TANCAMENT
FISCAL I
COMPTABLE 2021

ARA ÉS EL MOMENT DE
PRENDRE DECISIONS

Optimitzi el pagament d’impostos
amb la màxima garantia

 

 

TANCAMENT FISCAL I COMPTABLE DE L’EXERCICI 2021 SOCIETATS, RENDA I PATRIMONI

Recomanacions per afrontar el tancament fiscal amb la màxima garantia

Si no hem planificat la nostra fiscalitat en 2021, segurament, fins a final d’any tindrem ocasió de rebaixar les quotes de l’impost sobre societats, de l’IRPF i de l’IP que es declararan en  2022, aconseguint pagar menys.

 

IMPOST SOBRE SOCIETATS (IS)

Pla General Comptable (PGC) i ajustos fiscals: cal analitzar i revisar els criteris comptables i les possibles diferències (permanents o temporˆnies) amb els criteris fiscals de la normativa de l’impost.

Principals novetats fiscals i comptables aplicables en l’exercici 2021:

• Modificacions en la regulació de l’exempció de dividends i plusvàlues per evitar la doble imposició nacional i internacional. Es modifica l’exempció i la deducció per evitar la doble imposició sobre dividends o sobre les rendes generades en les transmissions de participacions que, de ser plena, passa a ser del 95%. No obstant això, es regula un règim transitori,  durant tres anys, perquè les entitats amb un import net del volum de negocis inferior a 40.000.000 € puguin aplicar l’exempció i la deducció plena, sempre que les rendes procedeixin d’una filial constituïda amb posterioritat a l’1 de gener de 2021. A més, deixa d’aplicar-se tant l’exempció com la deducció per doble imposició internacional quan, tenint un percentatge inferior al 5%, el preu d’adquisició és Superior a 20.000.000 €. En aquest supòsit es regula un règim transitori per un període de cinc anys.
• Règim de transparència fiscal (TFI). S’inclouen els establiments permanents com a ens que poden quedar afectats per les normes de TFI i s’amplia el llistat de rendes passives  susceptibles de ser objecte de transparència.
• Tributació de les SOCIMI. S’estableix un gravamen especial del 15% sobre la part dels beneficis no distribuïts que procedeixi de rendes que no hagin tributat al tipus general de l’impost sobre societats ni estiguin en termini legal de reinversió.
• Reducció extraordinària dels terminis d’espera per a la deduïbilitat de les deterioracions per insolvència, a conseqüència de la situació de la Covid-19.
• Nova regulació de les asimetries híbrides.
• Canvis en els límits a la deducció de despeses financeres. Per a la determinació del benefici operatiu no es tindrà en compte l’addició dels ingressos financers de participacions en
instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends, quan el valor d’adquisició d’aquestes participacions sigui superior a 20 milions d’euros.
• Novetats en les deduccions en la quota per activitats de recerca i desenvolupament.
• Modificacions en la deducció per inversions en produccions estrangeres cinematogràfiques i sèries audiovisuals.

• Modificació de la regulació dels efectes del canvi de residència fiscal.
• Canvis en la regulació i classificació dels instruments financers.
• Incorporació del mètode de valor raonable en la valoració d’existències.
• Modificació de les normes que regulen el reconeixement comptable dels ingressos per vendes i prestacions de serveis. Resolució de 10 de febrer de 2021 de l’ICAC. I modificació del Pla General Comptable, el de PIMES i altres normes de comptabilitat per adaptar-les a la NIIF-UE 9 Instruments financers i la NIIF-UE 15 Ingressos ordinaris procedents de contractes amb clients.

Totes aquestes modificacions normatives, i les mateixes circumstàncies de la pandèmia, poden haver tingut reflex en comptabilitat i poden tenir efectes en els comptes anuals d’aquest exercici, per la qual cosa caldrà considerar-les a l’efecte del tancament comptable i fiscal.

