Les claus per optimitzar la gestió laboral de l’exercici

 

NOVETATS LABORALS PER A L’ANY 2023

L’any 2023 s’inicia amb Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 aprovada i publicada (Llei 31/2022), i les novetats i revisions que això implica, i també amb la posada en marxa des de l’1 de gener, d’unes certes novetats
rellevants, entre elles el nou règim de cotització per als autònoms. A continuació destaquem les novetats més rellevants en l’àmbit laboral per a l’any 2023.

COTITZACIONS SOCIALS

Règim general: la base màxima de cotització s’incrementa també enguany, i se situa en els 4.495,50 € mensuals, o 149,85 € diaris, mentre que les bases mínimes, ara com ara es mantenen invariables, en la mesura en què es preveu
el seu increment en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional, que ara com ara s’ha mantingut en l’import fixat per a 2022, per la qual cosa fins a aquesta possible variació de l’SMI, les bases mínimes seran: per al grup I de 1.629,30 €, per al grup II de 1.351,20 € i per al grup III de 1.175,40 €, finalment per als grups del IV al VII resulta una base mínima que coincideix amb topall mínim de cotització i que es manté en 1.166,70 €.

Tipus de cotització: no varien en el substancial i la Llei de pressupostos per a 2023 els fixa de la següent forma, amb la novetat des de l’1/1/2023 de l’aplicació del MEI (mecanisme d’equitat intergeneracional), aprovat fa un any en
la Llei 21/2021 i que suposa afegir un 0,6% a totes les situacions d’alta o assimilades (i si cal distribuir entre empresa i treballador, el 0,5% l’empresa i 0,1% el treballador). Els tipus queden així:

 

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, i fixos discontinus, així com de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques, de relleu i interinitat i qualsevol modalitat amb discapacitats)

 

CONTINGÈNCIES

COMUNES

DESOCUPACIÓ FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60 % 5,50 % 0,20 % 0,60 % 29,90 %
TREBALLADOR 4,70 % 1,55 % —— 0,10 % 6,35 %
28,30 7,05 0,20 0,70 36,25

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLERT I TEMS PARCIAL

 

CONTINGÈNCIES

COMUNES

DESOCUPACIÓ FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60 % 6,70 % 0,20 % 0,60 % 31,10 %
TREBALLADOR 4,70 % 1,60 % —— 0,10 % 6,40 %
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

 

                HORES EXTRAORDINÀRIES

 

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
HORES NORMALS 23,60 % 4,70 % 28,30 %
HORES FORÇA MAJOR 12,00 % 2,00 % 14,00 %

 

 

MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL

 

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
TIPUS ADDICIONAL 0,50 % 0,10 % 0,60 %

 

Autònoms: s’ha de tenir en compte l’entrada en vigor del nou sistema de cotització en el qual la base de cotització ve determinada pels ingressos reals previstos. En tot cas s’incrementa la base màxima de cotització que es fixa en
els 4.495,50 €; la base mínima es fixa en 950,98 € per a la taula general i 751,63 € per a la taula reduïda. S’ha de recordar que des de l’1/1/2019, és obligatori en tot cas per a l’autònom, la cobertura de les contingències professionals,
la de la prestació per cessament d’activitat i la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l’autònom en 2023 són els següents: es manté en 28,30% per a contingències comunes; l’1,30% per a les contingències professionals; el 0,9% per al cessament d’activitat; el 0,10% per a la formació professional; i el 0,6% per la novetat del ja citat MEI.

Respecte dels anomenats autònoms societaris, i també per als autònoms col·laboradors, no se’ls permet triar una base de cotització durant 2023 que sigui inferior a 1.000 €.

En tot cas, i respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, s’ha d’assenyalar que per a 2023 es manté, però s’incrementa, perquè passa a ser de 80 € durant els dotze primers mesos d’activitat, amb independència dels
ingressos obtinguts; i en els dotze mesos següents, es podrà mantenir la quota dels 80 € mensuals sempre que els ingressos nets de l’autònom siguin inferiors a l’SMI.

Contractes de formació l’aprenentatge i en els contractes de formació en alternança: es preveu l’increment de quotes, des de l’1/1/2023, i respecte de les quanties vigents a 31/12/2022, en el mateix percentatge que augmenti
l’SMI, amb el que mentre aquest es mantingui invariable, les quanties continuaran sent les següents: 56,71 € per contingències comunes (47,28 € a càrrec de l’empresari i 9,43 € a càrrec del treballador); 6,51 € per contingències professionals a càrrec exclusiu de l’empresari; 3,59 € per FOGASA a càrrec exclusiu de l’empresari; i si calgués cotitzar a la desocupació 82,25€ (64,17€ a càrrec de l’empresari i 18,08 € a càrrec del treballador).

