TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2023

SOCIETATS, RENDA I PATRIMONI

Recomanacions per a afrontar el tancament fiscal amb la màxima garantia

Si no hem planificat la nostra fiscalitat durant en 2023, segurament, fins a final d’any tindrem ocasió de rebaixar les quotes de l’impost sobre societats, de l’IRPF i de l’IP que es declararan en 2024, i aconseguirem pagar menys.
IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Pla general de comptabilitat (PGC) i ajustos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporàries) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Principals novetats aplicables en l’exercici 2023:

Tipus de gravamen reduït en l’impost sobre societats(IS): es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i que no tingui la consideració d’entitat patrimonial.

• Limitació a la compensació de pèrdues en 2023 en el règim de consolidació fiscal: s’estableix una mesura per al període impositiu 2023 consistent en la no inclusió del 50% de les bases imposables individuals negatives de les entitats integrants d’un grup que tributi en el règim de consolidació fiscal en la determinació de la base imposable consolidada d’aquest grup. L’esmentat percentatge no inclòs en 2023 es podrà compensar de la base imposable positiva del grup fiscal en els anys successius.

Pròrroga de la suspensió de la causa de dissolució per pèrdues: s’estableix que no es computaran les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 fins al tancament de l’exercici que s’iniciï l’any 2024.

Deducció per contribucions empresarials a sistemes de previsió social empresarial: les societats podran practicar una deducció en la quota íntegra del 10% de les contribucions empresarials imputades a favor dels treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000 €.

Amortització accelerada de les inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics: es permet l’amortització accelerada d’inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics afectes a activitats econòmiques en els períodes impositius que comencen en els anys 2023, 2024 i 2025. Això es basa en un coeficient que multiplica per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim i requereix documentació tècnica i certificació d’instal·lació elèctrica.

Empreses emergents (“Llei de start-ups”): s’estableix un tipus impositiu del 15% per a les empreses emergents en el primer any en què tinguin base imposable positiva i en els 3 següents, sempre que mantinguin la qualificació d’emergents, i es permet l’ajornament del deute tributari de l’impost sobre societats (IS) o de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. S’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’IS i de l’IRNR en els dos anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no desenvolupa una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres.

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’Administració Tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació. Es poden deduir despeses d’exercicis anteriors sempre que no derivin d’exercicis prescrits i no suposin una tributació menor.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges d’amortització usats en comptabilitat per a veure si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim aquesta despesa per a rebaixar la base imposable de l’impost. Si en algun exercici anterior no prescrit no s’hagués amortitzat, el pot recuperar ara
aplicant el coeficient mínim segons taules.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en deu anys (10%), i la Llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, per
als intangibles el coeficient aplicable és 1,5). Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu.

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de les deterioracions que en el seu moment van ser fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per a determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost. No oblidi ajustar les deterioracions comptabilitzades en l’exercici anterior en cas de provisió d’insolvències de clients. Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per a aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no assolint un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%. D’altra banda, recordi que una part del benefici que pugui obtenir per la venda d’aquestes participacions està exempta de tributació (abans de l’última reforma era el 100%), amb el que hauria de fer un ajust com a diferència permanent en aquest supòsit. S’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans de l’01-01-2013.

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles —comptabilització de l’impost de societats, multes, sancions penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius, etc.—.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents), però en tot cas es permet deduir les despeses de l’exercici fins a 1.000.000 €.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per a incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura
que aquest increment es mantingui durant un termini de cinc anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests cinc anys.

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que es limita la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però sobrepassada només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels 12 mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que són aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial d’ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per a aplicar el règim d’ERD en el període en el qual el superà i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, la redueix en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització  fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2023. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat, així com la deducció per R+D+I, la de produccions cinematogràfiques, així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per a aplicar les deduccions és de quinze anys des del període en què es van generar i no es van poder deduir, i de divuit anys per als saldos de R+D+I. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, si és el cas, les deduccions per a evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses de R+D+I excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

 

 

IMPOST SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI

 

Obligació de declarar en l’IRPF: s’eleva de 14.000 a 15.000 euros el llindar de l’obligació de declarar per als qui percebin (i) rendiments del treball de més d’un pagador, (ii) pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, (iii) rendiments del treball no subjectes a retenció (perquè el pagador no estigui obligat a retenir), o (iv) rendiments del treball subjectes a tipus fix de retenció. A més, des del 2023 estan obligades a declarar en qualsevol cas totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta com a autònoms.

