Informació clau per planificar l’exercici fiscal 2023

 

PRINCIPALS NOVETATS FISCALS 2023

Per a l’exercici 2023 trobarem una “bateria” de novetats fiscals d’una certa importància. En aquest fullet li exposem les principals novetats tributàries 2023, sense perjudici d’altres normes previstes per a la seva aprovació pel Govern així com d’altres novetats pròpies aprovades per les comunitats autònomes.

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Tipus de gravamen reduït: es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i que no tinguin la consideració d’entitat patrimonial.

Amortització accelerada de determinats vehicles (amb fectes per als períodes impositius que s’iniciïn en 2023, 2024 i 2025): les inversions en vehicles nous de les tipologies FCV (vehicle elèctric de pila de combustible), FCHV (vehicle elèctric híbrid de pila de combustible), BEV (vehicle elèctric de bateries), REEV (Vehicle elèctric d’autonomia estesa) o PHEV (vehicle elèctric híbrid endollable), afectes a activitats econòmiques i que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025, es podran amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització. En conseqüència, el coeficient màxim d’amortització del 16% per als elements de transport, previst en la taula d’amortització simplificada, es veurà incrementat per a aquests vehicles en el 32%.

Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal: s’estableix una mesura per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les
entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal en la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. L’esmentat percentatge no inclòs en 2023 podrà ser compensat de la base imposable
positiva del grup fiscal en els anys successius, per la qual cosa la mesura té un efecte d’anticipació d’impostos, però no comporta una variació en la tributació del grup fiscal.

Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024. Aquesta moratòria només afecta al
règim de dissolució per pèrdues qualificades i no s’ha de confondre amb la “moratòria concursal”, la vigència de la qual va expirar el 30 de juny de 2022.

Nova deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: amb efectes per a períodes impositius que comencin a partir del 02-07-2022, les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.

Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu: (i) el finançador pot aplicar la deducció en qualsevol fase de la producció, siguin previs o posteriors al moment en què s’efectuïn les aportacions per part del productor; (ii) no s’aplica la deducció quan el finançador i productor estan vinculats; (iii) l’import de la deducció que aplica el contribuent que participa en el finançament s’ha de tenir en compte a l’efecte de l’aplicació del límit conjunt del 25%. No obstant això, aquest límit s’eleva al 50% quan l’import de la deducció que correspongui al contribuent que participa en el finançament, sigui igual o superior al 25% de la seva quota íntegra minorada en les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions; (iv) s’incrementa el límit màxim de la deducció a 20.000.000 € (abans 10.000.000) i, en el cas de sèries audiovisuals, es manté en 10.000.000 €, es computa el mateix per cada capítol; (v) s’elimina el límit de 100.000 € per persona en relació amb despeses de personal creatiu.

Mesures de la Llei de foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei d’empreses emergents”):

• S’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents.
• Es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats (IS) o de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’IS i de l’IRNR en els 2 anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Obligació de declarar: s’eleva de 14.000 a 15.000 euros el llindar de l’obligació de declarar per als qui percebin (i) rendiments del treball de més d’un pagador, (ii) pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no
exemptes, (iii) rendiments del treball no subjectes a retenció (perquè el pagador no estigui obligat a retenir), o (iv) rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Obligació de declarar dels autònoms: a partir del 2023 estaran obligades a declarar en qualsevol cas totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.

Reducció per obtenció de rendiments del treball: s’eleva la quantia de la reducció per obtenció de rendiments del treball i dels llindars de renda, des de i fins on resulta aplicable.

Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada: s’eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents.

Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada: el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat.

Contribuents en estimació objectiva (“mòduls”): es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2023 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i, d’altra banda, s’augmenta la reducció general sobre el rendiment net de mòduls del 5% al 10% (per a l’exercici 2022 també s’estableix que aquesta reducció general serà del 5% al 15%). La reducció es té en compte per a quantificar els pagaments fraccionats corresponents a 2023 o en el seu cas al quart trimestre del 2022. També s’estableix que les activitats agrícoles i ramaderes podran reduir el rendiment net previ (aquesta mesura també és aplicable en 2022): (i) en el 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola; (ii) en el 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants.

