PRINCIPALS NOVETATS LABORALS 2020

LES CLAUS PER OPTIMITZAR LA GESTIÓ LABORAL DE L’EXERCICI

La falta d’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat per a 2020, que com ja va succeir l’any passat, no s’han aprovat abans del primer dia de l’any, comporta, segons preveu l’art. 134.4 de la Constitució, la pròrroga automàtica dels pressupostos de 2019, almenys fins que es procedeixi a l’aprovació d’uns pressupostos per a enguany. Mentrestant, en els últims dies de 2019 i primers de 2020 s’han aprovat diverses normes -per exemle el RD-L 18/2019, de 27 de desembre, i el RD-L 1/2020, de 15 de gener-, que contenen diverses novetats i actualitzacions de certes magnituds que afecten l’àmbit laboral. Amb això, els aspectes més rellevants en l’àmbit laboral, amb efectes des de l’1 de gener de 2020 i fins a les modificacions que en el seu cas introdueixi la futura Llei de pressupostos generals de l’Estat, són els següents:

COTITZACIONS SOCIALS

Fins a l’aprovació d’una Llei de pressupostos per a 2020, s’ha procedit a prorrogar l’Ordre TMS/83/2019 de cotització per a 2019, la qual cosa suposa el anteniment dels paràmetres bàsics vigents en 2019, que, amb alguna excepció per als autònoms, a la qual farem referència en el seu cas, són els següents:

Règim general: la base màxima de cotització es manté en 4.070,10 € mensuals, o 135,67 € diaris, mentre que les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, es mantenen en les mateixes quanties que en 2019, resultant per això que, per al grup 1 la base mínima és de 1.466,40 €, per al grup 2 de 1.215,90 € i per al grup 3 de 1.057,80 €, finalment per als grups del 4 al 7 resulta una base mínima que coincideix amb el topall mínim de cotització i que es manté en 1.050,00 €.

Tipus de cotització: ara com ara no varien, i per tant fins que no s’aprovi una Llei de pressupostos, els tipus per a 2020, són els següents:

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, així com de durada determinada en modalitats de contracte formatius en pràctiques i per
formació,  de relleu i interinitata i quasevol modalitat amb discapacitats)
CONTINGÈNCIES ATUR FOGASA F.P. TOTAL
COMUNES
EMPRESA 23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 29,90%
TREBALLADOR 4,70% 1,55% —- 0,10% 6,35%
28,30 7,05 0,20 0,70 36,25

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLET

CONTINGÈNCIES ATUR FOGASA F.P. TOTAL
COMUNES
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —- 0,10% 6,40%
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS PARCIAL

CONTINGÈNCIES ATUR FOGASA F.P. TOTAL
COMUNES
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TREBALLADOR 4,70% 1,60% —- 0,10% 6,40%
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

 

HORES EXTRAORDINÀRIES

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Hores normals 23,60% 4,70% 28,30%
Hores força major 12,00% 2,00% 14,00%

 

Autònoms: el topall màxim de cotització es manté en els 4.070,10 €, i el topall mínim en 944,40 €. Tenint en compte que des de l’01/01/2019 ja era obligatori, i en tot cas per a l’autònom, la cobertura de les contingències professionals, la de la prestació per cessament d’activitat, la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l’autònom són els següents: 28,30% per a contingències comunes, i com a novetat del 2020 d’acord amb les previsions d’increment de tipus que es van aprovar ja a la fi de 2018, es passa del 0,9% al 1,1% per a contingències professionals; i del 0,7% al 0,8% per cessamentd’activitat, i es manté el 0,1% per a formació professional. De tot això resulta una quota mínima d’autònoms de 286,15 €, que s’obté per aplicació del tipus total del 30,3%.

Respecte dels anomenats autònoms societaris, així com dels autònoms que en algun moment de l’any 2019 i de manera simultània hagin tingut contractats al seu servei, un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a 10, es manté per a tots dos col·lectius, una base mínima de 1.214,10 €, resultant d’això una quota mínima de 367,87€.

