NOVETATS LABORALS PER A L’ANY 2024

La falta d’aprovació dels pressupostos de l’Estat per a 2024, que no s’han aprovat abans del primer dia de l’any, comporta segons preveu l’art. 134.4 de la Constitució, la pròrroga automàtica dels pressupostos de 2023, almenys fins que es procedeixi a l’aprovació dels pressupostos per a enguany, amb l’excepció de concretes matèries i quanties que han estat objecte de regulació en normes
específiques que s’han aprovat entre finals de l’any 2023 i principis de 2024. A continuació, destaquem les novetats més rellevants en l’àmbit laboral per a l’any 2024.

COTITZACIONS SOCIALS

Règim general: la base màxima de cotització s’incrementa també enguany, i se situa en els 4.720,50 € mensuals, o 157,35 € diaris, mentre que les bases mínimes, tindran com a topall mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementades en un sisè, per la qual cosa una vegada incrementat ja l’SMI, la base mínima de cotització queda fixada en 1.323,00 €.

Tipus de cotització: no varien en el substancial i l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, els fixa de la manera següent, amb revisió per a 2024 del percentatge del MEI (mecanisme d’equitat intergeneracional) que passa del 0,60 a 0,70%. Els tipus queden així:

CONTRACTE INDEFINIT

(També a temps parcial, i fixos discontinus, així com de durada determinada en modalitats de contractes formatius en pràctiques, de relleu i interinitat i qualsevol modalitat amb discapacitats)

 

CONTINGÈNCIES

COMUNES

DESOCUPACIÓ FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60 % 5,50 % 0,20 % 0,60 % 29,90 %
TREBALLADOR 4,70 % 1,55 % —— 0,10 % 6,35 %
28,30 7,05 0,20 0,70 36,25

 

CONTRACTE TEMPORAL A TEMPS COMPLERT I TEMS PARCIAL

 

CONTINGÈNCIES

COMUNES

DESOCUPACIÓ FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60 % 6,70 % 0,20 % 0,60 % 31,10 %
TREBALLADOR 4,70 % 1,60 % —— 0,10 % 6,40 %
28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

 

                HORES EXTRAORDINÀRIES

 

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
HORES NORMALS 23,60 % 4,70 % 28,30 %
HORES FORÇA MAJOR 12,00 % 2,00 % 14,00 %

 

 

MECANISME D’EQUITAT INTERGENERACIONAL

 

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
TIPUS ADDICIONAL 0,70 % 0,12 % 0,58 %

 

Autònoms: s’ha de tenir en compte que 2023 va ser l’any de la posada en funcionament del nou sistema de cotització dels autònoms, en el qual la base de cotització deixa de ser de lliure elecció i passa a fixar-se en funció dels ingressos reals previstos. Per això, 2024 hauria de ser l’any de consolidació del nou sistema, i a més serà al llarg de 2024 quan es podrà constatar per primera vegada si les
estimacions de l’autònom triant la seva base es van correspondre amb la realitat dels seus ingressos, perquè la regularització del 2023 es farà amb la declaració d’ingressos efectuada en 2024. En tot cas per al 2024 s’estableix una nova taula general i taula reduïda de bases de cotització per trams d’ingressos previstos, i els topalls de bases són els següents: la base màxima de cotització del RETA es fixa en els 4.720,50 €; la base mínima es fixa en 950,98 € per a la taula general i 735,29 € per a la taula reduïda. Des de l’1/1/2019, és obligatori per a l’autònom, la cobertura de les contingències professionals, la de la
prestació per cessament d’activitat i la de formació, el resultat de tot això és que els tipus aplicables a l’autònom en 2024 són els següents: es manté en 28,30% per a contingències comunes; l’1,30% per a les contingències professionals; el 0,9% per al cessament d’activitat; el 0,10% per a la formació professional; i s’incrementa al 0,7% el MEI.

Als autònoms societaris, així com als autònoms col· laboradors, no se’ls permet triar una base de cotització durant 2024 que sigui inferior a 1.000 €.

En tot cas, i respecte de la coneguda com a tarifa plana d’autònoms, cal assenyalar que per a 2024 es manté, com l’any anterior en els 80 € durant els dotze primers mesos d’activitat, amb independència dels ingressos obtinguts; i en els dotze mesos següents, es podrà mantenir la quota dels 80 € mensuals sempre que els ingressos nets de l’autònom siguin inferiors a l’SMI.

Contractes de formació i l’aprenentatge i en els contractes de formació en alternança: quan la base de cotització superi la base mínima mensual, s’aplicarà un sistema de cotització amb els percentatges propis del règim general, aplicant-se també un 0,7 pel MEI (0,58% a càrrec de l’empresari i 0,12% a càrrec del treballador), per contra, quan la base de cotització no superi la base mínima, les quotes des de l’1/1/2024 es preveu que seran les següents: 61,24 € per contingències comunes (51,06 € a càrrec de l’empresari i 10,18 € a càrrec del treballador); 7,03 € per contingències professionals a càrrec exclusiu
de l’empresari; 3,88 € per FOGASA a càrrec exclusiu de l’empresari; i per a formació professional 2,15 €, (1,90 € a càrrec de l’empresari i 0,25 € a càrrec del treballador).

