REIAL DECRET 30/2020, DE 29 DE SETEMBRE, DE MESURES SOCIALS EN DEFENSA DE L’OCUPACIÓ

Informem de les últimes mesures aprovades pel Govern Central, per respondre a l’impacte econòmic de la COVID-19, excepte una altra interpretació d’aquesta llei (bastant ambigua) més ben fonamentada en dret.

Punts principals:

a. Es prorroguen automàticament fins al proper 31 de gener de 2021 tots els Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de força Major vigents, però només es podrà seguint aplicant les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social en alguns sectors i casos en concret.

b. Sí que es podran aplicar exoneracions en la cotització les empreses que pertanyen a sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat i la seva “cadena de valor”, que tinguin un ERTO prorrogat, sense necessitat de sol·licitar-ne un de nou.

c. S’introdueixen dos tipus nous d’ERTO de força major per a tots els sectors, altament exonerats en quotes: un per Impediment d’activitat i l’altre per Limitació d’activitat.

d. En tots els casos, l’empresa ha de presentar de nou la sol·licitud col·lectiva de prestació per als treballadors que segueixin afectats a partir de 01.10.2020.

e. S’estableix una nova salvaguarda d’ocupació de 6 mesos.

f. No es reduirà el percentatge de base reguladora per calcular las prestacions per ERTO quan s’hagin percebut 6 mesos de prestació, sinó que es mantindrà el 70% de la base reguladora fins a 31.01.2021.

g. A partir de 01.10.20 l’ERTO consumeix dies d’atur, però amb algunes excepcions. Es manté l’accés a prestacions de desocupació sense carència prèvia.

h. Els treballadors fixos discontinus podran percebre una prestació extraordinària.

i. Millores en els treballadors pluriocupats, afectats per ERTO només en una de les empreses on treballa.

j. Es manté la limitació a repartir dividends i a l’accés a ajudes per empreses situades en paradisos
fiscals.

Ampliació de punts resumits:

b. Exoneracions ERTO

Es consideraran empreses amb una elevada taxa de cobertura per expedients de regulació temporal d’ocupació i una reduïda taxa de recuperació d’activitat les que desenvolupen una activitat que es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-09) recollits al RDL (s’adjunta annex amb els CNAE afectats).

També podran incloure’s en aquest apartat les empreses que la seva activitat econòmica depengui majoritàriament de les empreses que els CNAE es recullin a la norma o formin part de la seva cadena de valor, és a dir, que puguin acreditar que en l’any 2019 almenys la meitat de la seva facturació hagi sigut dependent de manera directa d’aquelles empreses o bé si depenen de manera indirecta de les empreses incloses en el llistat de codis CNAE – 09).

S’estableix que les empreses de les dues categories anteriors, que prorroguin automàticament l’ERTO de força major fins al 31.01.2021, tindran exoneracions en les quotes a la Seguretat Social dels seus treballadors meritades en los mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i gener de 2021.

Les exoneracions seran del 85% de l’aportació empresarial per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 75% per a les que tenen 50 treballadors o més, tant per als treballadors suspesos com pels que es reincorporin al seu lloc de treball.

Aquestes mateixes condicions s’estendran també a les empreses que formin part de la cadena de valor de les especialment afectades. Aquestes entitats hauran de presentar davant l’autoritat laboral corresponent entre el 5 i el 19 d’octubre la sol·licitud de declaració com a empreses dependents o integrants de la cadena de valor d’una altra empresa.

Es mantindran aquestes mateixes exoneracions a les seves cotitzacions a la Seguretat Social (85% en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors i del 75% en empreses de més de 50 treballadors) en cas de que les empreses dels CNAE estipulats o de la cadena de valor que iniciïn un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció després de la finalització d’un ERTO de força major, a partir del 30.09.2020.

c. Nous ERTOs:

1.-Erto per impediment

Les empreses de qualsevol sector o activitat que vegin impedit (suspès totalment) el desenvolupament dela seva activitat com a conseqüència de les noves restriccions o mesures adoptades a partir de l’1 d’octubre de 2020 tant per autoritats nacionals com estrangeres (que obliguen a tancar temporalment el negoci) podran sol·licitar un nou ERTO “per impediment”.

Aquestes empreses tindran una exoneració en les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors amb l’activitat suspesa, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament i fins a 31 de gener si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 treballadors o més.

2.-Erto per limitació

Les empreses o entitats que vegin limitat (però no suspès) el desenvolupament normalitzat de la seva activitat en alguns dels seus centres de treball com a conseqüència de decisions o mesures adoptades en qualsevol moment per autoritats espanyoles podran sol·licitar a l’Autoritat Laboral un “ERTO per limitació”.

Aquest seria el cas d’empreses amb limitació d’aforaments, reducció d’horaris obertura, no poder-se desplaçar a un altre país per temes de quarantenes o confinaments, etc.

