Amb la intenció d’anar aclarint la possible prestació dels autònoms, la DGOSS (Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social) ens ha resolt alguns dubtes al respecte, els quals pensem són del vostre interès:

1) Podrà sol·licitar la prestació extraordinària qualsevol treballador autònom, ja sigui persona física, autònom societari, administrador d’empresa, soci de cooperativa, soci de comunitat de béns o familiars col·laboradors.

2) No es perdran les bonificacions com la tarifa plana, ni es requerirà el cessament total de l’activitat.

3) A l’hora de presentar les sol·licituds hem de tenir en compte dos grups:

1. PER SUSPENSIÓ D’ACTIVITATS:

Degut al tancament obligatori, per estar inclosos a la llista del RD 463/2020 (comerç al menor, centres de bellesa, fisioterapeutes, perruqueries, establiments hotelers, etc…).

2. PER MOTIUS ECONÒMICS:

S’ha d’acreditar una reducció de la facturació del 75% en el mes de març del 2020 respecte a la mitjana de l’últim semestre. Són aquelles activitats que no han tancat durant aquest període. En aquest cas, evidentment s’haurà de sol·licitar a partir del 01-04-2020 una vegada finalitzada la mensualitat i així poder tenir la facturació definitiva i poder acreditar la baixada de facturació. Ens han comunicat des de la DGOSS (Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social) que s’està preparant una sèrie de criteris interpretatius per com valorar aquesta baixada.

Cada Mútua ens sol·licita una documentació diferent per a poder acollir-se a la prestació. Tot i així, us detallem la documentació necessària més general, per tal de poder tramitar la suspensió temporal de l’activitat i sol·licitar la Prestació Extraordinària dels autònoms societaris pel COVID- 19:

Si l’empresa està donada d’alta dins les activitats que van ser obligades amb el Decret d’Alarma a tancar o ha fet un ERTO, cal que ens faciliteu la següent documentació:

o Número del compte bancari de l’autònom.
o Còpia del DNI, NIF o NIE.
o Declaració jurada del sol·licitant que concreti el motius de la sol·licitud.
o Llibre de família (si teniu fills a càrrec).
o Si teniu algun fill amb discapacitat, còpia del document oficial del grau d’incapacitat.
o Certificat d’estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social (en cas que tinguem el vostre certificat digital, aquest documents ja el sol·licitarem nosaltres).
o En cas de tenir treballadors dependents, acreditació d’haver complert amb les obligacions regulades per la legislació laboral.
o Rebut dels dos últims autònoms pagats.

Si l’empresa ha hagut de tancar per força major o per reducció de facturació i no està dins del Decret d’Alarma.

La sol·licitud d’aquesta prestació per baixa temporal de l’activitat s’ha de tramitar quan es tingui clara aquesta reducció i hi hagin les instruccions de la Mútua, que en aquests moments encara estan estudiant com justificar-ho. Per tant, encara no podem tramitar cap sol·licitud a les persones que hagin de demostrar aquesta reducció fins que tinguem instruccions de la Mútua. De totes maneres, les empreses que es trobin en aquest cas podrien començar a preparar tota la documentació del punt anterior.

Pin It on Pinterest