En tot cas, s’ha de tenir en compte la possible aplicació de bonificacions de la Llei 14/2013 de suport a emprenedors, i normes posteriors com la Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom, si bé respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, s’ha de recordar que es va incrementar ja per a 2019i per a les noves altes, de 50 a 60 € mensuals, amb la inclusió de la cobertura de contingències professionals.

Contractes de formació: mentre no s’aprovin els pressupostos, i d’acord amb l’Ordre de cotització per a 2019, la seva cotització continuarà consistint en una quota única, resultant per això, les següents quanties: 51,05 € per contingències comunes (42,56 a càrrec de l’empresari i 8,49 a càrrec del treballador); 5,86 per contingències professionals a càrrec exclusiu de l’empresari; 3,23 per FOGASA a càrrec de l’empresari; si calgués cotitzar a la desocupació la base serà la mínima de cotització amb els tipus i distribució de la contractació indefinida.

Sistema especial d’agraris per compte d’altri: les bases mínimes queden fixades en els imports que van resultar de l’augment que es va aprovar per a 2019, que es va incrementar en el mateix percentatge que ho va fer el SMI per a 2019, i la base màxima, sigui quina sigui la categoria i grup de cotització continuarà sent de 4.070,10 €.

Sistema especial d’agraris per compte propi: la base mínima queda fixada en 944,40 €. Es manté la mateixa variació de tipus en funció del tram de base de què es tracti, així: el 18,75% en el tram que va des dels 944,40 als 1.133,40 €; i el 26,50% amb bases de cotització superiors a l’anterior quantitat. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el tipus addicional serà del 3,30%, o el 2,80% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals. Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional del 0,1% sobre la base per donar cobertura a les prestacions de risc durant l’embaràs i lactància.

Sistema especial d’empleats de la llar: l’escala de bases de cotització es manté invariable respecte de la prevista per a 2019, i els tipus de cotització seran del 28,30% dels quals el 23,60% serà a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec de l’empleat. Addicionalment es manté per a 2020 la reducció que ja es va mantenir per al 2019 del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes, per als treballadors contractats i que s’incorporin a aquest sistema, així com continuarà resultant aplicable a aquells que ja estiguessin inclosos en aquest règim i que s’haguessin incorporat a partir de l’01/01/2012.

PENSIONS

En finalitzar l’any 2019 i davant la falta d’aprovació dels pressupostos, s’ha dictat el RD-L 1/2020, de 14 de gener, que preveu la revaloració de les pensions, i es fixa un increment amb caràcter general de les pensions contributives per a 2020 en el 0,9%. Respecte d’aquest increment cal tenir en compte que amb això es manté el criteri ja iniciat fa un any, consistent a abandonar l’aplicació de l’índex de revaloració previst en l’art. 58 LGSS, i pretén adaptar la revisió de les pensions a la variació experimentada per l’IPC. Si bé, s’ha de tenir en compte que, en conjunt, enguany la revisió acumulada serà superior a l’IPC, ja que per al 2019 s’havia aprovat un increment de l’1,6%, mentre que la variació de l’IPC de novembre de 2018 a novembre de 2019 ha estat finalment del 0,8%. El topall màxim de les pensions públiques per al 2020 s’estableix en 2.683,34 € bruts, i en còmput anual 37.566,76 €.

