CAMPANYA DE RENDA, PATRIMONI I SOCIETATS. EXERCICI 2022

Una cita obligada amb Hisenda. Informació clau per a no perdre’s

Un any més Hisenda obre les portes perquè tots els contribuents aclareixin els seus comptes i presentin, si és procedent, les declaracions de renda, patrimoni i societats de l’exercici 2022. Els resumim totes les novetats i els oferim uns consells pràctics perquè tot li resulti més senzill, sense perjudici de les particularitats fiscals pròpies de cada comunitat autònoma.

DECLARACIÓ DE LA RENDA

Les declaracions de l’IRPF i patrimoni s’han de presentar, per via electrònica a través d’Internet, entre els dies 11 d’abril i 30 de juny de 2023, tots dos inclusivament. En el cas de domiciliació bancària de la declaració de l’IRPF/IP:
des de l’11 d’abril fins al 27 de juny de 2023, tots dos inclusivament. En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon cal ingressar-lo, com a màxim, el dia 6 de novembre de 2023.

Principals novetats

Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva (“mòduls”): per a 2022 es mantenen les quanties de 250.000 i de 125.000 euros dels límits excloents.

Reduccions del rendiment net del mètode d’estimació objectiva:

• Reducció general: s’eleva del 5 al 15% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls.
• Per a les activitats agrícoles i ramaderes s’estableix la possibilitat d’aplicar sobre el rendiment net previ, abans de l’amortització de l’immobilitzat material i intangible, les següents reduccions: a) reducció del 35% del preu d’adquisició del gasoil agrícola; b) reducció del 15% del preu d’adquisició dels fertilitzants. En tots dos casos, les adquisicions han de ser necessàries per al desenvolupament d’aquestes activitats, s’han d’haver efectuat en l’exercici 2022 i figurar documentades en factures emeses en aquest període.

Guanys patrimonials. Tenen la consideració de guany patrimonial:

• L’ajut de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni.

• L’ajut (per un import màxim de 400 euros per beneficiari) del Bo Cultural Jove, en l’import que hagi estat efectivament utilitzat pel beneficiari.

Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des de l’1-1-2022, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social.

El límit general passa de 2.000 a 1.500 euros, mentre que s’eleva de 8.000 a 8.500 euros l’increment addicional d’aquest límit i no sols mitjançant la realització de contribucions empresarials, com ja va succeir en 2021, sinó també mitjançant aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin del mateix import o inferior a la respectiva contribució empresarial. A aquest efecte, es consideren com a aportacions del treballador les quantitats aportades per l’empresa que derivin d’una decisió del treballador.

• Quant a la forma d’aplicar els excessos d’aportacions i contribucions que no haguessin pogut ser objecte de reducció en exercicis anteriors, per a l’exercici 2022, a conseqüència dels nous límits aplicables a les reduccions per aportacions i contribucions empresarials, s’elimina l’aplicació proporcional dels excessos entre aportacions o contribucions, i es permet l’aplicació del límit màxim incrementat (1.500 + 8.500 euros) amb independència de la Procedència de les quantitats aportades, entenent que l’any en el qual s’haguessin abonat van respectar les aportacions anuals màximes.

D’altra banda, els excessos corresponents a les primes d’assegurances col·lectives de dependència s’imputaran respectant els seus propis límits.

Deducció per maternitat: per als períodes impositius 2020, 2021 i 2022, s’estén l’àmbit d’aplicació de la deducció per maternitat a les dones que, a partir de l’1-1-2020, es trobin en alguna de les següents situacions:

• Situació legal de desocupació per suspensió del contracte de treball (ERTO amb suspensió total – víctimes de violència de gènere).
• Període d’inactivitat productiva, en cas de ser treballadores fixes-discontínues.
• Prestació per cessament d’activitat, per a autònomes a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

De cara a aquest exercici 2022, hem de tenir presents les següents qüestions:

Subjectes passius per obligació real: es consideren situats en territori espanyol els valors representatius de la participació en fons propis de qualsevol mena d’entitat, no negociats en mercats organitzats, l’actiu dels quals estigui constituït en almenys el 50%, de manera directa o indirecta, per béns immobles situats en territori espanyol.

Béns i drets exempts: amb efectes des del 2-7-2022 es declaren exempts els drets de contingut econòmic derivats de les aportacions a productes paneuropeus de pensions individuals regulats en el Reglament (UE) 2019/1238 del Parlament Europeu i del Consell, de 20-6-2019, relatiu a un producte paneuropeu de pensions individuals.

• Base liquidable. Reducció per mínim exempt: la comunitat autònoma d’Andalusia ha regulat el mínim exempt per als contribuents amb discapacitat fixant-lo en: a) 1.250.000 euros, si el grau de discapacitat és igual o superior al 33% i inferior al 65%; b) 1.500.000 euros, si el grau de discapacitat és igual o superior al 65%.

Escales autonòmiques: les comunitats autònomes d’Andalusia i de Catalunya han aprovat per a l’exercici 2022 noves escales autonòmiques.