En aquest cas, les exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social per als treballadors suspesos (o la part de la jornada afectada) seran decreixents entre els mesos d’octubre de 2020 i gener de 2021 en base als següents percentatges:

Octubre 2020 Novembre 2020 Decembre 2020 Gener 2021
Empreses amb menys de 50 treballadors 100% 90% 85% 80%
Empreses amb 50 o més treballadors 90% 80% 75% 70%

Aquests nous ERTO es poden sol·licitar sense haver de renunciar prèviament a l’ERTO de Força Major. En cas de ser denegats es podrà mantenir l’ERTO inicial.

En tots els casos es manté el límit d’afectació entre el 10% i el 70% de la jornada habitual.

e. Salvaguarda i manteniment d’ocupació

El manteniment de l’ocupació per als ERTOS inicials continua vigent d’acord amb la normativa anterior. Literalment, els 6 mesos de compromís començarien a comptar a partir de la primera desafectació que es va fer en el seu dia a l’ERTO, però respecte aquest punt hi ha juristes amb diferents interpretacions en el sentit que els 6 mesos s’han de comptar a partir de la desafectació total de tots els treballadors de l’ERTO, per tant, dependrà del criteri que finalment apliquin Inspecció de Treball i/o els Tribunals.

S’estableix un nou període de 6 mesos de salvaguarda d’ocupació per a les empreses que s’acullin a un nou ERTO exonerat, o prorroguin l’ERTO ens el cas que es puguin seguir aplicant exoneració (pel CNAE). En el cas de que existeixi un compromís de manteniment d’ocupació anterior vigent, l’inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior.

Contractes temporals:

També es manté la interrupció dels contractes temporals pels temps equivalent a la suspensió per ERTO, tant en la seva durada com en el còmput màxim de temporalitat.

Acomiadament objectiu:

Independentment de si s’ha aplicat ERTO o no, es manté la prohibició d’acomiadar objectivament a causa de la Força Major o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció motivades per la crisi sanitària. Si aquests acomiadament són impugnats podran ser declarats nuls.

Ampliacions en contractació:

Com en l’acord anterior, a les empreses acollides a ERTO no podran realitzar-se hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions de l’activitat, ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes excepte per raons de formació, capacitat o altres raons objectives i justificades.

Efecte sobre les prestacions per ERTO:

f. Es manté la base de càlcul per a les prestacions en el 70% de la base reguladora de la persona treballadora que no veurà disminuïda la seva prestació, tal i com passava fins ara, que davallava fins al 50% de la base reguladora una vegada transcorreguts els sis primers mesos.

g. Consum dies d’atur: Les persones treballadores afectades por un ERTO “consumiran dies d’atur” a partir de 01.10.2020. No obstant, no en consumiran, sinó que es mantindrà el “comptador a zero”, per a aquelles persones a qui entre 01.10.2020 i 31.12.2021 se’ls rescindeixi el contracte per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o un altre acomiadament basat en qualsevol causa, i que sigui declarat (judicialment) improcedent, o si s’extingeix el seu contracte de durada determinada (eventual o d’obra o servei) dintre del
mateix període.

Les persones afectades per un ERTO tindran atenció preferent per a rebre cursos de formació i es posaran en marxa accions específiques per a aquest col·lectiu.

h. Protecció per als fixos discontinus: Es reconeixerà una prestació extraordinària de desocupació a las persones treballadores amb contracte fix discontinu, que hagin resultat afectades per un ERTO, quan deixin d’estar afectades per l’ERTO per arribar a la data en que hagués finalitzat el període d’activitat i no s’hagin reincorporat a la feina. L’empresa és qui
haurà de presentar la sol·licitud col·lectiva de la prestació.

Podran percebre també aquesta prestació les persones treballadores amb contracte fix discontinu no afectades prèviament per ERTO que hagin esgotat les prestacions o subsidis als que tinguessin dret. En aquest segon cas és la persona treballadora qui ha de sol·licitar la prestació.

i. Comptabilitat prestació ERTO i contracte a temps parcial S’estableixen millores en la protecció per desocupació per a les persones que treballen a temps parcial a
dues o més empreses alhora (pluriocupació).

Si un/a treballador/a afectat per ERTO estava treballant alhora a una altra empresa no afectada per ERTO, no se li disminueix la prestació a causa de la part de la jornada que ha seguit treballant. L’interessat/da podrà sol·licitar que li compensin amb efectes retroactius la part no abonada, si és el cas. El termini per a sol·licitar-ho al SEPE acaba al 30.06.2020.

j. Repartiments dividends i paradisos fiscals. També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició
de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que vulguin acollir-se a ERTO.

IMPORTANT: Us recordem que és sancionable sol·licitar un ERTO quan no sigui necessari o no estigui prou justificat. En els casos siguin sancionats, l’empresa haurà de retornar a l’Entitat Gestora les prestacions d’atur percebudes pels treballadors.

Aquesta circular, per l’ambigüitat del present RDL, se sotmet a criteris més ben fonamentats en dret i no té altre valor diferent de l’informatiu, no generant drets ni expectatives.

Pin It on Pinterest