Sistema especial agrari per compte d’altri: la base màxima es fixa en 4.720,50 € mensuals, mentre que les bases mínimes, tindran com a topall mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementades en un sisè, sense que en cap cas pugui ser inferior als següents imports: per al grup I de 1.759,50 €, per al grup II de 1.459,20 € i per al grup III de 1.269,30 €,
finalment per als grups del IV al VII resulta una base mínima que coincideix amb el topall mínim de cotització i que es manté en 1.260,00 €.

Sistema especial agrari per compte propi: les bases de cotització a aquest sistema especial són les establertes amb caràcter general per al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms a què ens hem referit més amunt. Es manté un sistema amb variació de tipus en funció del tram de base de cotització que s’ha triat, i així, si s’ha optat per una base de fins a 1.141,18 € el topall serà de 18,75%, si s’ha optat per una que superi els 1.141,18 € en la quantia que excedeixi d’aquesta s’aplicarà el tipus de 26,50%. Per a la millora voluntària d’incapacitat temporal, el tipus addicional tant sobre la quantia completa de la base de cotització provisional, com sobre la definitiva serà del 3,30%, o el 2,80% si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat. En el cas que els interessats no haguessin optat per la cobertura de la totalitat de les contingències professionals, es continuarà abonant, en concepte de cobertura de les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència, una quota resultant d’aplicar a la base de cotització triada, el tipus de l’1,00%. Els treballadors que no hagin optat per donar cobertura a la totalitat de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals efectuaran una cotització addicional del 0,10% sobre la base per a donar cobertura a les prestacions de risc durant l’embaràs i lactància.
S’aplicarà el 2,20% per a la prestació per cessament d’activitat, a aquells treballadors que s’hi acullin voluntàriament. En tot cas s’aplica un 0,70 pel MEI.

Sistema especial d’empleats de la llar: es preveu que les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran, mentre que no s’aprovi la Llei de pressupostos generals de l’Estat, aplicant la nova escala de bases de cotització en funció de les retribucions que es publiquen en l’Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener. Els tipus de cotització seran del 28,30%, dels quals el 23,60%
serà a càrrec de l’ocupador i el 4,70% a càrrec de l’empleat. Per a les contingències professionals s’aplicarà el tipus previst en la tarifa de primes aprovada per la DA 4a de la Llei 42/2006 (clau d’epígraf 97), i per a desocupació i FOGASA s’apliquen els mateixos tipus que els exposats per al règim general amb variació, segons els casos, en funció del caràcter indefinit o temporal de la relació. Addicionalment i des de l’1/1/2024, serà aplicable una reducció del 20% en l’aportació empresarial per contingències comunes, per als treballadors contractats i que s’incorporin al sistema especial d’empleats de la llar. Es preveu també per a 2024 la bonificació del 80% de les aportacions per desocupació i FOGASA, així com certes bonificacions per al cas de contractació de cuidadors anteriors a 1/4/2024 que són incompatibles amb la reducció del 20% abans referida. S’aplica un 0,70% pel MEI (0,58% l’empresari i 0,12% el treballador).

PENSIONS

A falta de l’aprovació de la Llei de pressupostos, el Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, s’ha encarregat de fixar els criteris i imports per a 2024, i així aquesta norma preveu amb caràcter general un increment percentual de les pensions del sistema, del 3,8% respecte de l’import que han tingut en 2023, equivalent al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l’índex de preus al consum dels dotze mesos previs a desembre d’aquest any. Cal recordar que enguany, com l’anterior, tampoc es percebrà ja la paga que a l’inici de l’any regularitzava l’IPC estimat, i això es deu al fet que des de 2022 es va passar a aplicar un nou sistema de revaloració que no té en compte l’IPC estimat, sinó la variació real de l’IPC de l’any previ.

– El topall màxim de les pensions públiques per al 2024 es fixa en 3.175,04 € bruts mensuals, i en còmput anual 44.450,56 €.
– El complement de pensions contributives per a la reducció de bretxa de gènere tindrà per a 2024 un import de 33,20 euros mensuals.

Les pensions mínimes anuals queden fixades en les següents quanties:

Jubilació:
• Amb seixanta-cinc anys o més amb cònjuge a càrrec = 14.466,20 €
• Amb seixanta-cinc anys o més sense cònjuge a càrrec i unitat econòmica unipersonal (u.e.u.) = 11.552,80 €
• Amb seixanta-cinc anys o més amb cònjuge no a càrrec = 10.966,20 €
• Menor de seixanta-cinc anys amb cònjuge a càrrec = 14.466,20 €
• Menor de seixanta-cinc anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 10.808,00 €
• Menor de seixanta-cinc anys amb cònjuge no a càrrec = 10.215,80 €