Imputació de rendes immobiliàries: en 2023, el percentatge d’imputació immobiliària de l’1,1% del valor cadastral serà aplicable només en el cas d’immobles localitzats en municipis en els quals els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, de conformitat amb la normativa cadastral, sempre que haguessin entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2012 (abans era quan haguessin estat revisats i entrat en vigor en els 10 períodes impositius anteriors). En la resta dels casos, la imputació serà del 2%.

Aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’1 de gener de 2023, les reduccions en la base imposable per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social tindran com a límit màxim conjunt (com fins ara, després de les recents reformes) la menor de les quantitats següents: a) El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques rebuts individualment en l’exercici, i b) 1.500 euros anuals. Aquest límit s’incrementarà, no obstant això, en les quanties que s’indiquen a continuació:

a) 8.500 euros anuals si l’increment prové de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior al resultat d’aplicar a la contribució empresarial un coeficient, que depèn de l’import anual de la contribució empresarial:

Import anual de la contribució

Aportació màxima del treballador

 

Igual o inferior a 500 €

El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01 i 1.500 euros 1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre

la contribució empresarial i 500 euros

Més de 1.500 euros. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

No obstant això, en tot cas s’aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l’empresa que fa la contribució, a l’efecte de la qual l’empresa haurà de comunicar a l’entitat gestora o asseguradora de l’instrument de previsió social que no concorre aquesta circumstància.

b) L’increment serà de fins a 4.250 euros anuals en el cas de (i) aportacions a plans de pensions d’ocupació simplificats de treballadors autònoms, (ii) aportacions pròpies de l’empresari individual o el professional a plans d’ús dels quals sigui promotor i partícip; (iii) aportacions a mutualitats de previsió social de les quals l’aportant sigui mutualista o, finalment, (iv) aportacions a plans de previsió social empresarial o a assegurances col·lectives de dependència dels quals
l’aportant sigui prenedor i assegurat. S’especifica que el límit de 4.250 € establert per a les aportacions d’autònoms a plans simplificats d’ocupació i per a les aportacions de plans dels quals l’autònom en sigui promotor s’aplica també a les aportacions de plans de pensions sectorials.

En tot cas, la quantia màxima de reducció per aplicació dels increments previstos en les lletres a) i b) anteriors serà de 8.500 euros anuals.

Es preveu un límit addicional de 5.000 euros anuals per a les primes a assegurances col·lectives de dependència satisfetes per l’empresa.

Tipus de gravamen de l’estalvi: es regulen nous tipus de gravamen, i s’afegeixen dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans
26%). Aquesta modificació és aplicable també als contribuents que es beneficien del règim especial de treballadors desplaçats a territori espanyol.

Deducció per maternitat: (i) les dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de
protecció de desocupació, o que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies
cotitzats, podran minorar la quota diferencial d’aquest impost fins a 1.200 € anuals per cada fill menor de tres anys fins que el menor compleixi tres anys. En els supòsits d’adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent, la deducció es podrà practicar, amb independència de l’edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el registre civil. Fins ara la deducció només la podien aplicar les mares treballadores per compte propi
o d’altri; (ii) la deducció de fins a 1.200 € es calcularà de manera proporcional al nombre de mesos del període impositiu posteriors al moment en el qual es compleixen els requisits, en els quals la dona tingui dret al mínim per
descendents per aquest menor de tres anys, sempre que durant aquests mesos no es percebi per cap dels progenitors en relació amb aquest descendent el complement d’ajuda per a la infància previst en la Llei 19/2021 per la
qual s’estableix l’ingrés mínim vital; (iii) quan es tingui dret a la deducció en relació amb aquest descendent per haver-se donat d’alta en la Seguretat social o mutualitat amb posterioritat al naixement del menor, la deducció corresponent
al mes en què es compleixi el període de cotització de trenta dies s’incrementarà en 150 €; (iv) l’increment de la deducció per despeses en guarderia tindrà com a límit l’import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta a la guarderia, quan abans el límit eren les cotitzacions socials pagades.

