Canal de Denúncies

Per mitjà de la present ASSESSORIA PARELLADA S.L. té com a objectiu la difusió de la informació sobre l’obligació de la implantació d’un nou sistema per canalitzar les comunicacions internes i denúncies que vulguin fer els membres de les organitzacions.

El sistema s’ha anomenat Canal de Denúncies, en compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

A continuació, es presenta un resum dels aspectes més rellevants:

Entitats obligades:

 1. Les persones físiques o jurídiques del sector privat que tinguin contractats cinquanta o més treballadors.
 2. Les persones jurídiques del sector privat que entrin en l’àmbit d’aplicació dels actes de la Unió Europea en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient, hauran de disposar d’un sistema intern d’informació que es regularà per la normativa específica amb independència del nombre de treballadors amb què compten.
 3. Els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i les fundacions creades pels uns i els altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.

A través del mateix només es recolliran les comunicacions i denúncies presentades per:

 • Les persones que tinguin la condició de treballadors
 • Els autònoms
 • Accionistes, partícips i persones que pertanyen a l’òrgan d’administració, direcció o supervisió, inclosos els membres no executius.
 • Qualsevol persona que treballi per a sota la supervisió i la direcció de contractistes, subcontractistes i proveïdors
 • Voluntaris, becaris treballadors en períodes de formació, així com aquells la relació laboral dels quals encara no hagi començat (si ha obtingut la informació sobre infraccions durant el procés de selecció o de negociació precontractual)

El motiu de les comunicacions podrà ser:

 • contractació pública,
 • serveis, productes i mercats financers, i prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme,
 • seguretat dels productes i conformitat,
 • seguretat del transport,
 • protecció del medi ambient,
 • protecció davant de les radiacions i seguretat nuclear,
 • seguretat dels aliments i els pinsos, sanitat animal i benestar dels animals,
 • salut pública,
 • protecció dels consumidors,
 • protecció de la privadesa i de les dades personals, i seguretat de les xarxes i els sistemes d’informació
 • infraccions que afectin els interessos financers de la Unió Europea
 • infraccions relatives al mercat interior, incloses les infraccions de les normes de la Unió Europea en matèria de competència i ajudes atorgades pels Estats, així com les infraccions relatives al mercat interior en relació amb els actes que infringeixin les normes de l’impost sobre societats oa pràctiques la finalitat de les quals sigui obtenir un avantatge fiscal que desvirtuï l’objecte o la finalitat de la legislació aplicable de l’impost sobre societats.

Avantatges de la implantació del Canal de Denúncies:

 • Detecta i prevé les males conductes ja siguin il·lícita o delictives (que puguis suposar responsabilitat penal per a l’organització).
 • Evita conseqüències econòmiques, legals i reputacionals.
 • Millora l’eficàcia dels programes de compliment.
 • Garanteix la seguretat, confidencialitat i anonimat (Els empleats se senten més oberts a comunicar un problema).
 • Permet adoptar mesures disciplinàries.

 

No comptar amb un canal de denúncies serà sancionat amb multa de 600.001 a 1.000.000 euros

 

Pin It on Pinterest