Incapacitat permanent:
• Gran invalidesa amb cònjuge a càrrec = 21.698,60 €
• Gran invalidesa sense cònjuge a càrrec i u.e.u. =17.329,20 €
• Gran invalidesa amb cònjuge no a càrrec = 16.448,60 €
• Absoluta amb cònjuge a càrrec = 14.466,20 €
• Absoluta sense cònjuge a càrrec i o.e.o. = 11.552,80 €
• Absoluta amb cònjuge no a càrrec = 10.966,20 €
• Total amb seixanta-cinc anys i amb cònjuge a càrrec =14.466,20 €
• Total amb seixanta-cinc anys i sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 11.552,80 €
• Total “qualificada” edat entre seixanta i seixanta-quatre anys amb cònjuge a càrrec = 14.466,20 €
• Total “qualificada” edat entre seixanta i seixanta-quatre anys sense cònjuge a càrrec i u.e.u. = 10.808,00 €

Viduïtat:
• Titular amb càrregues familiars = 14.466,20 €
• Seixanta-cinc anys o més o discapacitat igual o superior al 65% = 11.552,80 €
• Entre seixanta i seixanta-quatre anys = 10.808,00 €
• Menor de seixanta anys = 8.752,80 €

Altres pensions:
• Orfandat i a favor de familiars per beneficiari = 3.533,60 €
• SOVI no concurrent = 7.399,00 €
• SOVI concurrent = 7.182,00 €
– La quantia de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa es fixa en 7.250,60 €.
– Les quanties de l’ingrés mínim vital s’incrementen per a 2024 en un 3,8%.

INTERÈS LEGAL DELS DINERS

Davant la pròrroga de les previsions bàsiques dels pressupostos de 2023 i mentre no s’aprova la LPGE per a 2024, el tipus d’interès legal dels diners per a 2024 es manté en el 3,25%, interès que és el que serveix de referència —més 2 punts— per a l’execució de sentències líquides davant els jutjats socials. L’interès de demora, d’altra banda, es manté en el 4,0625%.

QUANTIA DE L’INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D’EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)

De la mateixa manera, mentre no s’aprova la Llei de pressupostos per a 2024, les quanties de l’IPREM es mantenen en l’import que es va fixar per a 2023, que són les següents:
• IPREM diari 20,00 €
• IPREM mensual 600,00 €
• IPREM anual 7.200,00 €
• En els supòsits en què l’IPREM va substituir l’SMI i la norma es referís a l’SMI en còmput anual, l’IPREM serà de 8.400,00 €, tret que en aquestes normes s’exclogués expressament les pagues  extraordinàries, i en aquest cas la quantia serà de 7.200,00 €.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

S’ha procedit a actualitzar-lo mitjançant el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, revisant a l’alça l’import de l’SMI en un 5% amb efectes des de l’1/1/2024, i les seves quanties queden fixades en:
• SMI diari 37,80 €
• SMI mensual 1.134,00 €
• SMI anual 15.876,00 € (14 pagues)

COTITZACIÓ DELS ALUMNES QUE FACIN PRÀCTIQUES FORMATIVES, ‘‘BECARIS’’ A PARTIR DE L’1/1/2024

El Reial decret llei 2/2023, de 16 de març de reforma de les pensions per a 2023, preveia una nova regulació que afectava els alumnes que fessin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació, segons la qual, havien de cotitzar per les referides pràctiques, tant si les pràctiques eren remunerades com si no ho eren. Aquesta obligació de cotitzar estava inicialment prevista per a l’1/10/2023, però posteriorment es va demorar la seva entrada en vigor fins a l’1/1/2024. És per això que des de principis de 2024 ja existeix aquesta obligació de cotització pels becaris.
L’obligació afecta els alumnes que facin pràctiques i això afecta els alumnes universitaris, en titulacions oficials de grau i màster, doctorat, així com a les dutes a terme per alumnes de formació professional, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva. El RDL 8/2023, de 27 de desembre, preveu expressament que les quotes que hagin d’assumir les empreses es beneficiaran
d’una reducció del 95% en contingències comunes del que resultarà una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 0,13 euros per contingències comunes exclosa la prestació per incapacitat temporal, sense que es pugui superar la quota màxima mensual de 2,89 per contingències comunes, i no es cotitza pel mecanisme d’equitat intergeneracional.

DEVOLUCIÓ DE COTITZACIONS PER ALS AUTÒNOMS EN RÈGIM DE PLURIACTIVITAT

S’estableix també per a l’any 2024 la mesura ja coneguda d’anys precedents que consisteix en la devolució de quotes dels autònoms en situació de pluriactivitat. Així, els treballadors autònoms que, per raó d’una feina per compte d’altri desenvolupada simultàniament, cotitzin en règim de pluriactivitat, i ho facin durant l’any 2024, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altri, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés en què
les seves cotitzacions per contingències comunes superin la quantia de 16.030,82 €, amb el topall del 50% de les quotes ingressades en aquest règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes. En aquests supòsits, la Tresoreria General de la Seguretat Social procedirà a abonar el reintegrament que en cada cas correspongui, en un termini màxim de quatre mesos des de la regularització prevista per al nou sistema de cotització dels autònoms, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-ho en aquest termini o que calgui l’aportació de dades per part de l’interessat, i en aquest cas el reintegrament es farà amb posterioritat.

 

Pin It on Pinterest