquest impost, constituirà el patrimoni net de la persona física el conjunt de béns i drets de contingut econòmic de què sigui titular, amb deducció de les càrregues i gravàmens que en disminueixin el valor, així com dels deutes i obligacions personals de les que hagi de respondre.

Fet imposable, béns i drets exempts

Constitueix el fet imposable, la titularitat pel subjecte passiu en el moment de la meritació d’un patrimoni net superior a 3.000.000€, presumint que formen part del patrimoni els béns i els drets que hagin pertangut al subjecte passiu en el moment de la meritació anterior; i queden exempts d’aquest impost els béns i els drets exempts de l’impost sobre el patrimoni.

Subjecte passiu

Són subjectes passius d’aquest impost i, en els mateixos termes, els que ho siguin de l’impost sobre el patrimoni.

Base imposable, base liquidable i meritació

Constitueix la base imposable, el valor del patrimoni net del subjecte passiu; sent aplicable per a la seva determinació les regles contingudes a la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni.

En cas d’obligació personal, la base imposable es reduirà, en concepte de mínim exempt, en 700.000€.

L’impost es meritarà el 31 de desembre de cada any i afectarà el patrimoni net del qual sigui titular el subjecte passiu en aquesta data.

Quota íntegra

La base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de l’escala següent:

Base liquidable

Fins euros

Quota

Euros

Resta Base liquidable

Fins euros

Tipus aplicable

Percentatge

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00 2.347.998,03 1,7
5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03 2,1
10.695.996,06 152.223,93 En endavant 3,5

S’habilita l’aplicació d’un límit conjunt semblant al límit ja existent per a les quotes de l’IRPF i de l’impost sobre el patrimoni. En concret, quan la suma de les quotes íntegres de l’IRPF, l’impost sobre el patrimoni i l’impost de solidaritat superi el 60% de la base imposable de l’IRPF, es reduirà la quota de l’impost de solidaritat fins a assolir aquest límit. Això no obstant, aquesta reducció no podrà superar el 80% de la quota de l’impost de solidaritat prèvia a aquesta reducció.

De la quota resultant se’n deduirà la quota de l’impost sobre el patrimoni efectivament satisfeta.

Vigència

Aquest impost serà aplicable en els dos primers exercicis en què es meriti a partir de la data de la seva entrada en vigor (29 de desembre de 2022).

Pin It on Pinterest