Retencions i pagaments a compte: (i) les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2023, corresponents a aquest mes, i als quals resulti
d’aplicació el procediment general de retenció, caldrà realitzar-los conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2022; (ii) en els rendiments satisfets a partir de l’1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments
corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció prenent en consideració la normativa vigent a partir de l’1 de gener de 2023, aplicant la corresponent regularització, en els primers rendiments del treball que aboni; (iii) el percentatge de retenció del 15% sobre els rendiments de treball derivats d’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques serà del 7% quan el volum d’aquests rendiments íntegres, corresponent a l’exercici immediat anterior, sigui inferior a 15.000 € i representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici; (iv) el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació, serà del 15% (abans 19%), excepte quan resulti d’aplicació el tipus del 7%; (v) igualment, el percentatge serà del 7% quan es tracti de bestretes a compte derivades de la cessió de l’explotació de drets d’autor que es reportin al llarg de diversos anys.

Mesures de la Llei del foment de l’ecosistema de les empreses emergents (“Llei de les empreses emergents”):

• S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 € anuals en el cas de lliurament per part de les empreses emergents d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.

• S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 € anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de
recent creació que puja de 3 a 5 anys, amb caràcter general, o a 7 per a empreses de certs sectors.

• Règim especial d’impatriats: (i) es redueix el termini necessari en el qual no pot haver estat resident la persona que es desplaça al nostre país, de 10 a 5 anys; (ii) s’amplia el règim a teletreballadors d’ocupadors no residents,
el que en particular s’entendrà complert per teletreballadors per compte d’altri que tinguin un visat per teletreball de caràcter internacional; (iii) s’amplia el règim a administradors d’empreses emergents, encara que participin del seu capital amb un percentatge superior al 25%, tret que es tracti d’una entitat patrimonial; (iv) el poden aplicar els qui es desplacin a Espanya a desenvolupar una activitat econòmica qualificada com d’emprenedora, així com els professionals altament qualificats que prestin serveis a empreses emergents o que duguin a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació, percebent per això una remuneració que representi, en conjunt, més
del 40% de la totalitat dels rendiments empresarials, professionals i del treball professional; (v) també se li dona l’opció d’aplicar aquest règim especial al cònjuge i als fills menors de vint-i-cinc anys o sigui quina sigui la seva edat en cas de discapacitat, o en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el seu progenitor, que es desplacin amb un contribuent que apliqui el règim, sempre que es compleixin les condicions següents: es desplacin amb el contribuent que aplica el règim o amb posterioritat, però abans que acabi d’aplicar el règim (màxim de cinc anys); que adquireixin residència a Espanya; que no haguessin residit en els cinc anys anteriors i no tinguin EP aquí; i que la suma de les bases
liquidables del cònjuge i els fills que opten al règim sigui menor que la base liquidable de l’impatriat principal.

• Es regula el tractament fiscal de la comissió per rendibilitat (terme amb què es denomina la retribució addicional amb la qual es remuneren els gestors de fons de capital risc i venture capital en cas d’èxit en la seva gestió). La llei
qualifica aquesta remuneració com un rendiment del treball que s’ha d’integrar en un 50% del seu import en l’IRPF. Aquest tractament s’aplicarà als rendiments derivats directament o indirectament de participacions, accions
o altres drets, incloses comissions d’èxit, que atorguin drets econòmics especials en determinades entitats, sempre que es compleixin determinats requisits.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

Pròrroga per a 2023 dels límits per a l’exclusió dels règims simplificat i especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA: es prorroguen un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de tal manera que es manté el límit de 250.000 € de volum d’ingressos en l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any anterior.

Crèdits incobrables: (i) s’estén el termini de 3 a 6 mesos per a emetre la factura rectificativa, posteriors a la finalització del període de l’any o sis mesos des de la meritació de l’operació (s’estableix un règim transitori perquè es
puguin acollir al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació dels quals no hagués caducat a 1 de gener de 2023); (ii) es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la
reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, i (iii) es rebaixa l’import mínim de la base imposable, de 300 a 50 euros, de l’operació susceptible de ser modificada quan el deutor tingui la consideració de consumidor final.

Crèdits concursals: es permet la recuperació de les quotes d’IVA en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.

Exclusió de la inversió del subjecte passiu en arrendament d’immobles i altres supòsits: quan les operacions s’efectuïn per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost, amb caràcter general, s’aplica el mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu. No obstant això, existeixen excepcions a l’aplicació d’aquest mecanisme especial. S’inclouen entre aquestes excepcions: (i) les prestacions de serveis d’arrendament d’immobles subjectes i no exemptes de l’impost, que siguin efectuades per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost; (ii) les prestacions de serveis d’intermediació en l’arrendament d’immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts.