Entitat patrimonial i concepte d’activitat econòmica: verifiqui si es tracta d’una entitat patrimonial i, per tant, no realitza una activitat econòmica. És aquella en la qual més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no està afecte a una activitat econòmica (gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari). La consideració d’una entitat com a patrimonial té transcendència a l’efecte de la compensació de bases imposables negatives, tipus de gravamen i aplicació del règim especial per a les entitats de reduïda dimensió, entre altres.  Recordi que perquè l’activitat d’arrendament d’immobles tingui la consideració d’activitat econòmica es requereix que la seva ordenació es realitzi almenys a través d’un empleat amb contracte laboral i jornada completa.

Imputació temporal de despeses i ingressos: la fiscalitat segueix el criteri comptable d’imputar els ingressos i les despeses segons meritació, amb independència de les dates de cobrament i pagament. No obstant això, els contribuents poden sol·licitar a l’administració tributària un mètode d’imputació temporal diferent, per exemple, de caixa. Comprovi si en la comptabilitat apareixen registrades despeses en un període anterior al de la seva meritació o ingressos en un període posterior al de la seva meritació.

Operacions amb preu ajornat: si ha obtingut ingressos o beneficis comptables derivats d’alguna venda, prestació d’un servei o del cobrament d’indemnitzacions, podrà diferir la renda comptable i imputar-la a mesura que siguin exigibles els cobraments, tret que opti pel criteri de meritació.

Amortitzacions: revisi els mètodes i percentatges l’amortització utilitzats en comptabilitat per veure  si són admesos per la norma fiscal o si existeix la possibilitat d’aprofitar al màxim questa despesa per la rebaixa de la base imposable de l’impost.

Fons de comerç: recordi que la norma comptable obliga a amortitzar-los en deu anys (10%), i la llei de l’impost preveu una despesa deduïble màxima per aquest concepte del 5% anual (si l’empresa és de reduïda dimensió, es podrà acollir a l’amortització accelerada i podran multiplicar per 2 l’amortització fiscal màxima, sent aplicable per als intangibles el coeficient 1,5) Per tant, caldrà fer un ajust extracomptable positiu.

Pèrdues per deterioració: ja no són deduïbles les deterioracions comptables, excepte existències i insolvències de deutors. No obstant això, cal parar esment a la reversió de les deterioracions que en el seu moment van ser fiscalment deduïbles (actius materials, les inversions immobiliàries o intangibles i valors de renda fixa que cotitzen). En aquests casos
cal atendre la naturalesa de l’actiu que reverteix per determinar el moment temporal d’imputació en la base imposable de l’impost.

Pèrdues per deterioració de participacions: es nega la deducció en el cas de participacions en entitats residents si en el període en el qual es registra la deterioració compleixen les condicions per aplicar l’exempció de dividends i de plusvàlues originades per la seva transmissió, i així mateix s’impedeix la deducció de les pèrdues produïdes en la transmissió de participacions en entitats no residents que, no assolint un percentatge significatiu de participació, l’entitat participada no estigui sotmesa a un impost similar al nostre amb nominal mínim del 10%.

Règim transitori de pèrdues per deterioració de participacions dotades abans de l’01-01-2013: s’estableix la reversió obligatòria de les pèrdues per deterioració de participacions que van resultar deduïbles en períodes impositius iniciats abans de l’01-01-2013. Amb independència que es produeixi o no la reversió del valor de la participació, el subjecte passiu haurà d’integrar en la base imposable de l’impost aquesta pèrdua, com a mínim, per parts iguals en cadascun dels cinc períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2016. D’aquesta manera, en els períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’01-01-2021, haurà quedat integrada la pèrdua dotada en el seu moment per la seva totalitat, a pesar que no hagi revertit el valor de la participació. En el cas que es produeixi la transmissió dels valors, la deterioració pendent de reversió s’imputarà al període en el qual es produeixi la transmissió, amb el límit de la renda positiva obtinguda.

