RESUM DE MESURES APROVADES PER A RESPONDRE A L’IMPACTE ECONÒMIC DEL COVID-19

Mitjançant la present els informem de les últimes mesures urgents aprovades pel Govern Central, per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.

Real Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel que s’adopten mesures complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19

Moratòria de les cotitzacions socials a la Seguretat Social

S’habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) a atorgar moratòries de sis mesos, sense interès, a les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant una ordre del Ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

La moratòria, en els casos que sigui concedida, afectarà el pagament de les seves cotitzacions a la Seguretat Social, el període de meritació, en el cas de les empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas dels treballadors per compte propi entre maig i juliol de 2020, sempre que les activitats que realitzen no s’hagin suspès en ocasió de l’estat d’alarma declarat pel Real Decret 463/2020, de 14 de març (locals i establiments minoristes, excepte els de primera necessitat, hostaleria i restauració, activitats o establiments que puguin suposar un risc de contagi, etc).

Les sol·licituds de moratòria s’han de comunicar a la TGSS dins dels 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents als períodes de meritació assenyalats anteriorment, sense que en cap cas procedeixi la moratòria d’aquelles cotitzacions el termini reglamentari d’ingrés hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud.

La concessió de la moratòria es comunicarà en el termini dels tres mesos següents al de la sol·licitud. No obstant això, es considera realitzada la comunicació amb l’efectiva aplicació de la moratòria per part de la TGSS a les liquidacions de quotes que es facin a partir de el moment en què es presenti la sol·licitud.

Aquesta moratòria no és aplicable als codis de compte de cotització pels quals les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial així com en les quotes de recaptació conjunta, regulada a l’article 24 Del Real Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major a què es refereix l’article esmentat.

Aquestes quotes s’hauran d’abonar sis mesos després.

Ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social o els autoritzats per actuar a través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), sempre que no tinguessin altre ajornament en vigor, podran sol·licitar fins al 30 de juny de 2020 l’ajornament en el pagament dels seus deutes amb la Seguretat Social el termini reglamentari d’ingrés dels quals tingui lloc entre els mesos d’abril i juny de 2020, en els termes i condicions establerts en la normativa de Seguretat Social, i és aplicable un interès de l’0,5% en lloc del que s’aplica habitualment.

Per accedir a aquests ajornaments, han de ser empreses o autònoms, afectats des de i per la situació provocada pel COVID-19. Per això les empreses i treballadors que es beneficiïn d’aquest tipus d’ajornaments, no poden tenir un altre ajornament en vigor anterior.

Flexibilització dels contractes de subministrament d’electricitat per a autònoms i empreses

Excepcionalment i mentre estigui en vigor l’estat d’alarma, els punts de subministrament d’electricitat titularitat d’autònoms que acreditin aquesta condició mitjançant la seva alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o assimilable, i empreses es podran acollir a les següents mesures:

a) En qualsevol moment, podran suspendre temporalment o modificar els seus contractes de subministrament, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen contracte vigent, a l’objecte d’adaptar els seus contractes a les seves noves pautes de consum, sense que sigui procedent cap càrrec en concepte de penalització.

b) Els distribuïdors atendran les sol·licituds de canvi de potència o de peatge d’accés, amb independència que el consumidor hagués modificat voluntàriament les condicions tècniques del seu contracte d’accés de tercers a la xarxa en un termini inferior a dotze mesos, i encara que no s’hagi produït cap canvi en l’estructura de peatges d’accés o càrrecs que l’afecti. Quan les sol·licituds no es puguin atendre per mitjans remots, les actuacions de camp que, si escau, fossin necessàries, estaran subjectes als plans de contingència adoptats i comunicats per les empreses distribuïdores.

Un cop finalitzat aquest estat d’alarma, en el termini dels tres mesos següents, el consumidor que hagi sol·licitat la modificació del seu contracte de subministrament o la modificació dels paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa prevista en l’apartat anterior, podrà sol·licitar una nova modificació del contracte de subministrament o uns nous valors dels paràmetres tècnics del contracte d’accés de tercers a la xarxa.

Moratòria de deute hipotecari

S’estableixen mesures per sol·licitar una moratòria del deute hipotecari d’immobles afectes a l’activitat econòmica que desenvolupin empresaris i professionals, pels que pateixen extraordinàries dificultats per atendre el seu pagament com a conseqüència de la crisi del COVID-19.

Disponibilitat dels plans de pensions

Durant el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, els partícips dels plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats en els següents supòsits:

a) Trobar-se en situació legal de desocupació com a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació derivat de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

b) Ser empresari titular d’establiments l’obertura al públic dels quals s’hagi vist suspesa com a conseqüència del que estableix l’article 10 de Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

c) En el cas dels treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en un règim de la Seguretat Social com a tals i hagin cessat en la seva activitat com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

D’altra banda, s’ha publicat també l’Ordre SND / 307/2020, de 30 de març, en la qual s’estableix que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, només afecta als autònoms que presten els seus serveis en activitats suspeses per la declaració de l’estat d’alarma. Per la seva banda, el Reial Decret Llei 10/2020, de 29 de març, no és aplicable a les persones treballadores per compte propi.

Per tant, els autònoms que podien realitzar la seva activitat des de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, des del dia 14 de març, poden continuar fent-ho.

També destaquem les següents mesures implantades la Generalitat de Catalunya:

  1. El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat una nova línia d’ajuts en forma de prestació directa, pensada per a professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic afectades pel COVID-19.

Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

S’haurà d’acreditar estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya, en el cas que tinguin obligació d’estar-ho, i degudament legalitzats com a mínim des del 15 de març del 2019. A més, han de mantenir l’activitat com a mínim durant un any des de l’atorgament de l’ajuda.

Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, s’haurà d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a les despeses generals propis de la seva activitat.

  1. El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat ajuts al comerç, els quals s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i es podran sol·licitar pròximament.

 

Els ajuts van dirigits a empreses del comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament a causa de la declaració de l’estat d’alarma.

  1. Pel que fa a les sol·licituds per l’ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19 en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos, no es podran presentar fins que es publiqui la convocatòria al DOGC, que està prevista per a principis d’abril.

Pin It on Pinterest