Rendiments del treball o en espècie: si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball poden ser exemptes fins a determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/dia). Recordi que amb efectes des del 17 de juliol de 2023 s’augmenta a 0,26 € per km recorregut (abans 0,19 €) l’import exceptuat de gravamen de les quantitats destinades a les despeses de locomoció.

Arrendaments d’immobles: per a diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que es s’hagin d’obtenir rendiments positius del lloguer, anticipar a 2023 les despeses que hàgim de fer pròximament en l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% (des de l’01-01-2024 aquest percentatge serà del 50%, però regula percentatges incrementats del 70 i 90% en determinats casos per a l’arrendament sobre un habitatge situat en una zona de mercat residencial tensionat, d’acord amb la nova Llei 12/2023 d’habitatge) i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu.

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, si és el cas, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i- inc anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (7% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva —és a dir, per mòduls— pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, si és el cas, renunciar a mòduls el mes de desembre de 2023 per canviar en 2024. Tingui present la pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva per a 2023 (les quanties de 250.000 € i de 125.000 €), i d’altra banda, l’augment de la reducció general sobre el rendiment net de mòduls. A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits.

Facturació electrònica obligatòria per a autònoms i pimes: a costa del desenvolupament reglamentari que determinarà la data d’entrada en vigor d’aquesta mesura, les empreses i professionals han de saber que quedaran obligats a expedir, remetre i rebre factures electròniques en les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals. Aquesta regla general produirà efectes: (i)per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals superi els 8 milions d’euros: a l’any d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari; (ii) per a la resta dels empresaris i professionals: a dos anys de l’aprovació del desenvolupament reglamentari.

Plans de pensions: a partir de l’01-01-2023, es fan canvis en els límits relacionats amb els plans de pensions i sistemes de previsió social. El límit màxim de deducció és el menor entre el 30% dels ingressos nets del treball i activitats econòmiques individuals o 1. 500 euros a l’any. Aquest límit pot augmentar en funció de contribucions
empresarials i aportacions del treballador, amb un topall màxim de 8.500 euros anuals. A més, s’estableix un límit addicional de 5. 000 euros anuals per a les primes d’assegurances de dependència pagades per l’empresa.

Guanys i pèrdues patrimonials: si ha transmès béns o drets amb una plusvàlua, seria beneficiós, abans que s’acabi l’any, que realitzés les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per a compensar els guanys i estalviar tributació.

Si està a punt de complir seixanta-cinc anys i pensa transmetre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per a vendre; d’aquesta manera, el guany no tributa. A més, per a contribuents més grans de de seixanta-cinc anys, s’estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Deduccions: aprofiti les deduccions per inversió en habitatge habitual, lloguer d’habitatge habitual, donatius, protecció del patrimoni històric i mundial, inversió en empreses noves, rendes a Ceuta i Melilla, activitats econòmiques, família nombrosa o discapacitat, deducció per maternitat, i noves deduccions del 20%, 40% o 60% per millores en eficiència energètica en habitatges.Recordi que s’estableix una deducció en l’IRPF del 15% en el valor d’adquisició de vehicles elèctrics nous en determinats supòsits.

És molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Impost sobre el patrimoni: recordi que s’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida. No obstant això, es tracta d’una modificació en l’àmbit estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Impost temporal de solidaritat de les grans fortunes: recordi que aquest impost (model 718) es configura com un tribut de caràcter directe, naturalesa personal i complementari de l’impost sobre el patrimoni que grava el patrimoni net de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 d’euros. La meritació es produeix el
31 de desembre de cada any i, per tant, a aquesta data s’ha de verificar l’import del patrimoni net, així com el compliment dels requisits i condicions per a determinar la base imposable de l’impost.

 

Pin It on Pinterest