Addicionalment, s’introdueixen canvis en la regulació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu estenent la seva aplicació als lliuraments de deixalles i desaprofitaments de plàstic i de material tèxtil, i es modifiquen les regles referents al subjecte passiu perquè sigui aplicable la regla d’inversió als lliuraments d’aquests residus i materials de recuperació.

Tipus impositiu: (i) passen a tributar al tipus reduït del 4% els tampons, compreses, protectors íntims, preservatius i altres anticonceptius no medicinals; (ii) es manté el tipus impositiu del 5% per a determinats contractes de subministrament d’energia elèctrica i de gas natural briquetes i pèl·lets, el tipus del 4% o 0% per a màscares i altres productes sanitaris per a diagnòstic de la COVID-19; (iii) amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 5% el tipus impositiu de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: els olis d’oliva i de llavors, i les pastes alimentàries. El tipus del recàrrec d’equivalència
aplicable a aquestes operacions serà del 0,625%. A partir de l’1 de maig de 2023 el tipus impositiu aplicable serà el 10% en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà de l’1,4%.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència fins al 30 de juny de 2023 es redueix al 0% el tipus impositiu de l’IVA als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries dels següents productes: el pa comú, així com
la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú; les farines panificables; els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada,
concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols; els formatges; els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari
i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0%. No obstant això, el tipus impositiu aplicable serà el 4% a partir del dia 1 de maig de 2023, en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del
mes de març, publicada a l’abril, sigui inferior al 5,5%. En aquest cas, el tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions serà del 0,5%

ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

Interès legal dels diners i interès de demora: es fixen l’interès legal dels diners i l’interès de demora en un 3,25% (3% en 2022) i en un 4,0625% (3,75% en 2022) respectivament.

Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM): s’estableix per a 2023 un IPREM anual de 7.200 € (abans 6.948,24 €). En els supòsits en els quals la referència al salari mínim interprofessional (SMI) hagi estat substituïda
per la referència a l’IPREM, la seva quantia anual serà de 8.400 € (abans 8.106,28 €) quan les corresponents normes es refereixin al salari mínim interprofessional en còmput anual. No obstant això, si expressament s’exclouen les pagues extraordinàries, la quantia serà de 7.200 € (abans 6.948,24 €).

Impost sobre el patrimoni: respecte a l’obligació real de contribuir, es consideren situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d’entitat, no negociats en mercats organitzats,
l’actiu dels quals estigui constituït en almenys el 50%, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol. Per realitzar el còmput de l’actiu, els valors nets comptables de tots els béns comptabilitzats se substituiran pels seus respectius valors de mercat determinats a la data de meritació de l’impost. En el cas de béns immobles, els valors nets comptables se substituiran pels valors que hagin d’operar com a base imposable de l’impost en cada cas.

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana: s’actualitzen els imports dels coeficients màxims previstos aplicables sobre el valor dels terrenys en funció del període de generació de l’increment de
valor, per a la determinació de la base imposable de l’impost.

Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes: a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran
obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. Aquesta regla general produirà efectes: (i) per als empresaris i professionals la facturació anual dels
quals sigui superior a 8 milions d’euros: a l’any d’aprovarse el desenvolupament reglamentari; (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: a dos anys de l’aprovació del desenvolupament reglamentari.

Nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables i impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus: la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular incorpora aquests impostos amb efectes des de l’1 de gener de 2023. El nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables grava el plàstic no reciclat, que impacta en tota la cadena de subministrament i especialment en l’alimentació. També s’ha aprovat el model 592 d’Autoliquidació i el model A22 de Sol·licitud de devolució, regulant al seu torn la inscripció en el registre territorial de l’impost, la gestió de la comptabilitat de fabricants i la presentació del llibre registre d’existències per als adquirents intracomunitaris. Són contribuents els qui facin la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. Es regulen diversos supòsits de no subjecció i exempcions que implicaran la no tributació. La base imposable de l’impost es quantifica per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes objecte de l’impost, a la qual li resultarà d’aplicació el tipus impositiu de 0,45 euros per quilogram.

