PRÒRROGA DELS ERTOS FINS A 30.09.2020

Informem sobre la pròrroga dels Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), una de les mesures aprovades pel Govern Central per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, establerta en el Reial Decret Llei 24/2020, de 27de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació.

PRÒRROGA DELS ERTOS PER FORÇA MAJOR FINS A 30.09.2020

Es prorroguen automàticament els ERTO per Força Major fins a 30.09.2020, però amb variacions respecte les exoneracions en la cotització a partir de l’01.07.2020.

ERTOS per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP).

La tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentre està vigent l’ERTO de Força Major.
En el cas que es tramiti a continuació de la finalització del de Força Major, la data d’inici es podrà fer amb efectes retroactius a la data de finalització del de Força Major.

EXONERACIÓ EN LES QUOTES DE LA S.S.

a.- En cas d’ERTO que segueixi en situació de força major total (no es reincorpora a cap treballador):

A les empreses amb menys de 50 treballadors a 29.02.2020, s’exonerarà de la quota empresarial total (contingències comunes i accidents, i també les quotes de recaptació conjunta):
El 70% de la cotització meritada en el mes de juliol.
El 60% de la cotització meritada en el mes d’agost.
El 35% de la cotització meritada en el mes de setembre.

En empreses amb 50 treballadors/es o més a 29.02.2020, s’exonerarà:
El 50% de la cotització meritada en el mes de juliol.
El 40% de la cotització meritada en el mes d’agost.
El 25% de la cotització meritada en el mes de setembre.

b.- En cas d’ERTO per força major parcial:

Pels períodes i percentatges de jornada treballada, a partir del l’01.07.2020, l’exoneració de la quota empresarial i la de recaptació conjunta serà segons els següents paràmetres:

En empreses amb menys de 50 treballadors a 29.02.2020:

1.  Respecte la cotització dels treballadors reincorporats des del 13 de maig en endavant: l’exoneració serà del 60% de la quota empresarial meritada en els mesos de juliol, agost i setembre de 2020.

2.  Respecte la cotització dels treballadors d’aquestes empreses que no es reincorporin: l’exoneració serà del 35% de la quota empresarial meritada en els mesos de juliol, agost i setembre.

En empreses amb 50 treballadors/es o més a 29.02.2020:

1.  Respecte la cotització dels treballadors reincorporats des del 13 de maig en endavant: l’exoneració serà del 40% de la quota empresarial meritada en els mesos de juliol, agost i setembre de 2020.

2.  Respecte la cotització dels treballadors d’aquestes empreses que no es reincorporin: l’exoneració serà del 25% de la quota empresarial corresponent en els mesos de juliol, agost i setembre del 2020. Únicament en aquest cas, s’exoneren també les quotes de recaptació conjunta (Atur, Fogasa i formació professional).

En els casos dels treballadors que es reincorporin a una jornada inferior a l’habitual, s’aplicarà el percentatge corresponent als “reincorporats” a la part de la jornada reincorporada, però en canvi s’aplicarà el percentatge corresponent als “no reincorporats” a la part de la jornada que segueixi suspesa.

Nota: Falta per definir si als treballadors reincorporats entre l’01.05.2020 i el 12.05.2020 se’ls podrà aplicar aquestes exoneracions o no. Caldrà esperar que la Seguretat Social es pronunciï al respecte.

c.- Exoneració de quotes en ERTO per causes econòmiques per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb el COVID19

En els ERTO ETOP vigents abans del 26.06.2020 i els que siguin immediatament consecutius a un ERTO de força major es podrà aplicar, a partir de juliol del 2020, les mateixes exoneracions que les descrites en el punt b (erto parcial).

Per aplicar aquesta exoneració s’exigeix el mateix compromís de manteniment d’ocupació durant 6 mesos que es requeria als ERTO de força major, però es computa a partir del 26.06.2020:

Aquest compromís es considerarà incomplert si s’acomiada o extingeix el contracte de qualsevol de les persones afectades per l’ERTO.

No es considerarà incomplert quan s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat procedent, dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. Tampoc per la fi de la crida dels contractes fixos-discontinus, quan aquest suposi una interrupció del contracte i no un
acomiadament.

Respecte els contractes temporals no es considerarà incomplert quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut (un cop prorrogat pel temps suspès per l’ERTO) o la realització de l’obra o servei, o quan no pugui realitzar-se de manera immediata l’activitat objecte del contracte.

Aquest compromís es valorarà en funció del sector especialment les empreses que tenen variabilitat o estacionalitat en l’ocupació.

Les empreses que no compleixin el compromís hauran de retornar l’import total de la bonificació (no només del treballador acomiadat sinó la de tota l’exoneració aplicada al CCC), amb el recàrrec i interès de demora corresponent.

Important: Si l’empresa preveu que no podrà complir aquest compromís, es pot renunciar prèviament a l’aplicació de l’exoneració i així no caldrà retornar el 20% de recàrrec i l’interès de demora. En cas que vulgueu que no s’apliqui aquest benefici ens ho haureu d’indicar, ja que per defecte aplicarem l’exoneració a totes les empreses que correspongui.

NOU TANCAMENT PER REBROT

En el cas de que amb motiu d’un rebrot l’empresa es vegi obligada a tancar, es podrà demanar un nou ERTO i es podrà exonerar el 80% de l’aportació empresarial total meritada durant el període d’obligat tancament i fins al 30 de setembre en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors/es, i del 60% si
l’empresa té 50 o més treballadors/es.

Quan aquestes empreses reiniciïn l’activitat s’aplicarà l’exoneració en els mateixos percentatges descrits
en el punt b (erto parcial).

HORES EXTRES I NOVES CONTRACTACIONS

A les empreses que tinguin treballadors en ERTO (tant per Força Major com per ETOP) se’ls prohibeix explícitament la realització d’hores extraordinàries. Tampoc poden externalitzar l’activitat, ni concertar noves contractacions, directes o indirectes (ETT).

Només s’exceptua en el supòsit que els treballadores en ERTO del centre de treball on es voldria fer una nova contractació o externalitzar no puguin per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funciones encomanades. I sempre s’haurà de preavisar al representant dels treballadors.

MANTENIMENT DE L’OCUPACIÓ DURANT 6 MESOS

Es manté el compromís del manteniment de l’ocupació durant 6 mesos, per a les empreses que hagin aplicat ERTO amb exoneració.

També es prorroga fins a 30.09.2020 la prohibició de realitzar extincions de contracte per causa de la crisi del Covid19.

Per últim, tot i que inicialment havien dit que no seria així, també es prorroga el referent als contractes temporals en el sentit que la suspensió del contracte temporal suposarà la interrupció de la seva durada, és a dir que els contractes temporals afectats per ERTO, un cop el/la treballador/a es reincorpori, s’hauran
d’allargar pel temps de contractació que li quedés pendent en el moment que se li va començar a aplicar l’ERTO.

Pin It on Pinterest