RESUM DE MESURES APROVADES PER LA GENERALITAT PER A LA COMPENSACIÓ DE PÈRDUES ECONÒMIQUES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19

Resolució TSF/806/2020, de 2 d’abril, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916).

Ajuda

Prestació econòmica única d’un màxim de 2000€ i un mínim de 100€

Beneficiaris

Treballadors autònoms, persona física.

Alguns dels requisits a destacar

  • Estar en situació d’alta al RETA com a mínim durant el primer trimestre del 2020 i el seu domicili fiscal sigui en un municipi de Catalunya.
  • No disposar de fons alternatius d’ingressos (quedarien exclosos tots els que han sol·licitat l’ajut a les Mútues).
  • La Base imposable de la renda del 2018 ha de ser inferior a 25000€.
  • Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.
  • Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020. (En aquest cas fins que no s’hagi presentat els impostos corresponents al primer trimestre no es podrà sol·licitar l’ajut)

Quanties dels ajuts

Depenen del règim fiscal de cadascú hi ha uns paràmetres de càlcul que marcaran la quantia a rebre.

Presentació i termini

S’ha de presentar electrònicament (amb el certificat digital). El termini de la presentació de sol·licituds d’aquest ajudat és d’un mes a comptar des del dia següent a la data de publicació d’aquesta resolució.

Incompatibilitats

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats destinada a aquesta mateixa finalitat.

Pin It on Pinterest