Sistema especial agrari per compte d’altri: per a les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, es preveu també el seu increment,des de l’1/1/2023, i respecte de les vigents en 31/12/2022, en el mateix percentatge en què augmenti l’SMI, per la qual cosa, ara com ara, i excepte una pujada posterior de l’SMI, es mantenen invariables. Les bases màximes, sigui quina sigui la categoria professional i grup de cotització, a partir de l’1/1/2023, són de 4.495,50 €mensuals.

Sistema especial agrari per compte propi: la base mínima queda fixada en 960,60 €. Es manté un sistema amb variació de tipus en funció del tram de base de cotització que s’hagi triat, i així, si s’ha optat per una base de fins a
1.141,18 € el topall serà de 18,75%, si s’ha optat per una que superi els 1.141,18 € en la quantia que excedeixi d’aquesta s’aplicarà el tipus de 26,50%. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el tipus addicional tant
sobre la quantia completa de la base de cotització provisional, com sobre la definitiva, serà del 3,30%, o el 2,80% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals. En el cas que els interessats no haguessin
optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, s’abonarà, en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització
triada, el tipus de l’1,00%. Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional del 0,1% sobre la base per a donar cobertura a les prestacions de risc durant l’embaràs i lactància. S’aplicarà el 2,20% per a la prestació per cessament d’activitat, a aquells treballadors que s’hi acullin voluntàriament.

Sistema especial d’empleats de la llar: es preveu que les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran aplicant a la nova escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent
aprovada en la LPGE per a 2023 que, no obstant això, es preveu que s’actualitzi en el percentatge en què es revisi l’SMI. Els tipus de cotització són del 28,30%, dels quals el 23,60% és a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec de
l’empleat. Per a les contingències professionals s’aplicarà el tipus previst en la tarifa de primes aprovada per la DA 4a de la Llei 42/2006 (clau epígraf 97), i per a desocupació i FOGASA s’apliquen els mateixos tipus que els exposats
per al règim general amb variació, segons els casos, en funció del caràcter indefinit o temporal de la relació. Addicionalment, durant el 2023, serà aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes,
per als treballadors contractats i que s’incorporin al sistema especial d’empleats de la llar. Es preveu també una bonificació del 80% de les aportacions per desocupació i FOGASA, així com unes certes bonificacions per al cas de contractació de cuidadors a partir de l’1/4/2023.

PENSIONS

La LPGE preveu amb caràcter general un increment percentual de les pensions del sistema, igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual de l’IPC dels últims dotze mesos que es fixa en un 8,5% respecte de l’import que
han tingut en 2022, i en un 15% per a les pensions no contributives. Enguany ja no es percebrà la paga que a l’inici de l’any regularitzava l’IPC estimat, i això es deu al fet que des de 2022 s’ha passat a aplicar un nou sistema de revaloració que no té en compte l’IPC estimat, sinó la variació real de l’IPC de l’any previ.

– El topall màxim de les pensions públiques per al 2023 es fixa en 3.058,81€ bruts mensuals, i en còmput anual 42.823,34€.

Les pensions mínimes anuals queden fixades en les següents quanties:

Jubilació:

• Amb seixanta-cinc anys o més amb cònjuge a càrrec =13.526,80 €
• Amb seixanta-cinc anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (ueu) = 10.963,40 €
• Amb seixanta-cinc anys o més amb cònjuge no a càrrec = 10.406,20 €
• Menor de seixanta-cinc anys amb cònjuge a càrrec = 12.682,60 €
• Menor de seixanta-cinc anys sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.256,40 €
• Menor de seixanta-cinc anys amb cònjuge no a càrrec = 9.695,00 €

Incapacitat permanent:

• Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 20.290,20 €
• Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i ueu =16.445,80 €
• Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 15.610,00 €
• Absoluta amb cònjuge a càrrec = 13.526,80 €
• Absoluta sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.963,40 €
• Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 10.406,20 €
• Total amb seixanta-cinc anys i amb cònjuge a càrrec = 13.526,80 €
• Total amb seixanta-cinc anys i sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.963,40 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 12.682,60 €
• Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i ueu = 10.256,40 €

Viduïtat:

• Titular amb càrregues familiars = 12.682,60 €
• Seixanta-cinc anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 10.963,40 €
• Entre 60 i 64 anys = 10.256,40 €
• Menor de seixanta anys = 8.306,20 €

Altres pensions:

• Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 3.353,00 €
• SOVI no concurrent = 7.021,00 €
• SOVI concurrent = 6.815,20 €
– La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 6.402,20 €.
– Les quanties de l’ingrés mínim vital s’incrementen per a 2023 en un 8,5%.