Les pensions mínimes anuals queden fixades en les següents quanties:

Jubilació

»» Amb 65 anys o més amb cònjuge a càrrec = 11.807,60 €

»» Amb 65 anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 9.569,00 €

»» Amb 65 anys o més amb cònjuge no a càrrec = 9.081,80 €

»» Menor de 65 anys amb cònjuge a càrrec = 11.069,80 €

»» Menor de 65 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.953,00 €

»» Menor de 65 anys amb cònjuge no a càrrec = 8.461,60 €

Incapacitat permanent

»» Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 17.711,40 €

»» Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 14.354,20 €

»» Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 13.623,40 €

»» Absoluta amb cònjuge a càrrec = 11.807,60 €

»» Absoluta sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.569,00 €

»» Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 9.081,80 €

»» Total amb 65 anys i amb cònjuge a càrrec = 11.807,60 €

»» Total amb 65 anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 9.569,00 €

»» Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys amb cònjuge a càrrec = 11.069,80 €

»» Total “qualificada” edat entre 60 i 64 anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 8.953,00 €

Viduïtat

»» Titular amb càrregues familiars = 11.069,80 €

»» 65 anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 9.569,00 €

»» Entre 60 i 64 anys = 8.953,00 € »» Menor de 60 anys = 7.249,20 €

Altres pensions

»» Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 2.924,60 €

»» SOVI no concurrent = 6.127,80 €

»» SOVI concurrent = 5.947,20 €

  • La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 5.538,40 €.

 

PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE SEGURETAT SOCIAL PER CADA FILL A CÀRREC

  • El límit d’ingressos anuals per a tenir dret a l’assignació es fixa en 12.424,00 € anuals, i si es tracta d’una família nombrosa 18.699,00 €, amb un increment de 3.029,00 € per cada fill a càrrec a partir del quart.
  • La quantia de l’assignació serà de 588,00 € en còmput anual, però:

»» Quan el fill sigui menor i presenti una discapacitat a partir del 33% la quantia serà de 1000 €. Quan el fill a càrrec tingui 18 anys o més i a més presenti un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, la prestació econòmica que es rebrà serà de 4.747,20 € anuals. Quan la minusvalidesa sigui superior al 75% i calgui el concurs d’una tercera persona, la quantia de la prestació econòmica serà de 7.120,80,00 €.

PRÒRROGA DE L’IMPORT DE L’INTERÈS LEGAL DELS DINERS

Mentre no s’aprovi la Llei de pressupostos, es manté el tipus d’interès legal dels diners en el 3%, que és el que serveix de referència (més 2 punts) per a l’execució de sentències líquides davant els Jutjats socials. L’interès de demora es manté en el 3,75%.

 

PRÒRROGA DE L’INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

Es mantenen per a 2020, i mentre no s’aprovi la Llei de pressupostos, les quanties de l’IPREM, i, per tant, segueix fixat en les següents quanties:

  • IPREM diari 17,93 €
  • IPREM mensual 537,84 €
  • IPREM anual 6.454,03 €
  • En els supòsits en què l’IPREM va substituir el SMI i la norma es referís al SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 7.519,59 €, tret que en aquestes normes se n’exclogués expressament les pagues extraordinàries, i en aquest cas la quantia serà de 6.454,03 €

 

QUANTIES DEL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL EL SEU INCREMENT I LA SEVA LIMITACIÓ D’EFECTES

S’ha previst per a l’any 2020 un increment de l’import del SMI que una vegada aplicat fixarà el SMI en les següents quanties:

  • SSMI diari 31,66 €
  • SMI mensual 950,00 €
  • SMI anual 13.300,00 € (14 pagues)

 

AUGMENT DEL PERMÍS DE PATERNITAT

Si bé la mesura es va aprovar pel RD-L 6/2019, de l’1 de març, i preveu que l’any 2021 s’acabin equiparant els permisos de tots dos progenitors, siguin pares o mares en les 16 setmanes, aquesta mesura té un règim transitori i progressiu d’aplicació, mitjançant el qual el permís del pare es va incrementant, i en base això, a partir de l’01/01/2020 el permís de paternitat en cas de naixement de fill, passa a ser de 4 setmanes obligatòries i ininterrompudes posteriors al part, i vuit setmanes voluntàries que podran ser, en aquest cas continuades o interrompudes en períodes setmanals, i a temps complet o parcial, però que se’n poden gaudir, com a màxim, fins als 12 mesos del menor. Per al cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, es preveu, a partir de l’01/01/2020, una permís de durada de sis setmanes obligatòries per a cadascun dels progenitors, que seran ininterrompudes, i immediatament posteriors a la resolució judicial, o a la decisió administrativa, i que seran a temps complet, al que se li pot sumar setze setmanes addicionals voluntàries, que es distribuiran entre els dos progenitors, i que seran ininterrompudes dins dels 12 mesos següents a resolució judicial o decisió administrativa, amb un màxim de 10 setmanes per a un dels progenitors.