Bonificacions autonòmiques: la comunitat autònoma d’Andalusia ha aprovat una bonificació general del 100% de la quota minorada, i la comunitat autònoma de Galícia ha aprovat una bonificació general del 25% de la quota minorada.

Recordi:

• Estan obligats a declarar els subjectes passius la quota tributària dels quals, una vegada aplicades les deduccions o bonificacions que procedeixin, resulti a ingressar, o quan, no donant-se aquesta circumstància, el valor dels seus béns o drets resulti superior a 2 milions d’euros. Les persones mortes l’any 2022 abans del 31 de desembre, no tenen obligació de declarar per aquest impost.

• Es manté el límit de l’exempció de l’habitatge habitual fins a un import màxim de 300.000 euros. Convé recordar que aquest import és per a cada contribuent, per la qual cosa un matrimoni que posseeixi un habitatge adquirit en societat de guanys no tributarà per ell si el seu valor no excedeix de 600.000 euros.

• La base imposable es reduirà en el mínim exempt que hagi estat aprovat per la comunitat autònoma i, en el cas que aquesta no hagués aprovat el mínim exempt, la base imposable es reduirà en 700.000 euros. A Aragó
(400.000 €); Catalunya i Extremadura (500.000 €) i a la Comunitat Valenciana (amb caràcter general, 500.000 €).

• Tingui present també les bonificacions en la quota de l’impost aprovades per cada comunitat autònoma. Per exemple, Andalusia i Madrid tenen una bonificació del 100% i La Rioja del 75%. Galícia ha aprovat una bonificació
general del 25%.

NOU IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

Per als exercicis 2022 i 2023, s’ha creat l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes (d’ara endavant “IGF”), que es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni
que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3 milions d’euros.

• El nou model 718 “Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes”, ha de ser presentat electrònicament a través d’Internet, entre l’1 i el 31 de juliol de 2023 (sense perjudici del termini per a la domiciliació bancària del pagament del deute) corresponent a l’exercici 2022.

• La meritació es produeix el 31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s’ha de verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l’impost.
• L’IGF coincideix en la seva configuració amb l’IP tant en el seu àmbit territorial, exempcions, subjectes passius, bases imposable i liquidable, meritació i tipus de gravamen com en el límit de la quota íntegra.

• La quota íntegra d’aquest impost conjuntament amb les quotes de l’IRPF i de l’IP, no pot excedir, del 60% per als subjectes passius per obligació personal.

• Així mateix, i amb la finalitat d’evitar situacions de doble imposició, s’estableix que de la quota de l’IGF es podrà deduir la quota que els contribuents hagin satisfet en l’IP.

CONSELLS A TENIR EN COMPTE

Lloguers d’immobles. La deducció total dels interessos, despeses de finançament i de les despeses de reparació i conservació té com a límit l’import dels ingressos íntegres del bé o dret. Aplicació de la reducció del 60% per lloguer
d’habitatges (aquesta reducció no és aplicable als lloguers turístics). En el cas de propietat d’immobles urbans —i alguns de rústics— no arrendats, exclòs l’habitatge habitual que no tributa, recordi que tributen al 2% o a l’1,1%
del valor cadastral que apareix en el rebut de l’IBI, en concepte d’imputació de rendes immobiliàries. En aquest cas no es pot deduir cap despesa.

En la seva activitat empresarial o professional. Tingui presents els ingressos i despeses, llibres de registres i llibres de comptabilitat, pagaments fraccionats i justificants de retencions practicades a professionals, empresaris,
agricultors i ramaders. Recordi si un soci que presta serveis a la seva societat (que al seu torn presta serveis professionals als clients) dels classificats en la secció 2a de les tarifes de l’IAE (professionals), si a més està donat d’alta en el RETA, ha de qualificar les retribucions percebudes per aquests serveis com a procedents d’una activitat econòmica. Recordi que com a autònom en estimació directa pot deduir-se (amb determinats límits) les despeses de subministraments de l’habitatge i de manutenció incorreguts en el desenvolupament de l’activitat econòmica, i que els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’impost sobre societats (IS) i, si és el cas, els previstos per a empreses de reduïda dimensió.

Plans de pensions. Comprovi que les reduccions practicades en la base imposable per les aportacions realitzades estan dins del límit (recordi que l’import màxim de les aportacions als sistemes de previsió social del mateix
contribuent no poden superar el menor dels següents límits: 1.500 euros (s’incrementa en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials i aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social sempre que aquestes aportacions siguin d’igual o inferior import a la respectiva contribució empresarial) o el 30% de la suma de rendiments nets del treball i d’activitats). Un altre aspecte a tenir en compte és la possibilitat de tenir excessos d’aportacions en anys anteriors que es puguin aplicar enguany (si no es poguessin reduir les aportacions del contribuent o de l’empresa íntegrament per insuficiència de base o pel límit percentual, l’import restant es podrà aplicar a reduir la base imposable dels 5 exercicis següents). En aquest cas és important sol·licitar-ho en la declaració en la qual es produeix l’excés; i finalment, hem de comprovar l’existència d’aportacions constituïdes a favor del cònjuge, discapacitats i esportistes professionals.