Despeses no deduïbles: cal identificar les diferents partides de despeses comptables que no són fiscalment deduïbles –comptabilització de l’impost de societats, multes, sancions  penals o administratives, recàrrecs del període executiu, recàrrecs per declaració extemporània sense requeriment previ, pèrdues del joc, liberalitats o donatius, etc.–.

Despeses financeres: tingui present que es limita la deducció de despeses financeres netes al 30% del benefici operatiu de l’exercici (amb la possibilitat, seguint determinades regles, de deduir els excessos en els exercicis següents) però permetent deduir en tot cas les despeses de l’exercici fins a 1.000.000 €.

Reserva de capitalització: aprofiti aquesta figura per incentivar la reinversió i la capitalització de les societats. Si la seva societat tributa al tipus general (també per a les entitats  parcialment exemptes i les de nova creació) podrà reduir la seva base imposable en un 10% de l’import de l’increment dels seus fons propis en la mesura que aquest increment es
mantingui durant un termini de cinc anys i es doti una reserva per l’import de la reducció, degudament separada i indisponible durant aquests cinc anys.

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors: recordi que, encara que s’ha eliminat el límit temporal, que era de divuit anys, per compensar les bases imposables negatives, es continua limitant la quantia a compensar en 1.000.000 €. Fins a aquesta quantia sempre es podran compensar sense restricció, però a partir del milió només es podrà compensar fins al 70% de la base imposable prèvia a l’aplicació de la reserva de capitalització. A més, existeixen limitacions en la compensació de bases imposables negatives, en funció de l’import net del volum de negoci (INVN) dels dotze mesos anteriors a la data d’inici del període impositiu, que operaran de la següent manera: a) La compensació es limitarà al 50% de la base imposable prèvia si l’INVN és almenys de 20 milions d’euros i inferior a 60 milions d’euros; b) La compensació es limitarà al 25% de la base imposable prèvia quan l’INVN sigui d’almenys 60 milions d’euros.

Empreses de reduïda dimensió (ERD): recordi que seran aquelles el volum de negocis de les quals sigui inferior a 10.000.000 € en el període impositiu immediatament anterior, amb l’avantatge que poden aplicar els incentius fiscals de la norma. El règim especial d’ERD es continua aplicant, encara que se superi aquesta quantia de 10 milions de volum de negocis en els 3 exercicis immediats i següents a l’exercici en el qual es va sobrepassar el límit, sempre que hagi complert les condicions per aplicar el règim d’ERD en el període en el qual el va superar i en els 2 anteriors.

Aprofiti la reserva d’anivellament que consisteix en una reducció de la base imposable de fins al 10% del seu import amb un màxim absolut d’un milió d’euros l’any. Si el contribuent té una base negativa en els cinc exercicis següents, es redueix en l’import de la minoració aplicada per aquesta reserva i, en cas contrari, les quantitats minorades se sumen a la base
positiva del cinquè any, actuant en aquest cas com un simple diferiment.

Aprofiti les deduccions en la quota i els seus límits: les deduccions constitueixen una bona eina d’optimització fiscal de la qual les empreses n’han de fer un ús adequat, respectant els límits legals aplicables en l’exercici 2021. Comprovi si pot aplicar les deduccions per creació d’ocupació i per a treballadors amb discapacitat, així com la deducció per R+D+i, la de produccions cinematogràfiques, així com la deducció per producció de determinats espectacles en viu. El termini per aplicar les deduccions és de quinze anys des del període en què
es van generar i no es van poder deduir, i serà de divuit anys per als saldos d’R+D+i. El límit en cada exercici del total de deduccions és del 25% de la quota íntegra menys, en el seu cas, les deduccions per evitar la doble imposició internacional i les bonificacions. El límit anterior s’eleva al 50% si les despeses d’R+D+i excedeixen en més del 10% de la quota íntegra.

