MESURES DE SUPORT A LA LIQUIDITAT

I LA SOLVÈNCIA D’AUTÒNOMS I EMPRESES

 

El Govern Central ha aprovat un nou pla de mesures de suport a la liquiditat i la solvència d’autònoms i empreses, amb les següents punts més destacats:

  • S’amplia fins el 30 de juny de 2021 el termini per a la concessió d’avals per part de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), amb l’objectiu de garantir el finançament per la cobertura de les necessitats de liquiditat o la realització de noves inversions.
  • A petició del client, les entitats financeres ampliaran fins a tres anys addicionals, fins un màxim de vuit anys, el venciment dels préstecs garantits amb la Línia d’Avals ICO per liquiditat.
  • Es podran ampliar el període de carència del pagament del principal dels préstecs avalats en dotze mesos, sempre i quan la carència total no superi els 24 mesos.
  • Les empreses o autònoms que sol·licitin l’ampliació dels terminis no hauran d’estar mora ni sotmesos en procediments concursals.
  • Les entitats financeres no podran incrementar de forma injustificada el tipus d’interès ni exigir la contractació de productes vinculats, i hauran de mantenir les línies de circulant fins el 30 de juny de 2021.
  • Les entitats financeres aprovaran l’ampliació dels terminis a sol·licitud del client en un màxim de 30 dies.
  • Totes les operacions de finançament garantides amb aval de l’ICO comptaran amb un termini d’amortització que pot arribar als vuit anys.
  • Es preveu una rebaixa de fins el 50% dels aranzels notarials i registrals corresponents a les operacions relatives a l’extensió dels terminis.

Pin It on Pinterest