Deduccions. Conservi justificants de les inversions i millores per habitatge habitual, lloguer d’habitatge habitual, activitats econòmiques, donatius, rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, i per inversions i despeses realitzades en
béns d’interès cultural. Recordi que es pot aplicar en la quota diferencial minoracions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, a més de la deducció per maternitat. Tingui presents altres deduccions aplicables
en la quota prevista per algunes comunitats autònomes.

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

El termini per a la presentació de la declaració via Internet (models 200, 220) és, amb caràcter general, el de vinti- cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu —per a períodes impositius
coincidents amb l’any natural els primers vint-i-cinc dies de juliol de 2023—. Els subjectes passius el període impositiu dels quals coincideixi amb l’any natural i presentin per Internet la declaració de l’IS, poden domiciliar el pagament (de l’1 a 20 de juliol).

Tingui compte aquestes novetats per a 2022:

Tributació mínima en l’IS del 15% a determinats contribuents: s’introdueix una regla de tributació mínima del 15% de diferents tipus de societats evitant que la quota líquida es minori per aplicació de les deduccions per sota del límit que fixa aquesta tributació mínima.

Reducció de la bonificació en quota aplicable a les societats acollides al règim especial d’arrendament d’habitatges: es redueix del 85% al 40% la bonificació fiscal per a les entitats que es dediquen a l’arrendament d’habitatge.

Nova deducció per plans de pensions d’ocupació: s’introdueix una deducció en la quota íntegra del 10% per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial imputades a favor de treballadors amb retribucions inferiors a 27.000 euros anuals.

Nou còmput del nombre mínim d’accionistes de la SICAV i règim transitori de dissolució i liquidació durant l’any 2022: l’aplicació del tipus reduït de l’1% es reserva a aquelles SICAV el nombre mínim d’accionistes (100) de les quals s’assoleixi amb inversors que hagin adquirit accions amb el valor liquidatiu a la data d’adquisició igual o superior a 2.500 euros —12.500 euros per a computar el nombre mínim d’inversors (20) de cada compartiment en aquesta mena de SICAV—. S’estableix un règim transitori per a les SICAV que, afectades pel canvi, acordin la seva dissolució amb liquidació en 2022 i, dins dels sis mesos posteriors a aquest termini, hagin completat tots els actes i negocis
jurídics necessaris per a la cancel·lació registral de la societat en liquidació.

Comprovi ajustos fiscals. Cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporànies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Amortitzacions. Comprovi els mètodes i percentatges d’amortització utilitzats en comptabilitat per veure si són admesos per la norma fiscal. Es podran amortitzar lliurement, per totes les entitats, els elements de l’immobilitzat
material nous el valor unitari dels quals no excedeixi de 300 euros, amb un límit de 25.000 euros per període impositiu, i els elements d’immobilitzat material i intangible, exclosos edificis, afectes a R+D. Edificis afectes a R+D lineal en deu anys.

Despeses no deduïbles. Comprovi les despeses comptables no deduïbles fiscalment o que tenen limitada la seva deduïbilitat (retribució fons propis, donatius i liberalitats, despeses financeres, etc.). Les despeses per atencions a
clients o proveïdors es limiten la seva deducció a l’1% de l’import net del volum de negocis del mateix període impositiu. Seran deduïbles les retribucions als administradors per l’acompliment de funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Reserves de capitalització i d’anivellament. Les societats que tributen al tipus general, així com les entitats parcialment exemptes i les de nova creació, poden utilitzar la reserva de capitalització, i reduir la seva base imposable en
un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es mantingui durant un termini de cinc anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant
aquests cinc anys, excepte que tingui pèrdues comptables. D’altra banda, les empreses de reduïda dimensió (ERD) poden aplicar la reserva d’anivellament, consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del
seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any.

Compensació de bases imposables negatives (BIN). Recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de divuit anys, per a compensar les BIN, es continua limitant la quantia a compensar en 1 milió d’euros.
Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir del milió només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. La compensació es
limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’import net del volum de negoci (INVN) és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros. La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN
sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats. Comprovi les deduccions vigents per a 2021: per activitats d’R+D+I, per inversions en produccions cinematogràfiques, per producció de determinats espectacles en viu, per creació d’ocupació, inclosa la corresponent als treballadors discapacitats. Tingui present que el límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, si és el cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses d’R+D+I excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

RECORDI QUE …

• Estan obligats a presentar la declaració tots els subjectes passius, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que hagin obtingut o no rendes. Les entitats parcialment exemptes només estan obligades a presentar la declaració quan obtinguin ingressos totals que superin 75.000 euros anuals, ingressos de rendes no exemptes sotmeses a retenció que superin 2.000 euros anuals o rendes no exemptes no sotmeses a retenció.

• També haurem de tenir en compte les possibles deduccions de la quota i altres beneficis previstos per la normativa fiscal que siguin aplicables. Hem de recordar especialment els establerts per a les empreses de reduïda dimensió (ERD) si el volum de negocis és inferior a 10 milions d’euros (llibertat d’amortització, amortització accelerada, reserva d’anivellament, pèrdua per deterioració dels crèdits per insolvències de deutors, etc.).

Pin It on Pinterest