MESURES FISCALS – LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2021

 

El passat 31 de desembre es va publicar al BOE la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021.

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d’entitats residents i no residents

Amb efectes pels períodes impositius iniciats a partir del 1.01.2021 i no conclosos abans de l’entrada en vigor de la LPGE:

 • Estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d’entitats quan es compleixi el requisit de que el percentatge de participació, directa o indirecta, sigui d’almenys del 5%. S’elimina el requisit de que el valor d’adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d’euros.
 • L’import que resultarà exempt serà del 95 % del dividend o renda. Les despeses de gestió no seran deduïbles, fixant-se que la seva quantia sigui del 5% del dividend o renda positiva obtinguda.

Aquesta limitació NO s’aplicarà a empreses que tinguin un import net de la xifra de negoci inferior a 40 milions d’euros i que no formin part d’un grup mercantil, durant un període limitat a 3 anys, quan els dividends procedeixin d’una filial constituïda amb posterioritat a l’1.01.2021.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

 • Tipus impositiu aplicable a les begudes amb edulcorants afegits

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, s’incrementa el tipus impositiu aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits, que passen a tributar del 10% a fer-ho al 21%.

 • Límits per l’aplicació del règim simplificat i del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca

Es prorroguen els límits per a l’aplicació dels règims esmentats.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021:

 • Escala general

Es modifica l’escala que s’aplica a la part de base liquidable general per determinar la quota íntegra estatal, afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable que excedeixi de 300.000 €, al que s’aplicarà un tipus del 24,50%.

 • Tipus de gravamen de l’estalvi

Es modifica l’escala que s’aplica a la part de base liquidable de l’estalvi per determinar la quota íntegra estatal, afegint-se un nou tram a la part de la base liquidable de l’estalvi que excedeixi de 200.000 €, al que s’aplicarà un tipus del 13,00%.

També es modifica en els mateixos termes, l’escala aplicable a la base liquidable de l’estalvi per determinar la quota íntegra autonòmica.

 • Escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball

Es modifica l’escala aplicable per determinar el percentatge de retenció que s’hagi de practicar sobre els rendiments del treball derivats de relacions laborals o estatutàries i de pensions. S’afegeix un nou tram a la part de la base per calcular el tipus de retenció que excedeixi de 300.000 €, al que s’aplicarà un tipus de retenció del 47%.

 • Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions)
 • La reducció practicada per aportacions a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència no podrà excedir de 2.000 € anuals (fins ara el límit era de 8.000 €).
 • La reducció practicada per aportacions a sistemes de previsió social dels que sigui partícip el cònjuge del contribuent, quan aquest no obtingui rendiments nets del treball ni d’activitats econòmiques, o els obtingui en quantia inferior a 8.000 € anuals, no podrà excedir de 1.000 € anuals (fins ara el límit era de 2.500 €).
 • Com a límit màxim conjunt per les aportacions o contribucions a sistemes de previsió social, s’aplicarà la menor de les quantitats següents:
 1. El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques.
 2. 000 € anuals (fins ara el límit era de 8.000 €). Aquest límit s’incrementarà en 8.000 € sempre que tal increment provingui de contribucions empresarials.
 • Límits excloents del mètode d’estimació objectiva

Es prorroguen els límits que delimiten l’aplicació del mètode d’estimació objectiva.

IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

 • Escala de gravamen

Amb efectes des de l’1 de gener de 2021, es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’impost, de manera que el tipus aplicable a l’últim tram passa a ser el 3,5% (fins ara era el 2,5%).

ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES

 • S’incrementa el tipus de gravamen de l’Impost sobre les Primes d’Assegurances, que passa del 6% al 8%.
 • L’interès legal del diner s’estableix en el 3%.
 • L’interès de demora s’estableix en el 3,75%.
 • L’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM) s’estableix en:
     1. IPREM diari: 18,83 €
     2. IPREM mensual: 564,90 €
     3. IPREM anual: 6.778,80 €

 

Pin It on Pinterest