 

OBLIGATORIETAT DELS PLANS D’IGUALTAT PER A EMPRESES D’ENTRE 150 I 250 TREBALLADORS

El RD-L 6/2019, de l’1 de març, va ampliar l’obligatorietat d’elaborar un pla d’igualtat per a empreses de menys de 250 treballadors, si bé, va establir un període transitori per a l’exigibilitat d’aquesta obligació, aplicable en funció del nombre de treballadors de l’empresa. D’acord amb aquesta regulació, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la norma -que es va produir el 07/03/2019-, això és, a partir del 7 de març de 2020, resultarà exigible el pla d’igualtat a empreses d’entre 150 i 250 treballadors, mentre que a partir del 7 de març de 2021 serà obligatori per a les empreses d’entre 100 i 150 treballadors, i serà a partir del 7 de març de 2022 que serà obligatori per a empresa d’entre 50 i 100 treballadors. S’ha de tenir en compte que, al mateix temps, el RD-L 6/2019 va modificar la regulació de la Llei d’infraccions i sancions de l’ordre social, per fixar sancions de fins a 6.250 euros en cas d’incompliment d’aquesta obligació empresarial.

 

PRÒRROGA PER UN ANY MÉS DE LA SUSPENSIÓ DEL SISTEMA DE REDUCCIÓ DE COTITZACIONS PER POCA SINISTRALITAT

En el seu moment i mitjançant el RD 231/2017 es va aprovar un sistema que preveia la reducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que acreditessin una reducció considerable de la sinistralitat. doncs bé, aquesta mesura va quedar en suspens durant l’any 2019 per a les cotitzacions que es generessin l’any 2019, ara s’ha prorrogat la suspensió amb efectes de l’01/01/2020, suspensió que es prorroga almenys fins al 31/12/2020.

 

PRÒRROGA PER UN ANY MÉS DE LA REGULACIÓ DE LA JUBILACIÓ ANTERIOR A 2011 PER A DETERMINATS COL·LECTIUS

Ja a la fi de 2018 es va prorrogar fins al 31/12/2019, la possibilitat d’aplicar la regulació de la jubilació anterior a la Llei 27/2011 a determinats col·lectius de persones, als quals se’ls hagués extingit la seva relació laboral abans de 2013, i això, amb la finalitat de pal·liar els efectes que la nova regulació causaria a aquells treballadors que van sortir del mercat laboral en edat avançada, sense haver pogut reprendre la seva carrera professional, la qual cosa suposava una important afectació directa en les seves cotitzacions i prestacions. Doncs bé, atès que s’entén que aquesta pròrroga d’aplicació fins a 31/12/2019 ha estat insuficient per a fer front a la situació de les persones afectades, s’ha entès que resulta necessari, tant per raons de seguretat jurídica, com de preservació de la igualtat, mantenir la pròrroga d’aquesta previsió, almenys un any més, és a dir, fins al 31/12/2020.

 

AVÍS LEGAL
Aquesta informació ha estat elaborada pels professionals d´aquest despatx sobre la base de les consultes més habituals que es plantegen els nostres clients. Té una finalitat simplement orientativa i divulgativa. No s´acceptaran responsabilitats per les pèrdues ocasionades a les persones naturals o jurídiques que actuïn o deixin d´actuar com a resultat d´alguna informació que hi hagi en aquest fulletó informatiu.
Assessoria Parellada

Pin It on Pinterest