INTERÈS LEGAL DELS DINERS

El tipus d’interès legal dels diners per a 2023 es manté en el 3,25%, interès que és el que serveix de referència — més 2 punts— per a l’execució de sentències líquides davant els jutjats socials. L’interès de demora es manté en el
4,0625%.

QUANTIA DE L’INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

La Llei de pressupostos fixa les quanties de l’IPREM per a
2023 en les següents:
• IPREM diari 20,00 €
• IPREM mensual 600,00 €
• IPREM anual 7.200,00 €
• En els supòsits en què l’IPREM va substituir a l’SMI i la norma es referís a l’SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 8.400,00 €, tret que en aquestes normes s’exclogués expressament les pagues extraordinàries, i en aquest cas la quantia serà de 7.200,00 €.

MANTENIMENT DE LES QUANTIES DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

No s’ha modificat, ara com ara, la quantia de l’SMI que recordem, va ser revisat el febrer de 2022 mitjançant el RD 152/2022 però amb efectes des de l’1/1/2022, i la seva quantia es manté en:
• SMI diari 33,33 €
• SMI mensual 1.000,00 €
• SMI anual 14.000,00 € (14 pagues)

ENTRADA EN VIGOR DEL NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER INGRESSOS PER ALS AUTÒNOMS

L’1/1/2023 va entrar en vigor una reforma molt rellevant que afecta la cotització dels treballadors autònoms i que havia estat aprovada ja el mes de juliol passat a través del RDL 13/2022. La reforma consisteix en el fet que es lliga
l’import de la cotització als ingressos reals de l’autònom. Per a això s’ha previst una taula amb 15 trams d’ingressos que determinen la base de cotització que podrà triar l’autònom. El sistema es desplegarà en un període de tres
anys, i ja s’han publicat les taules per als anys 2023, 2024 i 2024, 2025, i per a l’any 2023, en els trams d’ingressos més baixos, el nou sistema suposa una rebaixa de quotes, mentre que, per als trams d’ingressos més alts, el nou sistema suposa un increment de quotes. L’autònom podrà modificar i adaptar la base de cotització als seus ingressos previstos, cada dos mesos, i en tot cas, a posteriori haurà de regularitzar la seva cotització realitzada en funció de la
seva previsió d’ingressos, a la vista dels ingressos reals. Desapareix la limitació a l’elecció de determinades bases de cotització a partir dels quaranta-set anys. Els autònoms que a l’1/1/2023 no hagin triat una base de cotització,
mantindran la que tenien fins al 31/12/2022 sempre que sigui igual o superior a la que correspongui segons les noves taules d’ingressos. Malgrat la posada en funcionament del nou sistema de cotització, es manté la tarifa plana per als qui iniciïn l’activitat, però passa a ser de 80 euros mensuals durant els 12 primers mesos d’activitat, sense vinculació amb els ingressos; i en els dotze mesos següents es podrà mantenir la quota dels 80 € mensuals sempre que els ingressos nets siguin inferiors a l’SMI.

ENTRADA EN VIGOR DEL DENOMINAT MEI (MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL) QUE SUPOSA UN INCREMENT DE LES COTITZACIONS

A la fi de 2021 s’aprovà el RDL 21/2021 que establia mesures de garantia del poder adquisitiu de les pensions i de reforç del sistema, i en aquesta norma es creà l’anomenat mecanisme d’equitat intergeneracional, conegut com a
MEI i que consistia en l’aplicació d’un 0,6% addicional que s’aplica a la base de cotització per contingències comunes en totes aquelles situacions d’alta o d’assimilació a l’alta en la Seguretat Social i en les quals existeixi obligació de
cotitzar per a la prestació de jubilació. Doncs bé, aquesta previsió estava pendent d’entrar en vigor, i la Llei de pressupostos estableix la seva entrada en vigor per a l’1/1/2023. En els casos en què hagin de cotitzar empresa
i treballador el referit 0,6% es repartirà entre el 0,5% per a l’empresa i el 0,1% per al treballador. En el cas dels autònoms, el 0,6% s’assumirà íntegrament per l’autònom.

INCREMENT DE LA QUANTIA DE LA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ A PARTIR DEL 181È DIA DE PRESTACIÓ

La quantia de la prestació per desocupació resulta d’aplicar un percentatge mitjà de la base de cotització dels 6 últims mesos anteriors de quedar-se en desocupació. Durant els 180 primers dies el percentatge és del 70%, però a partir del dia 181è i fins a la finalització de la prestació, abans es calculava com el 50% d’aquestes bases de cotització, doncs bé des de l’1/1/2023 la prestació per desocupació a partir del 181è dia es calcularà com el 60% de la referida mitjana de bases de cotització, per la qual cosa se n’incrementa la quantia. Aquesta millora de la pres tació per desocupació, s’aplica no només a les noves prestacions generades a partir del 31/12/2022, sinó també als qui ja estiguessin percebent aquesta prestació.