IMPOST SOBRE LA RENDA I EL PATRIMONI

Implicacions fiscals dels ERTO COVID-19: tingui en compte la transcendència tributària d’un ERTO, que se centra bàsicament en l’obligació de declarar en IRPF, pèrdua de la deducció per maternitat, regularització IRPF per regles especials d’imputació en cas d’anul·lació de l’ERTO, i canvis en la determinació dels percentatges de retenció.

Rendiments del treball o en espècie: si rebrem una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal plantejar-se si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden
trobar exemptes fins determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xec transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500 €/any per treballador; els anomenats tiquets restaurant, fins a 11 €/diaris).

Arrendaments d’immobles: per diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que s’hagin d’obtenir rendiments positius del lloguer, anticipar a 2021 les despeses que hàgim de realitzar pròximament en l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu. El termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament serà de tres mesos en 2020 i 2021.

Des de l’01-01-2021, les persones físiques que lloguen els locals en els quals es desenvolupen determinades activitats econòmiques vinculades al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i acordin voluntàriament rebaixes en la renda arrendatícia corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2021, podran computar com a despesa deduïble per al càlcul del rendiment del capital immobiliari de l’IRPF la quantia de la rebaixa de la renda acordada durant aquests mesos.

Activitats econòmiques: els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, en el seu cas, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell, fins a un límit de 500 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a l’aplicació de l’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva –és a dir, per mòduls– pot ser el moment de comparar aquest
sistema amb el d’estimació directa i, en el seu cas, renunciar a mòduls el mes de desembre de 2021 per canviar en 2022. Des del 24-12-2020 fins al 31-01-2021 la renúncia a mòduls en 2020 i 2021 no vincula durant tres anys.

Tingui present que es prorroga per a 2021 els límits establerts en 2020 per al règim d’estimació objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €. A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció
existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits.

Plans de pensions: les seves aportacions redueixen la base imposable. Amb efectes des de l’01-01-2021, es modifiquen diferents límits en relació amb els sistemes de previsió social. Es redueix de 8.000 a 2.000 € l’import anual màxim d’aportacions i contribucions a sistemes de previsió social amb dret a reducció. No obstant això, aquest límit s’incrementarà en 8.000 € (és a dir, fins a 10.000 €), sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials. Es redueix de 2.500 a 1.000 € el límit anual màxim d’aportacions amb dret a  educció realitzada als sistemes de previsió social en favor del cònjuge que no obtingui rendiments del treball ni d’activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 € anuals. I finalment, es redueix de 8.000 a 2.000 € el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d’un mateix contribuent, incloses les del mateix contribuent. A més, es regulen uns terminis de rescat del pla de pensions per a no perdre la reducció del 40% quan es rescata el pla en forma de capital i s’haguessin aportat primes amb anterioritat a 2007.

Guanys i pèrdues patrimonials: si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de l’acabament de l’any, que realitzi les minusvalideses latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació.

Si està a punt de complir els seixanta-cinc anys i pensa transmetre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per vendre; d’aquesta manera, el guany no tributarà. A més, per als contribuents més grans de seixanta-cinc anys, s’estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Escala general de l’impost, tipus de gravamen de l’estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball: amb efectes des de l’01-01-2021, s’afegeix un tram en l’escala general de l’impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50%. D’acord amb això, s’introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%. Així mateix, s’afegeix un tram en l’escala de l’estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26% (escala estatal + autonòmica).

Deduccions: aprofiti les deduccions per inversió en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o van pagar quantitats per a la seva construcció abans de l’01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior a 01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversió en empreses de nova o recent creació, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realització d’activitats econòmiques, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o la deducció per maternitat. És molt important que no s’oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.

Impost sobre el patrimoni: recordi que s’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida, i que s’incrementa un punt el gravamen de l’últim tram (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 €), que passa del 2,5% al 3,5%. No obstant això, es tracta d’una modificació a escala estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les
comunitats autònomes.

Pin It on Pinterest