Nou impost temporal de solidaritat de les grans fortunes: que s’aplicarà en relació amb el patrimoni mantingut a 31 de desembre de 2022. El fet imposable és tenir en el moment de la meritació de l’impost un patrimoni net superior
a 3.000.000 d’euros. Es determina que s’aplicarà en els 2 primers exercicis en els quals es reporti a partir de la seva entrada en vigor. Els tipus de gravamen van des de l’1,7 al 3,5%. No obstant això, per evitar la doble imposició,
s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’impost sobre el patrimoni.

Nou gravamen temporal per a les entitats i establiments financers de crèdit: per a aquelles que operin a Espanya i que la suma d’ingressos per interessos i comissions de l’any 2019 sigui igual o superior a 800 milions d’euros. El
seu import serà igual al 4,8% de la suma del marge d’interessos i ingressos i despeses per comissions derivats de l’activitat desenvolupada a Espanya corresponent a l’any 2022 (per al gravamen de l’any 2023) i l’any 2023 (per al gravamen de l’any 2024). El gravamen temporal no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble de la base imposable de l’impost sobre societats i el seu import no es podrà repercutir a tercers.

Nou gravamen temporal energètic: que s’exigirà als operadors principals dels sectors de l’electricitat, gas natural, carburants i gasos liquats del petroli i que el seu import net del volum de negocis (“INVN”) en l’exercici
2019 sigui igual o superior a 1.000 milions d’euros i que en algun dels anys 2017, 2018 o 2019 l’INVN derivat de l’activitat que hagués determinat la seva qualificació com a operador principal d’un sector energètic excedeixi del
50% del seu INVN total de l’exercici. També s’exigirà a les persones o entitats que desenvolupin a Espanya les activitats de producció de cru de petroli o gas natural, mineria de carbó o refinament de petroli i que l’any anterior
a aquell en què resulti exigible el nou gravamen generin almenys el 75% del seu volum de negocis a partir d’activitats econòmiques en l’àmbit de l’extracció, la mineria, el refinament de petroli o la fabricació de productes de coqueria.
El seu import serà igual a l’1,2% de l’INVN derivat de l’activitat que l’obligat al pagament desenvolupi a Espanya i que figuri en el compte de pèrdues i guanys de l’any natural anterior a aquell al qual es refereixi el gravamen. El gravamen temporal no tindrà la consideració de despesa fiscalment deduïble de la base imposable de l’Impost de societats i el seu import no es podrà repercutir a tercers.

Canvis en els ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT: s’estableix que es poden ajornar o fraccionar, d’acord amb l’article 65 de la LGT i prèvia sol·licitud
de l’obligat tributari, els deutes i sancions tributàries estatals que es trobin en període voluntari o executiu i que per a la gestió recaptatòria sigui competent l’AEAT, sempre que el deutor: (i) tingui una situació econòmica financera
que li impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en els terminis establerts, i (ii) hagi comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els seus creditors conforme al que es preveu en la Llei concursal, i sempre que no s’hagi formalitzat en instrument públic el pla de reestructuració, ni aprovat el pla de continuació, ni declarat el concurs, ni obert el procediment especial per a microempreses.

Els terminis màxims queden de la següent forma:

a) sis mesos, (i) quan els deutes siguin de quantia inferior a la que fixi la norma tributària, és a dir, a 30.000 euros i es tracti de persones jurídiques o d’entitats a les quals es refereix l’apartat 4 de l’article 35 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d’imposició).

b) dotze mesos, per als supòsits en què (i) l’obligat al pagament no tingui prou béns per a garantir el deute, sempre que (ii) l’execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ús de l’activitat econòmica, o pogués produir greus crebants per als interessos de la Hisenda.

Aquest termini també s’aplicarà a les persones físiques, quan els deutes siguin de quantia inferior a la que fixi la norma tributària, és a dir, 30.000 euros.

A l’efecte de la determinació de l’import de deutes, s’acumularan aquelles a les quals es refereixi la sol·licitud i qualsevol altra del mateix deutor per a la qual s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament, així com els venciments pendents d’ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

c) vint-i-quatre mesos, quan els ajornaments i fraccionaments es garanteixin mitjançant hipoteca, peça o fiança personal o solidària o sigui possible sol·licitar de l’Administració que adopti mesures cautelars en substitució de les garanties citades.

d) trenta-sis mesos, quan els ajornaments i fraccionaments es garanteixin amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució.

Clica aquest enllaç per descarregar el dossier

Pin It on Pinterest