DEIXA DE SER OBLIGATORI REMETRE EL COMUNICAT DE BAIXA MÈDICA A L’EMPRESA

En coherència amb la progressiva implantació de les noves tecnologies s’ha eliminat la tradicional exigència al treballador de remetre el comunicat de baixa mèdica a l’empresa, ja que a partir d’ara serà el Servei Públic de Salut el qui s’encarregarà de comunicar aquesta circumstància a l’empresa. Aquesta reforma normativa entrarà en vigor a partir de l’1/4/2023, i a partir d’aquesta data al treballador només se li lliurarà la seva còpia.

NOVETATS QUE AFECTEN LES EMPLEADES DE LLAR

Com és sabut el setembre de 2022 es va aprovar el RDL 16/2022 que introduïa diverses modificacions per a les empleades de llar. Destaca el reconeixement de les prestacions per desocupació i FOGASA, que implica el deure de cotitzar per aquestes prestacions, si bé com hem exposat anteriorment, es preveu una bonificació del 80% d’aquestes quotes. Al mateix temps s’ha modificat el règim d’extinció d’aquesta relació laboral, suprimint definitivament
la figura del desistiment, i regulant un sistema especial d’extinció a raó de dotze dies de salari per any treballat amb un màxim de 6 mensualitats, que serà aplicable tret que renunciant-hi s’intenti un acomiadament sense seguir aquest sistema i en aquest cas s’aplicarà el règim estàndard de l’Estatut dels Treballadors amb possibilitat que es fixi una indemnització de trenta-tres dies de salari per any de servei, amb el màxim de 24 mensualitats. Al mateix temps, a partir de l’1/1/2023 desapareix la possibilitat que fos la mateixa treballadora qui cotitzés a la Seguretat Social en cas de realitzar una prestació de menys de 60 hores al mes. Des de principis d’any, tot ocupador haurà d’assumir el deure de cotitzar per l’empleada de llar, sigui quina sigui la jornada que faci.

EXIGÈNCIA DEL PLA D’IGUALTAT PER PODER CONTRACTAR AMB L’ADMINISTRACIÓ

La Llei de pressupostos ha introduït una modificació en la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, amb vigència des de l’1/1/2023, i segons la qual, les empreses que estan obligades a disposar d’un pla d’igualtat (que són les que
tinguin 50 treballadors o més, aquestes últimes tenen aquesta obligació des del 7/3/2022) no podran contractar amb l’administració, ni amb les altres entitats del sector públic, si no justifiquen que disposen del pla d’igualtat conforme a l’art. 45 de la LO 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes.

FIXACIÓ DEL LÍMIT D’APORTACIÓ A PLANS DE PENSIONS 2023

La Llei de pressupostos ha fixat el límit màxim d’aportacions anuals a plans de pensions per a 2023, mantenint les finalitats, però modificant i ajustant les quanties que ja va fixar la recent reforma introduïda per la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l’impuls dels plans de pensions d’ocupació, que pretenia que la major part de recursos econòmics d’estalvi s’aportin als plans de pensions d’ocupació abans que als plans privats. Així, s’estableix un sistema segons el qual, es porta al mínim dels 1.500 € l’import d’aportació màxima als plans individuals, i els 1.500 € anuals es poden superar, només en el cas o en la mateixa quantia que l’empresa hagi realitzat aportacions en favor del treballador al pla de pensions d’ocupació, i això fins a un màxim total de 8.500 € anuals, que, no obstant això, tampoc es podran assolir per persones que tinguin ingressos elevats (superiors a 60.000 € anuals). En el cas dels autònoms, també es podrà superar els 1.500 €, però només es podrà arribar als 4.250 €.

SE SUSPÈN UN ANY MÉS L’APLICACIÓ DEL SISTEMA DE REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER REDUCCIÓ DE SINISTRALITAT

Com és sabut, en el seu moment i mitjançant el RD 231/2017, es va aprovar un sistema que preveia la reducció de cotitzacions per contingències professionals, a les empreses que acreditessin una reducció considerable de
la sinistralitat, doncs bé, aquesta mesura ja va quedar en suspens durant l’any 2019 i des de llavors s’ha prorrogat aquesta suspensió, i ara es preveu que es mantindrà, fins que el Govern procedeixi a reformar el RD.

Clica aquest enllaç per descarregar-te el dossier

Pin It on Pinterest